Et tilbakevendende tema i den offentlige debatten er den økende byråkratiseringen. Hva man mener med byråkratisering varierer, men flere er opptatt av at antallet statsansatte stadig øker. Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til det.

Sammenlignet med en rekke andre europeiske land, så har Norge en stor offentlig sektor (stat og kommune). Det skyldes bl.a. at vi har valgt å legge mange oppgaver til offentlig sektor, for eksempel har Norge nesten ikke private skoler, og nesten ikke private helsetjenester. Mye av den offentlige tjenesteproduksjonen er lagt til kommunene. Dette er et politisk valg.  Det samme gjelder for alle de andre oppgavene som offentlige virksomheter blir pålagt å utføre.  Når Stortinget vedtar nye rettigheter for innbyggerne og nye plikter for kommunene, så øker utgiftene og antallet ansatte i offentlig sektor. 

Kritisk søkelys

Nettopp derfor er der det viktig å ha et kritisk søkelys på innretningen på offentlig sektor. Staten – og offentlig sektor for øvrig bør hele tiden arbeide for kontinuerlig forbedring av tjenestene for brukerne og for effektivisering.  Ikke minst vil vi ta orde for å se kritisk på den totale oppgavemengden som legges til offentlige virksomheter og hvor mye regelverk som kreves.  NRK viser for eksempel i en nyhetssak denne uken til at NAV har tatt initiativ overfor Arbeidsdepartementet for å få et enklere regelverk knyttet til oppfølging av sykmeldte. Vi kan lese at «Mens NAV fortviler over at de må bruke 69 årsverk på å straffe arbeidsgivere og andre som ikke følger reglene, føler bedriftene at verdifull tid kastes bort på papirarbeid».

Ute av kontroll?

NAV er ikke den eneste statlige virksomheten som bruker mye ressurser på dokumentasjon, rapportering og kontroll. Dette har også vært påpekt fra Difi i flere rapporter, senest i en artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten.  Det er vårt klare inntrykk at medarbeiderne i forvaltningen i økende grad stiller spørsmål ved omfanget av kontroll og rapportering. Mange synes det fokuseres for mye på detaljer og etterlevelse, og for lite på strategiske veivalg, utvikling og langsiktig måloppnåelse.

Det er bred enighet om at vi skal ha god rapportering og kontroll med statsforvaltningen i Norge. Samtidig er det viktig å ha et riktig nivå på denne kontrollen. Etter vår vurdering er det grunn til å stoppe opp og vurdere innretningen på regelverk og styringspraksis når omfanget av kontroll og rapportering enten oppleves å gå på bekostning av virksomhetens kjerneoppgaver eller å hemme innovasjon og forbedringsarbeid.

Mer om byråkratisering på Forvaltningskonferansen 2013

Difi arbeider kontinuerlig med området kunnskapsbasert forvaltningsutvikling. I år arrangeres Forvaltningskonferansen 19. november. Der vil vi rette søkelyset på hvilken rolle direktoratene spiller i gjennomføring av politikk. Tilfører de en merverdi eller er de en unødig omvei?

Av Eivor Bremer Nebben, Avdelingsdirektør ledelse og organisering og Ingunn Botheim, Seniorrådgiver.

Forfatter

Eivor Bremer Nebben
Eivor Bremer Nebben
Avdelingsdirektør ledelse og organisering.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut