Det korte svaret er at det ikke egentlig har blitt færre ansatte i staten – det har snarere blitt om lag 900 flere ansatte. Nedgangen i tallene fra SSB skyldes i hovedsak at BaneNor og Den norske kirke er ført ut av staten.

SSB oppdaterte i begynnelsen av mars sin registerbaserte sysselsettingsstatistikk for ansatte i staten med tall for 2017, slik at statistikken nå viser utviklingen i perioden 2011–2017. Nytt av året er at antall ansatte i staten er lavere enn året før, men det betyr ikke nødvendigvis at statsforvaltningen er mer effektiv, og det har ikke egentlig blitt færre ansatte i staten (*): selv om det var 5 348 færre som hadde staten som arbeidsgiver i november 2017 enn det var året før, er den viktigste forklaringen til nedgangen to reformer som ble gjennomført i 2017.

Grafen viser at antall ansatte (arbeidsforhold) i staten øker fra cirka 155 000 i 2011 til cirka 171 000 i 2016. For 2017 er tallet cirka 166 000.
 
 

Tallene fra SSB skiller ikke mellom direktoratsledd og ytre etat i en del av etatene, som for eksempel Arbeidstilsynet, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Kriminalomsorgen, Statens lånekasse med flere. Vi kan derfor ikke, på grunnlag av disse tallene, si noe om utviklingen i departementene og direktoratene, slik Difi har gjort i forbindelse med tidligere kartlegginger.

Justert for omorganiseringer, har antall ansatte økt med 900

For det første ble Jernbaneverket nedlagt 1. januar 2017. Det nyopprettede Jernbanedirektoratet ble en del av statsforvaltningen og BaneNor ble etablert som et statsforetak. Dermed ble de ansatte i BaneNor ikke en del av statsforvaltningen. Mens det var 4 579 arbeidsforhold i Jernbaneverket mot slutten av året i 2016, var det om lag 244 i Jernbanedirektoratet året etter. Om lag 4 330 ansatte kan altså sies å ha blitt organisert ut av statsforvaltningen i forbindelse med regjeringens jernbanereform.

Den andre viktige reformen er skillet mellom kirke og stat. De 1 681 ansatte som mot slutten av 2016 arbeidet i Den norske kirke, var fra januar 2017 ikke lenger ansatte i staten. I samme periode har Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag blitt overført til Oslo universitetssykehus, med om lag 230 ansatte. Grovt regnet har altså om lag 6 250 ansatte blitt omorganisert ut av statsforvaltningen. Denne reduksjonen er altså ikke i seg selv et uttrykk for en effektivisering i statsforvaltningen, men heller et resultat av at noen deler av staten har blitt flyttet ut av statsforvaltningen, og heller inn andre steder. Når vi justerer for disse omorganiseringene ser vi at antallet ansatte – eller arbeidsforhold – har økt med nesten 900 mellom 2016 og 2017.

Antall ansatte (arbeidsforhold) i staten er 5348 lavere i 2017 enn i 2016. Cirka 4300 av nedgangen skyldes jernbanereform. Cirka 1700 skyldes kirkereform. Cirka 230 skyldes omorganisering mellom Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.
 
 

Det meste av veksten kommer på Kunnskapsdepartementets område

Økningen i antall ansatte under Kunnskapsdepartementets område svarer for nesten hele økningen: siden 2016 er det blitt 890 flere ansatte, og på Kunnskapsdepartementets område er det hele 1 750 flere avtalte årsverk. Det vil si at i tillegg til at det er flere arbeidsforhold, har gjennomsnittlig arbeidstid også økt på Kunnskapsdepartementets område.

Utviklingen i ansatte fra 2016 til 2017 på de forskjellige departementsområdene viser at Kunnskapsdepartementets område øker mest, mens Samferdselsdepartementets område reduseres mest.
 
 

Kunnskapsdepartementets område har de siste årene gått gjennom store reformer, særlig strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren som reduserte antall universiteter og høyskoler fra 33 til 21.

Hvis vi justerer for omorganiseringer mellom høgskolene – som sammenslåingen av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund til Høgskulen På Vestlandet, kan vi danne oss et bedre bilde av hvilke virksomheter det er som har drevet utviklingen på Kunnskapsdepartementets område.

Blant universitetene og høgskolene er det NTNU som har økt antall ansatte mest, med 323 flere arbeidsforhold enn i 2016. Universitetet i Tromsø har økt antall ansatte med 170, mens universitetene i Agder og i Oslo begge har i overkant av 100 flere ansatte. Det er bare tre universiteter og høgskoler som har færre ansatte i 2017: Nord universitet har om lag 25 færre ansatte, mens både Høgskolen i Molde og Høgskolen i Sørøst-Norge har om lag fem færre ansatte.

Nav og politiet øker, mens Utlendingsdirektoratet, Statens vegvesen og Skatteetaten reduserer

Også sektorene til Arbeids- og sosialdepartementet (økning på 435 ansatte) og Justis- og beredskapsdepartementet (økning på 290 ansatte) har vokst mye, hovedsakelig drevet av vekst i henholdsvis Arbeids- og velferdsetaten (450) og politi- og lensmannsetaten (466).

Under Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har det blitt færre ansatte siden 2016. Statens vegvesen har de siste årene gjennomført et større effektiviseringsprosjekt, og det synes i tallene; hovedvekten av reduksjonen under Samferdselsdepartementet kommer fra Statens vegvesen. Skatteetaten har redusert antall ansatte med i underkant av 150, og står for størstedelen av reduksjonen under Finansdepartementets område. Antallet ansatte i Utlendingsdirektoratet har gått ned med om lag 250 siden 2016, i stor grad drevet av redusert arbeidsmengde etter den store asylankomsten i 2015.

Når vi ser på antall ansatte i statsforvaltningen er det ikke alltid like lett å si om utviklingen går den ene eller andre veien. Selv om det er færre som har staten som arbeidsgiver i 2017 enn i 2016, så har antallet ansatte egentlig gått opp. Det er også forskjeller mellom ulike områder: mens det er økning i noen deler av staten så er det flere virksomheter som reduserer antallet ansatte.

(*): Helt presist er det riktignok antall arbeidsforhold som gikk ned, ettersom det er dét SSB teller. Det betyr at en ansatt kan ha to arbeidsforhold – i samme virksomhet eller i forskjellige virksomheter.

 

 

Forfatter

Kristian Eide foto
Kristian Eide
Kristian Eide er seniorrådgiver i Difi og arbeider med dataanalyse. Kristian.Kjollesdal.Eide@difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut