Gartner er gode på analyser av IT-trender og digitalisering, og ikke minst å sette navn på det som skjer og finne nye buzz-words. Årets tema på Gartner symposium 2013 var «Leading in a Digital World», og det er lett å la seg inspirere av de mange gode eksemplene og analysene. Men de fleste eksemplene er hentet fra privat sektor. Det er da naturlig å undres over i hvilken grad berører dette norske, offentlige virksomheter?

Gartner hevder at utviklingen går i retning av digitale virksomheter. Tidligere var gevinsten av IT begrenset til systemer, tjenester og løsninger. Nå er gevinstene knyttet til «transformasjon» av virksomheten. Tilsvarende begynner vi å se på brukeren med nye øyne. Mens de før var kunder, må vi nå se på dem som partnere. Også kompetansen for å håndtere dette i virksomheten er i endring. Mens vi før trengte system- og IT-ledelse, trenger vi nå «digital business leadership». For å oppnå suksess trengs en «digital virksomhetsstrategi» som beskriver hvordan virksomheten skal overleve og fungere i en stadig mer digital verden.

Digitaliseringssjefen – det nye bindeleddet mellom fag og IT

Gartner viser til at rollen som Chief Digital Officer (CDO) – eller digitaliseringssjef -  i virksomhetene er i sterk framvekst. Digitaliseringssjefen er samfunnsorientert, brukerorientert og øker verdien av forvaltningens informasjon og tjenester for innbyggerne og næringsliv. IT og «forretning» må snakke sammen og finne de gode løsningene. IT-sjefen må skjønne virksomheten og må snakke med fagsiden, slik at de forstår.  Alle som ivaretar digitaliseringsperspektivet må kunne snakke strategisk i en kontekst andre skjønner. De må ha kredibilitet på IT, men må samtidig kunne snakke med forretningssiden slik at de skjønner. Virksomhetslederen kommer ikke til deg med IT-problemer, men med forretningsproblemer.

Virksomhetsarkitekten må fokusere på gevinster for virksomheten

Fokus og scope for virksomhetsarkitektur er i endring. Vi ser nå en endring til «business outcome-driven» virksomhetsarkitektur, altså fokus på gevinster for virksomheten – ikke IT-gevinster. Samtidig er det ikke virksomhetsarkitektene som skaper forandring. Det er prosjekter som skaper forandring. Derfor må virksomhetsarkitektur og prosjektstyring være tett koblet.

Virksomhetsarkitektenes utfordring er å finne ut hvilke spørsmål toppledelsen stiller – eller burde stille. Og Gartners anbefalinger til virksomhetsarkitektene er at de må fokusere på reelle gevinster og levere «signature-ready recommendations».

Hvilken relevans har Gartners analyse for norske offentlige virksomheter?

Digi har i sin artikkel «IT står overfor en gullalder» oppsummert Gartners budskap;  «IT må ikke lenger betraktes som bedriftens tjener. IT er selve bedriften. Ledere uten IT-kunnskap har ingen framtid som ledere.»

Hvordan treffer dette traust norsk offentlig forvaltning? Kan og bør offentlige virksomheter endre tjenestetilbudet, tjenesteutøvelsen og saksbehandlingen i samme grad som private virksomheter? Og er forvaltningen egentlig helt klare for et slikt skifte?

Vi har noen glimrende eksempler på at offentlige virksomheter har endret sin «forretningsmodell», tenkt nytt på hvordan tjenestene skal tilbys og hvilken rolle brukeren skal ha (f.eks. selvangivelsen,  studielån og automatisk frikort).  Samtidig er eksemplene for få.  Og når først virksomheten digitaliserer så begrenser man seg til å legge ut et skjema på nett (jf. Difis kartlegging av digitale tjenester i staten).  Skyldes det at øvrige virksomheter ikke har et liknende potensiale, og derved heller ikke slike muligheter? Eller skyldes det manglende forståelse for hva disse mulighetene innebærer for egen virksomhet?

Ny regjering ønsker forenkling, forbedring og fornying. Dette ble adressert av statsråd Jan-Tore Sanner på vår Forvaltningskonferanse 19. november, hvor han blant annet var opptatt av hvordan fjerne tidstyvene. Tilsvarende budskap hadde Statssekretær Paul Chaffey på sitt åpningsforedrag på NOKIOS 2013.

På hvilken måte og i hvilken grad kan Gartners budskap om å se på virksomhetsutvikling med digitaliseringsøyne også være relevant for offentlige virksomheter? I hvilken grad kan vi, og evner vi å tenke forvaltningsutvikling hvor digitalisering er en forutsetning for å nå regjeringens ambisiøse mål? Og hva kreves av virksomhetsledere, fagdirektører, IT-sjefer og ikke minst departementenes etatsstyrere?

Dette er grunnleggende spørsmål vi trenger å stille nå når ny regjering varsler et taktskifte i arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester. Difi er en viktig endringsagent i dette arbeidet, og ønsker å bidra der vår innsats har størst betydning. Både styrking av digital kompetanse for ledere og grep for sterkere styring vurderes.

Forfatter

Ellen Strålberg
Ellen Strålberg
Ellen er Seksjonssjef i avdeling for digital forvaltning (DIG) Twitter: @EStralberg

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut