Overordnede IT-arkitekturprinsipper

De overordnede IT-arkitekturprinsippene skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor og er en viktig del av en felles arkitektur for offentlig sektor. Her beskriver vi prinsippene.

Publisert: 26. jan 2016, Sist endret: 01. feb 2019

Difi er ansvarlig for å forvalte og videreutvikle de felles overordnede arkitekturprinsippene. Den enkelte sektor og virksomhet er ansvarlig for å konkretisere og innarbeide de overordnede arkitekturprinsippene i sin egen arkitektur.

Tjenesteorientering

Funksjonalitet og ytelsesnivå skal være hovedhensyn ved utvikling av IT-løsninger. IT-tjenester som er nødvendig for å understøtte hele eller deler av en eller flere arbeidsprosesser skal identifiseres.

Les mer om prinsippet tjenesteorientering her.

Interoperabilitet

Virksomheten og dens IT-løsninger må ved behov kunne samhandle med andre relevante virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå.

Les mer om interoperabilitet her.

Tilgjengelighet

Elektroniske tjenester skal være tilgjengelig når brukerne trenger dem, lette å finne frem til og brukervennlig og universelt utformet.

Les mer om prinsippet tilgjengelighet her.

Sikkerhet

IT-løsningen i seg selv og informasjonen som behandles i denne, skal med utgangspunkt i formelle og risikobaserte krav beskyttes mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Les mer om prinsippet sikkerhet her.

Åpenhet

IT-løsningers virkemåte og datagrunnlag skal kunne gjøres rede for.

Les mer om åpenhet her.

Fleksibilitet

IT-løsninger skal være utformet slik at de ikke fremstår som begrensende for endringer i arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur.

Les mer om fleksibilitet her.

Skalerbarhet

IT-løsninger skal kunne skaleres ved endringer i bruken.

Les mer om skalerbarhet her.

Referanser

Referansene viser til regelverk, rundskriv, dokumenter mv. som kan være til støtte for virksomheten når den skal konkretisere og innarbeide de overordnede arkitekturprinsippene i sin egen arkitektur.

Se oversikt over referansene her.

Om prinsippene

Brukerretting og kostnadseffektivitet er to viktige hensyn ved offentlig tjenesteyting. For å støtte opp under dette har Regjeringen ved fremleggelsen av Digitaliseringsprogrammet – På nett med innbyggerne og St. meld nr. 19 (2008-2009) - Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, besluttet syv overordnede IT-arkitekturprinsipper.

Les mer om bakgrunnen for arkitekturprinsippene her.

Ressurser

Du kan også laste ned IT-arkitekturprinsippene i pdf-format ved å klikke på lenken under. Prinsippene er også tilgjengelige på engelsk.

Deldette