Klart språk

Difi har vært ansvarleg for prosjektet «Klart språk i staten» (2008-2012), i samarbeid med Språkrådet. Prosjektet har hatt som formål å stimulere til betre og meir brukarvennleg språk i statlege verksemder.

Difi og Språkrådet held fram samarbeidet for eit klart og godt språk i staten. Prosjektperioden er frå 2013 over, men arbeidet for eit betre og meir brukarvennleg språk i statlege verksemder held fram med ein rekkje tiltak:

  • Nettstaden www.klarsprak.no inneheld praktiske verktøy, råd og tips om korleis språket kan gjerast meir klart og brukarvennleg. I tillegg finst blant anna informasjon om gjennomføring av språkprosjekt, verktøy for evaluering og måling av klarspråksarbeid, erfaringar frå andre språkprosjekt, døme på forbetra tekstar, quiz og språkhumor. Her er og samla relevante undersøkingar og anna dokumentasjon og informasjon om arrangement og kurs.
  • Statens klarspråkspris er ein årleg pris som blir gjeven til ei statleg verksemd som har gjort ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, godt og brukarvennleg språk i tekstane sine til publikum.
  • Fagleg rådgjeving: Difi tilbyr rådgjeving i prosjektarbeid, evalueringar og måling av verknadene av klarspråksarbeid. Språkrådet tilbyr språkfagleg rådgjeving.
  • Kursa Klart språk for saksbehandlarar og Nynorsk i arbeidet. (Sjå www.kurs.difi.no for oversikt over kursa.)
  • Frukostseminar, Klarspråkskonferansen og andre møteplassar for statstilsette som arbeider med klarspråk.
  • Delprosjektet «Klart lovspråk», som er eit eige prosjekt om språket i juridiske tekstar.

Difi kan også halde inspirasjonsforedrag og innlegg om prosjektet og klarspråksarbeid i samband med til dømes oppstartsseminar, leiarsamlingar osv. i statlege verksemder. Vi kan også være samtalepartner og gi råd ved planlegging av eit klarspråksprosjekt og underveis i arbeidet.

Difi leia i perioden 2008-2012 prosjektet «Klart språk i staten» på oppdrag frå Fornyings,- administrasjons- og kyrkjedepartementet. Målet med prosjektet var å «øke oppmerksomheten om klarspråk i statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige virksomheter skal kunne forbedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne». Frå 2013 er arbeidet med klart språk ei av Difi sine faste oppgåver.

Share Del med andre