Internasjonale målinger viser at Norden og Norge topper listen over land med høyest tillit, både i målinger av tillit til andre mennesker og tillit til offentlige institusjoner.

Men hva er tillit? Tillit handler om den andres kompetanse og ferdigheter, den andres velvilje og integritet. Dette er ikke så ulikt noen av verdiene vi kjenner så godt i norsk offentlig forvaltning, også kalt forvaltningsverdier. Forvaltningen skal følge loven, være faglig uavhengig, politisk nøytral, politisk styrbar og effektiv. Dette er et gode for vårt demokrati og viktige forutsetninger for en effektiv forvaltning.

Tillit er også en viktig ressurs for å håndtere dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Innbyggerne har større forventninger til offentlige tjenester og vil involveres i større grad i utviklingen av tjenestene.

Samtidig er velferdsstaten under press. Det blir flere eldre og færre unge, yrkesaktive. Det offentlige har fått et mindre økonomisk handlingsrom, og dette handlingsrommet vil bli mindre med tiden. I tillegg må norsk forvaltning håndtere økt globalisering, immigrasjon og klimaendringer. I tillegg innebærer digitalisering at endringene skjer raskere enn før.

Hvordan vil alt dette påvirke innbyggernes tillit til forvaltningen?

Selv om ikke svaret kun er tillit, er tillit en viktig ressurs for forvaltningen. Norsk offentlig sektor har som nevnt et veldig godt utgangspunkt for å kunne møte utfordringene som står for døren på en god måte.

Hva utfordrer innbyggernes tillit til forvaltningen? Vi ser at det er krevende å få til samordning, å ivareta innbyggernes og brukernes behov og ikke minst å være fagmyndighet i en mediehverdag hvor hver enkelt er sin egen redaktør. Falske nyheter spres raskt og utfordrer forvaltningens evne til å kommunisere et ofte komplisert budskap. Dette kan svekke tilliten.

Helt til et lokalt sykehus, vegkontor eller NAV-kontor flyttes lengre unna der innbyggerne bor, er forvaltningens organisering og virkemåte, altså forvaltningspolitikken, noe få innbyggere engasjerer seg sterkt i. Men når slike ting skjer, ser vi helt klart at det skaper følelser og en opplevelse av større avstand mellom befolkningen og myndighetene. I slike tilfeller kan tilliten minke.

Og forvaltningen gjør feil, selvsagt. Både terrorangrepene 22. juli, barnevernssaker og Tolga-saken viser dette. Feilene kan brukes som eksempler på at systemet ikke fungerer, og det snakkes om en tillitskrise.

Vi som jobber i forvaltningen, må sette tillit på dagsorden og ta innover oss at tillit er ferskvare. Vi må snakke om det vi gjør rett og som bidrar til å opprettholde tilliten, og om det vi gjør feil og som bidrar til å svekke tilliten.

På årets Forvaltningskonferanse stiller vi spørsmålet om «Tillit er under press?». Vi retter søkelyset på tillit mellom innbyggere og forvaltning, mellom politikere og embetsverk og mellom forvaltningsorganer.

Gjennom eksempler og samtaler ønsker vi å formidle innsikt i hvordan det står til med tilliten i ulike deler av offentlig forvaltning. Det blir en konferanse hvor vi både skal lære av tidligere erfaringer og ikke minst diskutere hvordan vi kan sikre at fremtidens forvaltning blir en forvaltning med høy tillit.

Vi håper at vi ser deg der!

Forfatter

Valgjerd Bakka Skauge
Valgjerd Bakka Skauge er fagdirektør i avdeling for ledelse. valgjerdbakka.skauge@difi.no.

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Kanskje slike fora gjøres åpen for vanlige folk, fordi det vil både øke kompetansen, og minske avstanden. Hvis man ser på tillit som en toveis relasjon, da kanskje forvaltningen kan begynne med å involvere befolkningen, ikke bare som konsumenter, men også som likemenn der kunnskap og ideer forveksles, der folk møter folk. Kan begynne kanskje med å reservere noen plasser til de som ønsker å høre og lære om hvordan forvaltning evaluerer og drøfter seg selv i møte med tillitskriser.