Nyhetssaker om innbyggerundersøkelsen 2017

Se høydepunktene fra innbyggerundersøkelsen.

Under finner du utvalgte nyhetssaker fra innbyggerundersøkelsen 2017. 

Vi trives «i de tusen hjem»

Innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.
Innbyggernes inntrykk totalt av å bo og leve i Norge får en samlet skår på 86 av 100 mulige poeng. Dette tilsier at innbyggerne er svært fornøyde.
Bor godt
Høy kvalitet på tjenester og et godt og trygt nærmiljø er antakelig med på å gi de gode resultatene. Innbyggerne gir sin egen kommune 75 av 100 mulige poeng. Dette tilsier at innbyggerne er fornøyde.
Innbyggerne i små og store kommuner er like fornøyde med både å bo i sin kommune og med å bo i Norge. Kvinner er mer fornøyde enn menn, og de eldste er mer fornøyde enn de yngre.
Bedre på samferdsel
Undersøkelsen viser størst fremgang for inntrykkene knyttet til samferdsel. Innbyggerne mener for eksempel at standarden på riksveier og europaveier, tilretteleggingen for syklister og for personer med nedsatt funksjonsevne er blitt bedre siden 2015. NSB er den offentlige tjenesten som har størst fremgang siden 2015. Også inntrykkene av myndighetenes arbeid med å bekjempe kriminalitet får bedre skår.
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Inntrykkene av offentlige tjenester går noe ned

Vi er litt mindre fornøyde med de fleste tjenestene fra det offentlige. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag. 
Innbyggerne har litt dårligere inntrykk av over halvparten av tjenestene som er undersøkt, sammenlignet med i 2015. Det er bare seks av 44 tjenester som får bedre tilbakemeldinger fra innbyggerne.
 
Inntrykket av Forsvaret går tilbake
Inntrykket av Forsvaret går mest tilbake. I 2015 ga innbyggerne 67 poeng til Forsvaret, mens de nå gir 60 av 100 poeng. Dette representerer en nedgang på sju poeng. De som bor i Trøndelag gir høyest skår, mens de som bor i Nord-Norge gir lavest.
 
NSB og NRK får bedre tilbakemeldinger
Den største fremgangen er det NRK og NSB som får, og begge går frem tre poeng. NSB er også den tjenesten som har mest fremgang siden Difis første innbyggerundersøkelse og får nå 60 poeng – ni poeng mer enn resultatet på 51 poeng i 2010. Nav får 56 poeng, og det er åtte poeng mer enn i 2010. Politiet får 65 poeng og det er sju poeng mer enn i 2010, men to poeng mindre enn i 2015. 
Inntrykkene av de mange offentlige tjenestene varierer ganske mye, fra folkebiblioteket og brannvesenet med 81 poeng, og til plan- og bygningskontorene, sosialtjenesten, barneverntjenesten, UDI og Nav som alle får 56 poeng av 100 mulige. 
Det er også forskjeller etter innbyggernes erfaring med tjenestene. For Nav er det for eksempel de som verken har hatt erfaring med eller kontakt med Nav som har best inntrykk, mens de som har hatt kontakt med Nav som pårørende har dårligst inntrykk. De personlige brukerne har litt dårligere inntrykk enn innbyggerne for øvrig.  
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Innbyggerne har talt: Det offentlige må effektiviseres

Vi mener at det offentlige leverer tjenester av god kvalitet, men synes ikke at ressursbruken er effektiv nok. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.
Det offentlige er ikke effektivt nok …
Fire av ti innbyggere er uenige i at det offentlige bruker ressursene på en effektiv måte, og nesten halvparten av oss er uenige i at saker og søknader behandles raskt. 
– Selv om folk i det store og hele er fornøyde med kvaliteten på de offentlige tjenestene, mener mange innbyggere at det offentlige kan bli mer effektive. Dette gjelder både ressursbruken og saksbehandlingstiden. Det er etter min mening godt grunnlag for å si at innbyggerne har forventninger til at det offentlige skal bli mer effektive, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.
Han sier videre at resultatet kan ses i sammenheng med Produktivitetskommisjonens andre rapport. De la stor vekt på at produktivitetsveksten i det offentlige må tas ut i form av redusert offentlig ressursbruk framfor økt produksjon.
… men oppfører seg stort sett korrekt
Samtidig viser undersøkelsen at nesten sju av ti innbyggere mener at det offentlige følger lover og regler, behandler innbyggerne med respekt, og tilbyr tjenester av god kvalitet. 
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Vi kjenner oss trygge der vi bor

Vi synes det er trygt og godt å bo i Norge, og vi synes det blir stadig tryggere å ferdes i sentrum av kommunen om kvelden eller natten. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.
Det er mange som synes det er svært trygt å bo i våre nærområder og å ferdes i sentrum på dagtid. Disse forholdene får noen av de høyeste skårene i innbyggerundersøkelsen, med 87 og 90 av 100 mulige poeng.
Tryggere å ferdes i sentrum
Vi synes også det er trygt å ferdes i sentrum av kommunen om kvelden eller natten, og med 72 poeng er det to poeng mer enn forrige undersøkelse i 2015 og seks poeng mer enn i 2013. Myndighetenes arbeid med å ivareta tryggheten i innbyggernes nærområder får samme skår som i 2015, men med 67 av 100 poeng er det to poeng mer enn i 2013.
De som bor i de minste kommunene synes det er tryggest å bo i sine nærområder og ferdes i sentrum mens de som bor i de største kommunene gir lavest skår. Samtidig er det de som bor i de aller minste kommunene (færre enn 5 000 innbyggere) som har dårligst inntrykk av myndighetenes ivaretakelse av tryggheten i nærområdene sine. Kvinner synes det er litt mindre trygt å ferdes i sentrum om kvelden eller natten.
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Mer fornøyde med integreringspolitikken

Innbyggerne synes at tilretteleggingen for integrering av innvandrere blir bedre. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.
Måten myndighetene legger til rette for integrering av innvandrere på får tre poeng bedre skår fra innbyggerne nå, sammenlignet med forrige undersøkelse i 2015. På en skala fra 0 til 100, gir innbyggerne samlet sett 58 poeng.
Inntrykkene av UDI er også bedre
Innbyggerne har delvis gode inntrykk av Utlendingsdirektoratet (UDI) med 56 poeng av 100 mulige. Dette er to poeng mer enn i 2015 og fire poeng mer enn i 2013. 
De eldste er mest fornøyde
Det er de som er i alderen 25-34 år som er minst fornøyde med hvordan myndighetene legger til rette for integreringen av innvandrere (53 poeng), mens tilfredsheten øker med alderen (65 poeng blant de som er 67 år eller eldre). Når det gjelder inntrykkene av UDI er det de eldste som har best inntrykk (58 poeng) mens de nest eldste, mellom 50 og 66 år har dårligst inntrykk (55 poeng). 
Mer fornøyde med integreringen i mellomstore kommuner enn i de største kommunene
Det er innbyggerne i kommuner med mellom 5 000 og 20 000 innbyggere som er mest fornøyde med tilretteleggingen for integrering av innvandrere (60 poeng), mens de som bor i de største kommunene er minst fornøyde (56 poeng). Inntrykkene av UDI er de samme på tvers av kommunestørrelser og regioner.
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Mer fornøyde med veier

Standarden på riksveier og europaveier blir stadig bedre, synes innbyggerne. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.
Innbyggerne mener at standarden på riksveier og europaveier har blitt bedre og gir 52 poeng av 100 mulige. Det er en fremgang på fire poeng siden 2015, ni poeng siden 2013 og ti poeng siden den første innbyggerundersøkelsen i 2010, og betyr at innbyggerne nå kan beskrives som delvis fornøyde med veistandarden. 
Store regionale forskjeller
Det er ganske store forskjeller i innbyggernes inntrykk av veistandarden. Innbyggerne i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere kan fortsatt sies å være misfornøyde (under 50 poeng), mens de som bor i kommuner med mellom 20 000 og 110 000 innbyggere er mest fornøyde (55 poeng).
Det er på Sør-Østlandet (57 poeng), Oslo og Akershus (56 poeng), og Hedmark og Oppland (55 poeng) at veistandarden er best, mener innbyggerne. De som bor i Nord-Norge (43 poeng) og på Vestlandet (44 poeng) er mest misfornøyde med standarden på riksveier og europaveier.
Bedre inntrykk av tilretteleggingen for syklister, personer med nedsatt funksjonsevne
Også andre forhold knyttet til samferdsel får bedre tilbakemeldinger i 2017 enn i 2015. For eksempel går tilretteleggingen for syklister og tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne begge frem fire poeng, til 54 og 49 poeng av 100 mulige. Det betyr at innbyggerne fortsatt er misfornøyde med tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er de som bor i de minste kommunene som er mest misfornøyde og de som bor i de største kommunene som er mest fornøyde med tilretteleggingen.
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Syklistene er mer fornøyde

Kommunene blir stadig bedre til å tilrettelegge for syklister. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Inntrykkene av sykkelforholdene i kommunen får en samlet skår på 54 poeng av 100 mulige. Dette er fire poeng mer enn i 2015. Dette er likevel et av de dårligste resultatene i innbyggerundersøkelsen. Misnøyen er størst i de minste kommunene som får 44 av 100 poeng. I større kommuner, med mellom 20 000 og 110 000 innbyggere, er tallet 54 poeng.
Mye bedre inntrykk i sentrum av storby
Misnøyen er tydeligst i spredtbygde strøk (41 poeng), og innbyggerne er mest fornøyde i småbyer og storbyer (mellom 57 og 60 poeng). Innbyggernes inntrykk har blitt bedre i alle typer strøk siden 2015 – i spredtbygde strøk så vel som sentrum i storby. Den største forbedringen ser vi i sentrum av storby, der innbyggerne i 2015 var utpreget misfornøyde med 46 poeng, mens de nå gir 58 poeng – hele tolv poeng fremgang.
Det er de som er 35-49 år som er minst fornøyde med tilretteleggingen for syklister (50 poeng), mens de som er 50-66 og 67 år eller eldre er mest fornøyde (55 og 58 poeng).
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Flere innbyggere er bekymret for muligheten til å få arbeid

Vi synes at jobbmulighetene er færre nå enn for to år siden. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Mulighetene til å finne arbeid i Norge får 68 poeng av 100 mulige. Dette er elleve poeng dårligere siden 2015, og representerer den største tilbakegangen i innbyggerundersøkelsen. Folk synes også at mulighetene til å få arbeid i kommunene der de bor også er blitt dårligere i løpet av de siste to årene. Muligheten til å få arbeid i kommunen får 60 av 100 mulige poeng, og det er fem poeng lavere enn for to år siden.
Inntrykkene av arbeidsmarkedet varierer etter region, kommunestørrelse og alder
Det er i Oslo/Akershus (72 poeng) og i Trøndelag (71 poeng) at folk er mest fornøyde med mulighetene til å finne arbeid, mens de som bor på Vestlandet gir lavest skår (64 poeng). Særlig er de de som bor i Telemark og Rogaland som er minst fornøyde med mulighetene til å finne arbeid (begge 60 poeng).
Inntrykket av mulighetene til å få arbeid i kommunene varierer med kommunestørrelsen: de som bor i de største kommunene har bedre inntrykk (70 poeng) enn de som bor i de minste kommunene (52 poeng). Når det gjelder inntrykket av muligheten til å finne arbeid i Norge, er forskjellene mindre: her skiller bare fire poeng mellom de kommunene som er minst (66 poeng) og størst (70 poeng). 
Det er de yngste som har dårligst inntrykk av muligheten til å finne arbeid i Norge. De som er i alderen 25-34 år gir samlet sett 65 poeng, mens de som er i alderen 35-49 år gir 70 poeng. 
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Folk liker Altinn.no

Altinn.no er den offentlige nettsiden som folk liker best. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Altinn.no får 75 av 100 mulige poeng når innbyggerne vurderer hvor gode eller dårlige noen utvalgte store, offentlige nettsteder er. Også Skatteetaten og Lånekassen får gode tilbakemeldinger på sine nettsteder (74 og 72 poeng).
De yngste har dårligst inntrykk av Altinn.no og Skatteetaten.no
Det er de yngste (18-24 år) som har dårligst inntrykk av Altinn.no (72) og Skatteetaten.no (71), mens de yngste har best inntrykk av Lånekassen.no (78). 
De som har stor erfaring med bruk av private eller offentlige nettjenester har også bedre inntrykk
Innbyggerne som svarer at de har stor erfaring med bruk av private eller offentlige nettjenester, som nettbank, Altinn, nett-tv og kjøp av varer eller tjenester, har også best inntrykk av Altinn (77 poeng). De som ikke har erfaring med bruk av slike private eller offentlige nettjenester, har dårligst inntrykk av nettstedene (62 poeng). Det samme mønsteret gjelder for Lånekassen.no og Skatteetaten.no.
Inntrykkene av det offentliges innloggingsløsninger blir sakte, men sikkert, bedre
Det offentliges innloggingsløsninger for å utføre oppgaver på nett får samlet sett 68 av 100 mulige poeng. Dette er ett poeng mer enn i 2015 og to poeng mer enn i 2013.
Den samme utviklingen ser vi når folk vurderer muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (bruke det offentliges selvbetjeningsløsninger, fylle ut og sende søknader/skjemaer eller lignende), som får 70 poeng i år. 
Det er de eldste innbyggerne (50-66 og 67+ år) som er minst fornøyde med mulighetene til å utføre oppgaver på nett og innloggingsløsningene. De som bor i kommuner med 5-20 000 innbyggere gir lavest skår (henholdsvis 66 og 68 poeng), mens de som bor i de største kommunene med over 100 000 innbyggere er mest fornøyde (henholdsvis 70 og 71 poeng).
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Dårligere inntrykk av Forsvaret

Vi er ikke like fornøyde med Forsvaret som vi var for to år siden. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Når innbyggerne svarer på hvor gode eller dårlige de mener at Forsvaret er, gir de nå 60 poeng av 100 mulige. Forsvaret får altså sju poeng lavere skår enn i 2015, og er dermed den offentlige tjenesten som går mest tilbake i innbyggerundersøkelsen. 
Innbyggerne i Trøndelag er mest fornøyde med Forsvaret
De som bor i Trøndelag gir høyest skår til Forsvaret (62 poeng), mens de som bor i Nord-Norge har dårligst inntrykk (57 poeng).
Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Publisert: 19. jun 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Deldette

Kontakt

  • Innbyggerundersøkelsen
    Telefon: 47608783
    Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo