Kick-off: Mobilitetsprogrammet i staten

26. nov 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 26. november 2019 - 09:30
Slutt: Tirsdag 26. november 2019 - 11:30
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist: Tirsdag 26. november 2019 - 08:00
Ansvarlig: Kristin Lundtveit, mob: 99 03 97 75

Beskrivelse

Mobilitetsprogrammet skal gjøre det enklere å utvikle og utnytte kompetanse og ressurser på tvers av virksomheter i forvaltningen. Mobilitet handler om bevegelse. Medarbeidere som flytter på seg bygger ny kompetanse, høster viktige erfaringer og lærer å se utfordringer fra flere vinkler. Det bidrar til bedre samarbeid, deling og læring  på virksomhetsnivå.

Bli med på lanseringen! 
Tirsdag 26. november kl. 9.30 - 11.30 inviterer vi til et felles avspark for Mobilitetsprogrammet. Les mer om programmet her.

Målgruppe
Ledere, medarbeidere og fagpersoner i fagavdelinger/seksjoner/enheter i alle virksomheter i forvaltningen (departement + underliggende virksomheter). Alle som er opptatt av deling, læring og utvikling og arbeider innen HR, ledelse  og virksomhetsstyring. 


PROGRAM: 


Velkommen til lanseringen av Mobilitetsprogrammet i staten!


Hvorfor mobilitet?
Nina Morrison,  arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Dette er mobilitetsprogrammet 

  • Formål og konsept  - hvorfor delta? 
  • Gjennomføring - prosessen  fra påmelding til evaluering, deling og læring

Mobilitet lønner seg
Torgeir Strøm, ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet

Torgeir leder Organisasjonsavdelingen i KLD og er en erfaren toppleder med bakgrunn fra privat, kommunal og statlig sektor. I tillegg leder han en tverrdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av KMD som arbeider med å lage forslag til en strategi for fremtidens departementsfellesskap - 2030. I fremtidsscenarioer blir mobilitet stadig oftere nevnt som et viktig virkemiddel for å klare å løse tverrgående, sammensatte og komplekse utfordringer. Det krever samarbeid på tvers, tverrfaglighet og andre prosesser. Hvordan kan Mobilitetsprogrammet bidra i den store sammenhengen, i arbeidet med å skape fremtidens forvaltning?


Mobilitet - et virkemiddel for kompetansestyring
Ane Helland Volle, HR utvikling, Miljødirektoratet

Når man skal redde kloden er det avgjørende å tenke helhetlig og skape forståelse på tvers av fagområder. Dette gjelder både internt i Miljødirektoratet, i miljøforvaltningen og på tvers av sektorer. I Miljødirektoratet har de jobbet målrettet med kompetansestyring over tid. De er enige hva som vil være strategisk kompetanse fremover og har en plan for hvordan den kan utvikles. Medarbeidere som beveger seg er et av flere tiltak. Hør hvordan de har arbeidet, hva de har fått til  - og hvilke utfordringer som gjenstår. 


Spørsmål og svar - gjeldende regelverk om mobilitet
Arbeidsgiverstøtte, Direktorat for forvaltning og IKT

Arbeidsgiverstøtte gir gode råd til statlige virksomheter i spørsmål knyttet til regelverk og praksis for arbeidsgiverrollen i staten. Regelverket som slår inn i forbindelse med mobilitetsordninger er blant annet statsansatteloven, Statens personalhåndbok og  retningslinjene for intern mobilitet. Vi tar en uformell gjennomgang, med rom for spørsmål og svar!


Erfaringer fra en leder på hospitering
Torkel Nybakk Kvaal, hospitant i Kompetanse Norge, ansatt i Kunnskapsdepartementet

Torkel har hospitert som avdelingsleder i Kompetanse Norge i ca. ett år, men arbeider egentlig som avdelingsdirektør i avdeling for videregående skole, fagskoler og kompetansepolitikk i Kunnskapsdepartementet - hvor han har jobbet i 10 år. I Kompetanse Norge leder han avdeling for arbeidsliv og kompetanse. I tillegg til å dele egne erfaringer om det å være hospitant og være en hospiterende leder, er han opptatt av hvilke gevinster utveksling mellom forvaltningsnivåer kan bidra til på virksomhetsnivå.


Kom i gang! - kompetansesamarbeid i praksis

  • hvilke kompetansebehov har du/din enhet/din virksomhet?  
  • hva er mulige fagområder, oppgaver, prosjekt eller områder for kompetansesamarbeid med andre virksomheter? 

Seminaret vil bli strømmet direkte. Du trenger ikke å melde deg på for å følge strømmingen.


OM MOBILITETSPROGRAMMET

Mobilitetsprogrammet skal bidra til mer forpliktende og forutsigbar utveksling av kompetanse og ressurser mellom virksomheter i staten. Programmet supplerer dagens medarbeiderinitierte hospiteringspraksis. Strategisk kompetansesamarbeid med andre virksomheter gir virksomheter en ny arena for kompetanseutvikling, og bidrar til å åpne opp et internt «kompetansemarked» i staten. Dette er i tråd med et økende behov i forvaltningen for deling, samarbeid på tvers og mer fleksibel ressursutnyttelse.  

Mobilitetsprogrammet bygger på eksisterende mobilitetsordninger, regulert i retningslinjene for intern mobilitet i det statlige tariffområdet. Målgruppen er virksomheter, medarbeidere og ledere  i hele forvaltningen. 

Rammene i programmet gjør deltakelsen forutsigbar for alle involverte: 

  • Virksomhetene inngår kompetansesamarbeid med andre virksomheter, som de enten finner frem til selv, eller med bistand fra programkontoret. 
  • Samarbeidsavtalen forplikter og forankrer samarbeidet, og avklarer forventninger, formål, rammer og betingelser. 
  • Utvekslingen gjennomføres i form av hospitering, kortere utveksling eller rotasjon (=gjensidig utveksling av medarbeidere). 
  • Gjennomføringen støttes med aktiviteter og verktøy som sikrer en god oppstart, læring og deling underveis og i etterkant. Det løfter utbyttet fra individ- til virksomhetsnivå.  

Mobilitetsprogrammet gjennomføres som en pilot våren 2020, i et samarbeid mellom Difi og DSS. Mobilitetsprogrammet åpner for påmelding 15. november, og påmeldingsfrist er 31. januar 2020.

Les mer om programmet her.


Publisert: 31. okt 2019, Sist endret: 20. nov 2019

Deldette