Klassifisering av IT-løsninger

Formålet med å lage et felles språk for klassifisering av IT-løsninger er å legge bedre til rette for gjenbruk av løsninger på tvers av offentlig sektor.

Publisert: 14. apr 2016, Sist endret: 07. jun 2019

Fellesløsninger er mer enn felleskomponentene

Felleskomponentene er norsk forvaltnings mest sentral fellesløsninger. Men felles løsninger - bevisst skrevet i to ord - slik det blir brukt her, favner bredere. I prinsippet er det snakk om en løsning som kan gjenbrukes av en annen offentlig virksomhet. 

Felles IKT-løsninger for å dekke like behov er et viktig effektiviseringstiltak. (...) Fellesløsninger kan sees på som byggeklosser som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles en gang og er tilgjengelige for alle. (...) Ved å bruke fellesløsninger kan offentlige virksomheter gjenbruke både funksjonalitet og informasjon. Samtidig kan bruk av fellesløsninger bidra til at tjenestene blir mer gjenkjennbare for brukerne. 

Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015-2016), s. 73-74.

Som sitatet fra stortingsmeldingen Digital agenda for Norge viser, ønsker regjeringen mer gjenbruk av it-løsninger i offentlig sektor. Men en forutsetning for at dette skal lykkes er at de som gjennomfører digitaliseringsprosjekter får bedre oversikt over hvilke løsninger som er felles eller gjenbrukbare.

En slik klassifisering som vi foreslår her vil på sikt innebære at de som har ansvar for digitaliseringsprosjekter vil kunne slå opp i en katalog for å finne gjenbrukbare løsninger også i sine egne prosjekter. Dette vil føre til mindre duplisering av løsninger, og dermed mer effektiv ressursbruk for det offentlige.

Forslag til funksjonsområder

Vi foreslår følgende oppsett for å klassifisere funksjonsområder i offentlig sektor:

Tabell for klassifisering av IT-løsninger
 
 
Nærmere beskrivelse av funksjonsområdene
Intern administrasjon og økonomi 
Lønn, personal og HRFunksjoner for alt som har med personal å gjøre, inkludert timeregistrering, lønn, avtaler, personalsaker, osv.
Intern styringFunksjoner for å håndtere og styre prosesser internt, f.eks. strategisk styring og rapportering, ruting av oppgaver og utvikling og drift av IKT.
AnskaffelserFunksjoner for utlysning av anbud, gjennomføring av anbudskonkurranser, kontraktinngåelse, m.v.
TjenesteutviklingFunksjoner for utvikling av digitale tjenester.
Brukerkommunikasjon 
Kommunikasjon med brukereFunksjoner for kommunikasjon med brukere, altså mellom offentlige virksomhet og innbyggere og private virksomheter. Kommunikasjon med andre offentlige virksomheter dekkes under Infrastruktur for samhandling.
Tilgjengeliggjøring av informasjonFunksjoner for publisering av informasjon (f.eks. regelverk, veiledninger, høringsutkast, meldinger, osv.).
Demokratisk dialogFunksjoner for demokratisk dialog, for eksempel elektroniske høringer, avstemminger, osv. (også omtalt som e-demokrati).
Oppgaveløsning 
Betaling og innkrevingFunksjoner koblet til utbetaling og innkreving av midler. Dette inkluderer for eksempel utbetaling av stønader og innkreving av skatter og avgifter, mens betalinger osv. i forbindelse med anskaffelser sorterer inn under Intern administrasjon.
SaksbehandlingFunksjoner som behøves for å fatte vedtak, inkludert vurdering av vilkår, fastsette rettigheter i henhold til lovverk, osv.
Spesialisert saksbehandlingFunksjoner utviklet for å løse forvaltningsoppgaver som helt eller delvis ikke kan understøttes av standardsystemer (f.eks. laboratoriesystemer).
DokumenthåndteringFunksjoner relatert til mottak, produksjon, arkivering og distribusjon av dokument.
Informasjonsforvaltning 
InformasjonsforvaltningFunksjoner for organisering, håndtering og utnytting av informasjon.
GrunndataFunksjoner for å vedlikeholde og tilgjengeliggjøre grunndata.
Sikkerhet og infrastruktur 
InformasjonssikkerhetFunksjoner for å sikre at eksisterende sikkerhetskrav tilfredsstilles, og for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Infrastruktur for samhandlingFunksjoner knyttet til samhandling med andre aktører som ikke er brukere i en gitt sak, f.eks. kommunikasjon mellom offentlige tjenesteeiere eller internt hos tjenesteeier. Inkluderer orkestrering og koreografering, jf. EIF.
Autentisering og brukerstyringFunksjoner for autensiering av og rettighetsstyring for brukere, inkludert sikring av privatlivet. Omfatter identitetshåndtering og fullmakter

 

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut