Prosjekter som fikk støtte i 2016

Den nye finansieringsordningen for små og mellomstore digitaliseringsprosjekt skal bidra til å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og gi reell gevinstrealisering.

  • Difi fikk innen fristen 20. februar 2016 totalt 44 søknader fra 36 virksomheter.
  • Prosjektene er vurdert og rangert ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det ble totalt søkt om nesten 390 mill.kr.
  • I første tildelingsrunde var det 75 mill. kr til fordeling. 8 prosjekt har fått tilsagn om midler
  • Ytterligere 30 mill.kr ble bevilget til ordningen i revidert nasjonalbudsjett 2016. 4 prosjekt har fått tilsagn om midler.
  • Samlet insparingspotensiale i offentlig sektor er beregnet til vel 263 mill. kr per år. 

Foreløpig tildeling

Tildeling juni 2016

ProsjektVirksomhetMedfinansiering
Felles datakatalogBrønnøysundregistrene9 490 000
'Min side' for fiskerinæringenFiskeridirektoratet9 538 000
'Mineraler for alle'Direktoratet for mineralforvaltning9 000 000
Modernisering av IKT-verktøyJustervesenet3 375 000

Tildeling april 2016 

ProsjektVirksomhetMedfinansiering
Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheterBrønnøysundregistrene12 500 000
Min IPR-sidePatentstyret6 275 000
Veiviser - bolig for velferdHusbanken15 000 000
Digital økonomidialogStatens innkrevingssentral3 470 000
Rapportering og formidling av data om undergrunnenNorges geologiske undersøkelse (NGU)13 862 000
Videreutvikling av digital løsninger for saksbehandlinog kommunikasjonKontoret for voldsoffererstatning2 550 000
Felles løsning for rapportering av dødsfall (eDÅR)Folkehelseinstituttet14 700 000
Videreutvikling av system for autorisasjon og godkjenning av helsepersonellHelsedirektoratet5 000 000

Kort om de enkelte prosjektene

Brønnøysundregistrene - Felles datakatalog

Prosjektet omhandler etablering av en felles nasjonal løsning for å holde oversikt over data det offentlige besitter. Prosjektet er av samarbeidsrådet SKATE definert som den viktigste fellesløsningen å få på plass og er en nødvendig grunnstein i det videre arbeidet med å utvikle løsninger på tvers av sektorer i offentlige sektor.

Prosjektet skal lage en oversikt over data i offentlig sektor gjennom datakatalog, felles kodeverk, hvem som bruker disse, kvalitet på data og hvordan de kan deles. Det blir også viktig å skape en felles forståelse av hva data og tjenester betyr gjennom en felles begrepsbeskrivelse. Dette betyr at offentlig sektor og tjenesteeiere får mulighet til å beskrive den informasjonen de forvalter, gjøre dette tilgjengelig for andre og slik legge til rette for gjenbruk. Det gir et helt annet grunnlag for samhandling enn hva som er tilfelle i dagens situasjon; med manglende beskrivelser, oversikter og tilgang - og hvor løsningene ikke er basert på standarder, felles metodikk, retningslinjer eller funksjonalitet.

Fiskeridirektoratet - 'Min Side' for norsk fiskerinæring

Formålet med prosjektet er å effektivisere samhandlingen mellom næringsaktørene og det offentlige samt å øke kvaliteten på saksbehandlingen Det skal etableres en ‘Min side portal’ for alle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen som kan nås på mobil, nettbrett og PC.

All dialog mellom næringen og Fiskeridirektoratet foregår i dag i form av brev, telefon, e-post samt en begrenset bruk av skjematjenester i Altinn. Den nye løsningen vil i tillegg til en mer effektiv saksbehandling og rapportering omfatte kvotestatus for fiskeri, overføring av kvoter mellom fartøy, bruk av leiefartøy, oversikt over gjeldende regelverk og fiskerimeldinger.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) - 'Mineraler for alle'

DMF er inne i en omfattende prosess med å digitalisere sine tjenester. Det er etablert en ny hjemmeside og MinSide for mineralnæringen i februar 2016. En ønsker nå å samle informasjon om undersøkelser, prøveuttak og utvinning av mineraler i Norge i en webapplikasjon med tilhørende kartfunksjonalitet. Dette omfatter tilgjengeliggjøring av informasjon fra tidligere undersøkelsesrapporter, borekjerneprøver og gamle kart, som igjen vil bli sammenstilt med eksisterende karttjenester om geologisk informasjon fra NGU og andre offentlige karttjenester. Denne informasjonen, sammen med en fulldigital løsning for søknad om bergrettigheter, vil gi en effektivisert søkeprosess for bruker og bedre kvalitet på søknaden. Brukerne vil selv få mulighet til å kvalitetssikre søknaden og umiddelbart se at det omsøkte området er plassert riktig på kartet. En kan administrere tildelte rettigheter, varsle undersøkelsesarbeider, avlevere rapporter/måledata og betale lovpålagte gebyrer gjennom MinSide.

Justervesenet  - Modernisering av IKT-verktøy

Justervesenet skal sikre tillit nasjonalt og internasjonalt til norske målinger og måleresultater. Dagens IKT-systemer er utdatert og sårbare og støtter ikke dagens behov til utvikling innen tilsyn og tjenesteleveranse. Mye av saksbehandling er i dag manuell og lite fleksibel. Prosjektet skal utvikle et elektronisk saksbehandlingsverktøy for tilsyn og tjenester som er integrert med støttefunksjoner som blant annet arkiv og regnskap. En ‘Min side’ for brukere skal utvikles, der alle aktuelle opplysninger og resultater er tilgjengelig. I tillegg legges det til rette for økt utveksling av data og rapporter med andre aktører som f.eks. Fiskeridirektoratet og ulike kontrollorganer for elektrisitetsmålere.

 

Publisert: 12. nov 2015, Sist endret: 08. okt 2018

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*