Graves det dypt nok?

Mangelfull vurdering av konsekvenser og alternative løsninger i utredninger fra departementene kan gi regjeringen og Stortinget for dårlig grunnlag for viktige beslutninge, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi

Last ned

En kartlegging gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), viser at departementene ikke etterlever utredningsinstruksen godt nok. Utredningsinstruksen skal sikre at konsekvenser av reformer og regelendringer blir utredet, og at berørte instanser og offentligheten blir hørt, før det tas en beslutning.

Kan gi dårlige beslutninger

– Difis kartlegging viser at konsekvensutredningene ofte er knappe og uten tallfesting. Det er sjelden det gjøres en full samfunnsøkonomisk analyse, eller at alternative løsninger blir utredet, sier Holte.

– For dårlig utredningsarbeid kan føre til budsjettsprekk og beslutninger som viser seg å være lite bærekraftige, sier han.

Press og økende tempo

Departementene har de siste årene blitt bygd ut som sekretariat for politisk ledelse, og utredningsoppgaver er lagt ut til underliggende virksomheter eller til eksterne konsulenter. Tempoet i departementene har økt. Det går stadig mer tid og oppmerksomhet til løpende politikkformidling, og det blir mindre tid til analyser og faglig underbygging av politikken. Det gjør det krevende å sørge for langsiktige og grundige utredningsprosesser.

– Difis utredning viser at årsaken til at utredningsinstruksen ikke blir fulgt, blant annet er mangelfull kompetanse og kapasitet, både i ulike utredningsutvalg og i departementene, sier Holte.

– Det later ikke til å ha skjedd noen positiv utvikling siden Statskonsult gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2003, sier han.

Difi har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

 

Fakta om utredningsinstruksen:

  • Utredningsinstruksen skal sikre god forberedelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer o.l.
  • Utredningene skal gi regjeringen og Stortinget et best mulig beslutningsgrunnlag.
  • Departementene har ansvar for at alle relevante konsekvenser, inklusiv kostnader, utredes, og at berørte instanser og offentligheten trekkes inn i prosessen, før det tas en beslutning.
Publisert: 30. mai 2012, Sist endret: 21. jan 2013

Deldette