28. mars arrangerte Innovasjon Norge et drømmeløftmøte der offentlige anskaffelser sto på agendaen. I møtet kom det frem mange gode poenger og utfordringer.

Spesielt inviterte fagfolk fra næringsliv, offentlig sektor og virkemiddelapparatet deltok i møtet.  Små grundere opplever det som vanskelig at staten ofte selv ønsker å eie rettighetene til ny teknologi. Dette er en utfordring for bedriftene som skal leve av å selge løsningene sine til et større marked. Det offentlige kan også legge bedre til rette for grundere gjennom å velge tildelingskriterier som ikke utelukker små bedrifter eller stiller uforholdsmessige krav til økonomi og lønnsomhet.  

Fra de offentlige oppdragsgivernes side er det tydeligste rådet at anskaffelser må høyere opp på agendaen hos ledelsen. Ledelsen må forstå at offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel som kan bidra til å løse virksomhetens samfunnsoppdrag på en bedre måte.

Andre viktige stikkord er tidlig dialog med markedet og kompetanseheving hos innkjøpere og fagfolk i offentlig sektor. Her spiller Nasjonalt program for leverandørutvikling en viktig rolle, og flere av de tilstedeværende ønsket å styrke kapasiteten i programmet. Helse Sør-Øst er et eksempel på en offentlig virksomhet som har fått til mye. Der har de systematisk jobbet med kompetansebygging og sørget for solid lederforankring. Det er viktig at ledere blir målt på om de jobber med innovasjon og innovative anskaffelser.

Det andre rådet som ble tydelig formulert i møtet var behovet for en risikoavlastningsordning. Vi har mange gode finansieringsordninger rettet mot tilbudssiden i dagens Norge, men ingen som retter seg mot etterspørselssiden. Samtidig er det ofte i kommersialiseringsfasen det svikter for nye innovasjoner.

En finansieringsordning som kunne koblet offentlig sektor behov med nye løsninger fra privat sektor kunne ha bidratt til mer innovasjon i næringslivet samtidig som offentlig sektor får løst sine oppgaver på en bedre måte. Flere andre land har dette på plass. Sverige er et eksempel som man kunne sett nærmere på.

Sist, men ikke minst ble fryktkulturen i offentlig sektor kommentert. Mange offentlige virksomheter legger mer vekt på å gjøre anskaffelser på en riktig måte enn å gjøre de riktige anskaffelsene. Her er det viktig også med politiske signaler mente deltakerne i møtet.

Samtidig er det viktig å se at innovasjon ikke nødvendigvis innebærer mer risiko. Faktisk kan det være både dyrere og mer risikabelt å anskaffe en gammel løsning når det kunne vært utviklet nye og bedre løsninger. Tidlig dialog mellom leverandør og innkjøper bidrar også til å redusere risikoen i anskaffelser.  

Difi er medeier i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Vi jobber også aktivt med å fremme innovasjon gjennom anskaffelser, blant annet gjennom å utvikle ny metodikk og veiledere og gjennom kurs og seminarer.

Forfatter

Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen er seksjonssjef i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut