Ildsjelprisen til Asker kommune

Vi i Difi får ofte kjennskap til gode tiltak i offentlige virksomheter og i kommunene. Vi ønsker å dele disse erfaringene, og bidra til at gode tanker og ideer kommer resten av offentlig sektor til gode. Vi er overbeviste om at å dele gir effekter!

Hvert år i førjulstiden (nesten) arrangerer vi gevinstseminar. Den 18. desember inviterte vi derfor til vårt årlige gevinstseminar. Målet var å dele erfaringer om gevinstarbeid – og om hvordan det offentlige og den enkelte virksomhet selv kan bidra til at vi tar ut gevinster.

Etter et vel gjennomført seminar, har vi noen budskap vi ønsker å dele med flere!

Se opptak fra seminaret (regjeringen.no)

Gevinster er vanskelig

Først bør vi kanskje starte med å forklare hva vi mener med gevinstrealisering. Med gevinstrealisering mener vi arbeidet der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt. Gevinstrealisering krever et kontinuerlig og systematisk arbeid som involverer alle som blir berørt.

I forkant av seminaret 18. desember sendte vi ut noen spørsmål til deltakerne. Disse spørsmålene viser, i likhet med andre undersøkelser, at gevinstarbeid er krevende.

I undersøkelsen spurte vi blant annet om virksomheten deltagerne kommer fra, har en systematisk tilnærming til gevinstarbeid. 53 % av respondentene sa nei. På spørsmålet om de synes det er enkelt å ta ut gevinster i deres pågående arbeid, svarte 75 % nei.

Svarene gjør oss overbevist om at temaet hvordan vi skal lykkes med å realisere gevinster, fortsatt er høyaktuelt fremover.

Start gevinstarbeidet tidlig

På årets seminar var vi så heldige å ha innledere fra både kommuner, virksomheter, departementer og leverandørene. Å jobbe med å ta ut gevinster er noe både statlige virksomheter og kommuner jobber med. Vi ser at det helt klart er synergier å hente på å dele metoder og erfaringer på tvers.

Asker kommune er en kommune som villig deler av sine erfaringer. De står nå midt oppe i sammenslåingen med to andre kommuner, Røyken og Hurum. Rådmann Lars Bjerke og Geir Graff fortalte entusiastisk om det store reformarbeidet de er midt i, og hvordan de jobber systematisk for å kunne vurdere i hvilken grad de realiserer gevinster av arbeidet.

Det er gledelig å se at Asker kommune er i forkant og allerede nå jobber med å ha klart definerte mål. Å gjøre dem målbare er viktig for å kunne lykkes med gevinstrealisering. I tillegg jobber de mye med å forankre gevinstanslagene og gevinstarbeidet hos de ulike interessentene i kommunene.

Få bukt med nullfeils-kulturen

Offentlig sektor har tidvis vært preget av en nullfeils-kultur. Vi i Difi jobber med å få bukt med nullfeilskulturen og i stedet skape rom for innovasjon. Dette var også et tema Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for økonomiforvaltning og Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsprogrammet reflekterte rundt den 18. desember. Hvilke rammer har vi for å jobbe med gevinster i offentlig sektor. Er det slik at det er mindre rom for å prøve å feile i offentlig enn privat sektor?

Her har ledere et særlig ansvar. Det er viktig at vi ikke legger opp til å feile, samtidig må vi legge til rette for nytenking og å prøve ut nye måter å jobbe på.

Tenk helt nytt

Innovative anskaffelser er en forholdsvis ny tilnærming til anskaffelsesarbeidet. I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Dette kan bidra til at markedet bidrar til å finne løsninger virksomheten ellers ikke ville klart å tenke på selv.

Johan Englund fra Difi og Liv Marte Nordhaug fra Norad fortalte om hvordan en innovativ anskaffelse har bidratt til å lære syriske barn å lese på arabisk. Den innovative anskaffelsen har bidratt til bedre og billigere løsninger for utvikling av spill til skolebarn i Syria.

Dere kan lese mer om dette her

Departementene spiller en viktig rolle

Departementene har en avgjørende rolle for å lykkes med digitalisering. For å lykkes, krever det mer enn god prosjektmetodikk og god ledelse i etatene. Ikke minst er departementenes medvirkning avgjørende for at vi skal komme videre. De skal på overordnet nivå bidra til at sektoren lykkes med fornyelse, gevinstrealisering og samarbeid på tvers – og de skal gi handlingsrom til virksomhetene i sitt digitaliseringsarbeid. Det er derfor gledelig å se at Arbeids- og sosialdepartementet har tatt initiativ til å lage en veileder for departementets styring av IKT. Veilederen er et resultat av samarbeid mellom flere departementer og offentlige virksomheter. Vi gleder oss til å følge dette arbeidet videre!

Prioriter det som gir nytte - Ikke glem de myke gevinstene

Å styre prosjekter etter nytte og å gi poeng til ulike gevinster er noe som vi ser at flere og flere virksomheter jobber med. På denne måten er det lettere for virksomhetene å sikre at de prioriterer de gevinstene som gir størst nytte. På seminaret presenterte Kjetil Strand fra Verdix, «poenget med myke gevinster». Han utfordret seminar-deltakerne til å spille «nyttepoker», en metode som bidrar til å kunne vekte kvalitative (myke) gevinster opp mot økonomiske.

Ildsjelprisen – ny av året!

Å dele erfaringer og å bidra til læring er viktig for å lykkes med å utvikle offentlig sektor. Vi har derfor opprettet «ildsjelprisen». Geir Graff fra Asker kommune gikk av med seieren i den nyopprettede prisen. Denne fikk han for over lang tid å ha bidratt til deling på tvers og å ha tatt ansvar for å initiere nyskapende samarbeid mellom stat og kommune – og mellom offentlig sektor og leverandør-markedet. Vi gratulerer!

Følg med oss videre

Arbeidet med gevinster er høyaktuelt. Når vi er ute og snakker med virksomheter forteller alle at gevinstarbeidet er noe som alle er opptatt av. Vi i Difi skal gjøre vårt beste for å fortsette å dele erfaringer og kunnskap på tvers av offentlig sektor og kommunene. Følg med oss i 2018!

 

Forfatter

Elin Kristine Fjørtoft
Elin Kristine Fjørtoft
Elin Kristine Fjørtoft er statsviter og jobber med kompetanseutvikling i digitaliseringsarbeid, både overfor toppledergrupper, prosjekteiere og prosjektledere. Før hun begynte i Difi har hun 10 års erfaring fra reformarbeid og digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut