Arbeidsgivarportalen - for arbeidsgivarar i staten

Arbeidsgivarportalen er samlepunktet for kunnskap, erfaringsdeling og rettleiing på områda arbeidsgivarpolitikk, omstilling, leiing og kompetanseutvikling i staten.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal støtte og rettleie statlege arbeidsgivarar, leiarar og HR. På Arbeidsgivarportalen finn du samla nyttige og relevante fagsider, gode eksempel, malar, verktøy, lenker og anna støttemateriell på ein stad.

Erfaringsrommet er ei teneste der arbeidsgivarar og HR i staten kan dele sin kompetanse og røynsle med andre i statlege verksemder.

Rettleiingstenesta til Difi er Difi sine eigne fagpersonar innan jus, HR, leiing, kompetanse og organisasjon. Desse gir direkte rettleiing og støtte i meir komplekse saker, eller i saker som du ikkje finn svar på i portalen.