Hvordan få mangfold til å fungere - evalueringer av tidligere traineeprogram

Det er mange personer med nedsatt funksjonsevne som har høy utdannelse og full arbeidskapasitet, gitt at de får noe tilrettelegging ved behov. De representerer ressurser og kompetanse som kan være akkurat det din virksomhet leter etter.

Publisert: 07. aug 2015, Sist endret: 29. sep 2018

Personer med nedsatt funksjonsevne er en lite synlig gruppe i arbeidsmarkedet, og mange arbeidsgivere i forvaltningen har ikke så mye erfaring med denne gruppen. Gjennom traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne får stadig flere statlige virksomheter praktisk erfaring med å ansette og lede høyt kvalifiserte medarbeidere med redusert funksjonsevne.

To tidligere traineeprogram har blitt evaluert av Arbeidsforskningsinstituttet (2008) og Fafo (2009). Evalueringsrapportene gir gode innspill på hva er viktig for å få et vellykket arbeidsforhold både for virksomhetene og for traineene som ansettes.

Kompetansematch – en forutsetning i arbeidsforholdet

Evalueringene viser at de virksomhetene som var mest fornøyde med ordningen hadde ansatt traineer som hadde kompetanse og personlige egenskaper som matchet arbeidsoppgavene de skulle løse.  Tilbakemeldingen fra mange av lederne og kollegene var at når traineen fikk satt seg inn i arbeidsoppgavene, og hadde de riktige kvalifikasjonene og egenskapene for jobben, ble funksjonsnedsettelsen underordnet. Eventuelle utfordringer ble løst uten større problem.

Disse virksomhetene hadde i forkant satt av tid til å vurdere avdelingens behov grundig, og spesifisert nødvendig kompetanse og personlige egenskaper som var ønsket for å løse oppgaven. Det var også viktig at lederne, som har god oversikt over avdelingens oppgaver og utfordringer, var med i ansettelsesprosessen helt fra starten av.

Ledernes oppfølging gjør en forskjell

Evalueringen viser også at lederens oppfølging av traineen hadde stor betydning for arbeidsforholdet. Som en konsekvens av funksjonsnedsettelsen og av det å ha vært utenfor arbeidsmarkedet, var noen traineer usikre på egne ferdigheter. De hadde derfor et ekstra behov for å bli sett og fulgt opp, særlig i starten av ansettelsesforholdet. Av samme grunn var også noen traineer redde for å møte fordommer, og var tilbakeholdne med å fortelle hva de trengte av tilrettelegging.

I de virksomhetene som var mest fornøyd med ordningen tok lederen seg tid til å følge opp traineen, introduserte passe nivå og mengde med arbeidsoppgaver i startfasen, og økte nivå og vanskelighetsgrad etterhvert. Slik fikk traineene mulighet til å utvikle trygghet og mestringsfølelse, og dette hjalp dem til å komme raskt inn i arbeidsoppgavene. Lederens innsats gjorde at resultatet for flere overgikk både ledernes og traineenes egne forventninger.

Tilrettelegging for redusert funksjonsevne – ikke så vanskelig allikevel?

Flere av virksomhetene hadde i forkant av programmet stor fokus på traineenes behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Men erfaringene viste at behovet for fysisk tilrettelegging både var mindre og enklere å løse enn forventet. Traineene hadde ofte selv kompetanse på hva de trengte av fysisk tilrettelegging, og flere ledere hadde nytte av å spørre traineen hvordan eventuelle utfordringene kunne løses. 

Derimot var det andre typer tilretteleggingstiltak som viste seg å være svært aktuelle og nyttige. Lederne fikk god erfaring med å benytte organisatoriske tilrettelegginger som tilpasninger av oppgaver, fleksibel arbeidstid og hjemmekontor. Mange ledere erfarte også at når traineen etter noen uker var blitt mer ”husvarm”, falt behovet for noen tilrettelegginger bort.

Hva lærte  virksomheten av å delta i traineeprogrammet?

De fleste virksomhetene som ansatte en trainee med nedsatt funksjonsevne var fornøyd med ansettelsen og fikk gode erfaringer med å øke mangfoldet på arbeidsplassen. Både ledere og kolleger fikk mer erfaring og bevisstgjøring, og dermed også ufarliggjøring av hva det vil si å ha redusert funksjonsevne. Flere ledere sa at de hadde lært mer enn forventet om seg selv og sine lederegenskaper, holdninger og noen ganger fordommer. De hadde fått mer kunnskap om ledelse av mangfold, og i tillegg fått noen tanker om forbedringer både av avdelingens ansettelsesrutiner og arbeidsrutiner.

Flere av lederne gav tilbakemelding om at deltakelse i traineeprogrammet virket positivt på avdelingens arbeidsmiljø. Traineene hadde en livserfaring og stå-på vilje som representerte en ressurs for avdelingen. Med sin bakgrunn og kompetanse hadde de også nye synspunkter og innfallsvinkler som bidro til den faglige styrken i avdelingen.

For mange av virksomhetene som deltok i traineeprogrammene har ansettelsen av en medarbeider med redusert funksjonsevne vært en ny erfaring som har vært verdifull. Som en leder sa: ”Dette er kunnskap og innsikt du ikke kan lese deg til fra en bok”.

Deldette

Kontakt