Ved å utnytte ressursene på tvers kan vi i offentlig sektor oppnå bedre resultater. Selv har vi gode erfaringer med å jobbe i partnerskap når vi skal drive med innovasjon.

Difi har nemlig inngått partnerskap med Norsk design- og arkitektursenter, DOGA, for å løse oppdraget vi har fått om å stimulere til innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Ved å utnytte ressursene våre på tvers kan vi hente ut synergier og oppnå bedre resultater. Vi trenger ikke konkurrere verken om den samme kompetansen eller bygge opp egne spesialistmiljøer med lik kompetanse. Vi har ulike roller. Det er det som utgjør vårt økosystem for innovasjon i offentlig sektor. Vi bidrar alle med utgangspunkt i vår egenart inn i det som til syvende og sist skal bidra til å løse våre felles samfunnsfloker. Samarbeidet er så positivt, fruktbart og lærerikt at jeg umiddelbart vil anbefale andre offentlige virksomheter å søke etter faglige samarbeidspartnere med eierskap og interesser i samme samfunnsutfordring.

Partnerskap åpner nye muligheter

Vi er mange aktører som jobber for å stimulere til og sørge for innovasjon i offentlig sektor. Vi i Difi har en pådriverrolle, og jobber med kulturbygging, kompetansebygging og kapasitetsbygging i både statlig og kommunal sektor. I år har vi også fått i oppdrag å finne frem til prosjekter og tjenester med innovasjonspotensial i statlige virksomheter og støtte dem med både penger, ressurser og kompetanse

I Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign er målsetningen å hjelpe statlige virksomheter til å utvikle innovative løsninger til det beste for brukerne, med konkrete og målbare effekter hos brukerne etter endt prosjektperiode. Det krever god forvaltningskunnskap om hvilke problemstillinger som er relevante, hva som er mulig å få til innenfor tidsrammen, samordningsutfordringer, gevinstrealisering og ikke minst anskaffelser. I tillegg er det helt nødvendig med god kompetanse på tjenestedesign som fagfelt og metode, brukerinvolvering og utfordringer knyttet til implementering av tjenestedesignprosjekter.

Vi har forvaltningskunnskap, men mangler helt designkompetanse. Burde vi ansette en tjenestedesigner? Vi hadde jo Kaja Misvær Kistorp, tidligere leder av DOT (Design for offentlige tjenester) ved AHO, hos oss den første tiden. Det var veldig bra. Hun summerte blant annet opp sine refleksjoner her på difibloggen #bedreforvaltning. Men vil én enkelt tjenestedesigner dekke vårt behov i Stimuleringsordningen? Neppe.

Løsningen ble å kontakte DOGA og invitere dem til et samarbeid for å få en likeverdig partner å løse oppdraget med. Sannheten er jo at vi opererer i den samme virkeligheten, vi har tilgrensende samfunnsoppdrag og har begge som målsetning å utvikle offentlige tjenester, prosesser og systemet som setter brukeren i sentrum og som baserer seg på grunnleggende innsikt i problemområdet. Til vår glede har DOGA omfavnet Stimuleringsordningen og tatt reelt eierskap til arbeidet. De stiller til rådighet hele sitt rigg av kompetente medarbeidere og investerer en dedikert ressurs i prosjektet. I fellesskap utvikler vi metoder, vi formidler erfaringer og jobber frem resultater. Alt dette uten å bruke timer eller energi på hvem som gjør hva, eller på å regne oss frem til hvem som skal betale hva og hvordan vi i så fall skulle ordnet det rent praktisk.

Det er mulig!

Det som har gjort det mulig er DOGAs rause tilnærming til oss. I stedet for å problematisere har DOGA sett mulighetene som ligger i å forene våre ulike kompetanseområder. De har fokusert på våre felles interesser, vår kompletterende kompetanse og på oppdraget vi begge har i å skape nye og bedre løsninger i offentlig sektor.

Innovasjon er ingen konkurranse! – Samfunnsflokene løser vi kun i fellesskap.

Forfatter

Sissel Kristin Hoel
Sissel Kristin Hoel
Sissel jobber med innovasjon i offentlig sektor i Difi. sissel.kristin.hoel(a)difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut