I dag presenterte statsråd Rigmor Aasrud og jeg Innbyggerundersøkelsen for 2013. Dette er den mest omfattende kartleggingen av nordmennenes tilfredshet med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Undersøkelsen viser at tilfredsheten med offentlige tjenester er jevnt over god og stigende.

Vi går i riktig retning
Difi jobber for å utvikle og fornye offentlig sektor, - det er vår visjon. Derfor er resultatene fra innbyggerundersøkelsene gledelige for oss og alle som arbeider i offentlig sektor. Vi går heldigvis i riktig retning, og flere av forbedringstiltakene rundt omkring i stat, fylker og kommuner bærer frukter. Samtidig er ikke denne positive retningen ensbetydende med at innbyggerne er fornøyde med alt.  Resultatene fra undersøkelsen avdekker flere områder hvor det er stort forbedringspotensial. Vi ser at veier, tilrettelegging for syklister og personer med nedsatt funksjonsevne, samt tilliten til myndighetenes katastrofehåndtering er områder som får lav skår, og som må forbedres.

Lytte og lære
Denne undersøkelsen er svært viktig for forbedringsarbeidet i forvaltningen, og den er dermed viktig for oss i Difi. Vi er nødt til å lytte til brukere, innbyggerne, vårt publikum om du vil for å finne de rette tiltakene. Fordi undersøkelsen gjennomføres annet hvert år, fungerer den også som et godt mål på hvordan det offentlige tjenestetilbudet oppfattes over tid. Dette er nyttig for å evaluere effekten av gjennomførte tiltak, samt hvilken innsats som skal prioriteres i fremtidige forbedringer.

Åpenhet
Vi ønsker å gjøre undersøkelsen så tilgjengelig som mulig for alle og derfor legger vi resultatene fritt ut som åpne datasett på våre hjemmesider. Her er det mulig å gå i dybden i tallmaterialet og lage egne analyser.  I tillegg til analyse av resultatene på nasjonalt, overordnet nivå, vil det også legges ut presentasjoner av fylker, regioner og 23 byer. Man har derfor mulighet til å gå inn på sitt fylke eller sin by og avdekke innbyggernes tilfredshet med for eksempel samferdsel, helse- og omsorgstjenester og trygghet.

Alle data, både spørreskjema og rådata er tilgjengelig for fri bruk på www.difi.no/innbyggerundersokelsen

Hva synes du om at vi legger ut datasettene fra undersøkelsen som åpne data? Har du innspill til det videre forbedringsarbeidet?

Forfatter

Hans Christian Holte
Hans Christian Holte
Hans Christian er Difis direktør. hch(a)difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut