Ber verksemdene om digital post-plan

Difi har no sendt brev til alle offentlege verksemder som ikkje har innført digital postkasse og bedt om at dei sender ein plan for innføringa til Difi.

Digitaliseringsrundskrivet 2014 pålegg alle statlege forvaltningsorgan som sender post på papir til innbyggarane om å lage ein plan for overgang til Difis løysing for digital postkasse til innbyggarar innan 1. juli 2015.

Innan første kvartal 2016 skal løysinga vere tatt i bruk. Planen skal innehalde kostnader, gevinstar og omtale av arbeidet med gevinstrealisering, og skal lagast i samråd med Difi. Difi har no bedt offentlege verksemder om at planen vert sendt til idporten@difi.no

Difi bistår verksemdene med forskjellige verktøy som skal gjere planlegginga så enkel som mogleg. Døme er gevinstkalkulator, mal for risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse), døme på framdriftsplan for planlegging og implementering og klientbibliotek.

Verktøya er tilgjengelege via  www.difi.no/digitalpostkasse

Publisert: 19. mai 2015, Sist endra: 26. jan 2018

Sharethis

Kontakt