I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått 120, 9 mill. kr til digitaliseringsprosjekt i staten. Difi forvalter ordningen, og etterlyser flere gode søknader!

Medfinansieringsordningen startet opp i 2016, og har som formål å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og realisere gevinstene av digitalisering.

Til nå har 26 prosjekt fått støtte med inntil 50 % av prosjektkostnaden. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme, i størrelsesorden 5-50 mill. kr og gå over maksimalt 3 år.

De 26 prosjektene har til sammen et innsparingspotensiale på 6 mrd kr på offentlige budsjett, regnet over 10 år. Mange av prosjektene gir vesentlig gevinster for kommunesektoren, og også stor merverdi for næringsliv og innbyggere.

Prosjekter over 10 mill. kr får også tilbud om råd fra Digitaliseringsrådet i den videre planleggingen. Erfaringene fra rådet sitt arbeid er blant annet at mange prosjekt trenger å jobbe mer med brukerinvolvering, alternative måter å løse identifiserte behov på, målbare mål, planer for gevinstrealisering og/eller forpliktende samarbeid med andre virksomheter.

Erfaringene fra arbeidet med medfinansieringsordningen viser at mange virksomheter også er lite vant med å utarbeide samfunnsøkonomiske analyser og gevinstrealiseringsplaner. Gjennom ordningen får de råd, verktøy, maler og eksempler som gjør dette litt enklere.

I 2016 ble det innført et krav om at 50 % av netto gevinster i egen virksomhet skal tas ut som budsjettreduksjon. Dette er et ledd i å sikre at medfinansieringsordningen faktisk fører til realisering av gevinster og effektivisering. Da vi fikk inn vesentlig færre søknader i 2017 enn i 2016, er vi redd for at det kan skyldes dette kravet. Vi vil derfor understreke at virksomhetene faktisk får beholde 50 % av gevinstene, noe som kan gi rom for å utvikle nye tjenester eller forbedre eksisterende.

Vi er spesielt glade for å få inn søknader som ser helt nytt på mulighetene digitalisering gir i egen virksomhet eller i samarbeid med andre virksomheter. Det er et overordnet mål å utvikle flere sammenhengende tjenester på tvers av nivå og sektorer, og de skal være enkle og brukervennlige. Det er ikke nok ‘å sette strøm på skjema’ eller digitalisere dagens manuelle arbeidsprosesser. Vi forventer at en har vurdert hva som er behovet ved å involvere brukerne, utredet ulike måter å møte disse behovene på, samt vurdert kostnad og nytte ved de mest realistiske løsningene.

Vi håper mange vil bruke muligheten til å søke medfinansiering i 2018! Søknadsfristen er 17. januar, og Difi inviterer til informasjons- og veiledningssamlinger for søkere 6. nov. og 6. des.

Forfatter

PortrettI Ingrid Bjørkum
Ingrid Bjørkum
Seniorrådgiver i avdeling for digital transformasjon. Kontakt: ingrid.bjorkum@difi.no

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Viktig å understreke at ein kan søke sjølv om ein har små eller ingen interne gevinstar. Det er ofte prosjekt der gevinstane i stor grad kjem hos andre verksemder, næringsliv eller innbyggjarar som er vanskeleg å finansiere over eigne budsjett.