Kick-off: Mobilitetsprogrammet i staten

26. nov 2019
Mobilitetsprogrammet skal gjøre det enklere å utvikle og utnytte kompetanse og ressurser på tvers av virksomheter i forvaltningen. Mobilitet handler om bevegelse. Medarbeidere som flytter på seg bygger ny kompetanse, høster viktige erfaringer og lærer å se utfordringer fra flere vinkler. Det bidrar til bedre samarbeid, deling og læring  på virksomhetsnivå.

Beskrivelse

Velkommen til lanseringen av Mobilitetsprogrammet i staten!

Kristin Lundtveit, prosjektleder, Difi  

Hvorfor mobilitet?

Nina Morrison,  arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er mobilitetsprogrammet 

Kristin Lundtveit, prosjektleder, Difi 

  • Formål og konsept  - hvorfor delta? 
  • Gjennomføring - prosessen  fra påmelding til evaluering, deling og læring

Mobilitet lønner seg

Torgeir Strøm, ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet

Torgeir leder Organisasjonsavdelingen i KLD og er en erfaren toppleder med bakgrunn fra privat, kommunal og statlig sektor. I tillegg leder han en tverrdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av KMD som arbeider med å lage forslag til en strategi for fremtidens departementsfellesskap - 2030. I fremtidsscenarioer blir mobilitet stadig oftere nevnt som et viktig virkemiddel for å klare å løse tverrgående, sammensatte og komplekse utfordringer. Det krever samarbeid på tvers, tverrfaglighet og andre prosesser. Hvordan kan Mobilitetsprogrammet bidra i den store sammenhengen, i arbeidet med å skape fremtidens forvaltning?

Mobilitet - et virkemiddel for kompetansestyring

Ane Helland Volle, HR utvikling, Miljødirektoratet

Når man skal redde kloden er det avgjørende å tenke helhetlig og skape forståelse på tvers av fagområder. Dette gjelder både internt i Miljødirektoratet, i miljøforvaltningen og på tvers av sektorer. I Miljødirektoratet har de jobbet målrettet med kompetansestyring over tid. De er enige hva som vil være strategisk kompetanse fremover og har en plan for hvordan den kan utvikles. Medarbeidere som beveger seg er et av flere tiltak. Hør hvordan de har arbeidet, hva de har fått til  - og hvilke utfordringer som gjenstår. 

Spørsmål og svar - gjeldende regelverk om mobilitet

Ole Martin Vatvedt, Difi
Kirsten Hall, Difi

Arbeidsgiverstøtte gir gode råd til statlige virksomheter i spørsmål knyttet til regelverk og praksis for arbeidsgiverrollen i staten. Regelverket som slår inn i forbindelse med mobilitetsordninger er blant annet statsansatteloven, Statens personalhåndbok og retningslinjene for intern mobilitet. Vi tar en uformell gjennomgang, med rom for spørsmål og svar!

Erfaringer fra en leder på hospitering

Torkel Nybakk Kvaal, hospitant i Kompetanse Norge, ansatt i Kunnskapsdepartementet

Torkel har hospitert som avdelingsleder i Kompetanse Norge i ca. ett år, men arbeider egentlig som avdelingsdirektør i avdeling for videregående skole, fagskoler og kompetansepolitikk i Kunnskapsdepartementet - hvor han har jobbet i 10 år. I Kompetanse Norge leder han avdeling for arbeidsliv og kompetanse. I tillegg til å dele egne erfaringer om det å være hospitant og være en hospiterende leder, er han opptatt av hvilke gevinster utveksling mellom forvaltningsnivåer kan bidra til på virksomhetsnivå.

Kom i gang! - kompetansesamarbeid i praksis

Kristin Lundtveit, Difi 

  • hvilke kompetansebehov har du/din enhet/din virksomhet?  
  • hva er mulige fagområder, oppgaver, prosjekt eller områder for kompetansesamarbeid med andre virksomheter? 

 

Kristin Lundtveit, Difi 

Spørsmål til innlederne

OM MOBILITETSPROGRAMMET

Mobilitetsprogrammet skal bidra til mer forpliktende og forutsigbar utveksling av kompetanse og ressurser mellom virksomheter i staten. Kompetansesamarbeid mellom virksomheter bidrar til å åpne opp et internt kompetansemarked i staten. Det er virksomheten som skal melde seg på programmet. 

Rammene i programmet gjør deltakelsen forutsigbar for alle involverte: 

  • Virksomhetene inngår kompetansesamarbeid med andre virksomheter, som de enten finner frem til selv, eller med bistand fra programkontoret. 
  • Samarbeidsavtalen forplikter og forankrer samarbeidet, og avklarer forventninger, formål, rammer og betingelser. 
  • Utvekslingen gjennomføres i form av hospitering, kortere utveksling eller rotasjon (=gjensidig utveksling av medarbeidere). 
  • Gjennomføringen støttes med aktiviteter og verktøy som sikrer en god oppstart, læring og deling underveis og i etterkant. Det løfter utbyttet fra individ- til virksomhetsnivå.  
Publisert: 31. okt 2019, Sist endret: 07. jan 2020

Deldette