Bakgrunnen for utviklingen av arkitekturrammeverket

Det er et stort behov for å øke evnen til å samhandle i offentlig sektor. Norsk arkitekturrammeverk for samhandling er laget for å bidra til nettopp dette. Arbeidet med arkitekturrammeverket for samhandling har vært en del av et SKATE-prosjekt.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 04. mar 2019

Behov for økt samhandling

Samhandling er en forutsetning for å oppnå hovedprioriteringene i Digital agenda for Norge (Meld. St. 27, 2015-2016), som «Én digital offentlig sektor» der innbyggere møter hensiktsmessige og komplette digitale tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Som en konsekvens av samhandlingsarbeidet enkelte etater har gjort, er det en voksende forståelse for at samhandling må skje innen flere områder. Både innen juridiske, organisatoriske, semantiske, og tekniske områder er evne til samhandling sentralt for å nå individuelle og fellesoffentlige mål.

Historisk har norsk offentlig sektor tenkt og handlet som selvstendige enheter. Det er investerFørt betydelig i prosessforbedring og teknologiutvikling både for å modernisere egne tjenester rettet mot innbyggere og næring, men også for å redusere kostnader. Til tross for betydelige framskritt, møter det offentlige hindringer når det gjelder å utveksle informasjon og elektronisk samarbeid. Dette er blant annet knyttet til lovgivning, ulike arbeidsprosesser og teknologi.

Norges forpliktelse til å implementere EIF

OECD mener at Norge er langt nede på lista når det gjelder digitalisering på tvers av sektorene og mellom kommune og stat. Riksrevisjonen sier at forbedringspotensialet for å samhandle på tvers av sektorer og departementsområder er stort, og at statlige virksomheter bare gjenbruker informasjon delvis. Og målsetningen «effektiv digitalisering av offentlig sektor» i Digital agenda for Norge påpeker at stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke ulike behov. Som følge av dette har Norge undertegnet Tallinn-erklæringen (6. oktober 2017) sammen med EU og andre EFTA-land. Erklæringen forplikter Norge til å implementere European Interoperability Framework (EIF) gjennom egne nasjonale rammeverk.

«We confirm our commitment to the vision laid out in the EU e-Government Action Plan 2016-2020 and in the European Interoperability Framework.»

Erklæring fra 32 ministere i EU og EFTA-land ansvarlig for e-forvaltning.

Forholdet til EIF og andre arkitekturrammeverk

Digitale tjenester skal oppleves som sammenhengende og kunne knytte sammen underliggende tjenester fra ulike sektorer. Dette forutsetter en samhandlingsarkitektur. Et arkitekturrammeverk for samhandling skaper et fundament for å lage slik arkitektur.

Det eksisterer flere arkitekturrammeverk. Eksempler på slike er The Open Group Architecture Framework (TOGAF) som er et generelt rammeverk for virksomhetsarkitektur, samt European Interoperability Framework (EIF) som skal fremme samhandling mellom medlemsstater i EU og det enkelte land. Figuren nedenfor viser denne sammenhengen.

Illustrasjon av sammenhengen mellom Norsk arkitekturrammeverk for samhandling, EIF, andre lands arkitekturrammeverk og sektorspesifikke arkitekturrammeverk
 
 

Figur Sammenhengen mellom Norsk arkitekturrammeverk for samhandling (såkalt NIF), EIF, andre lands arkitekturrammeverk og sektorspesifikke arkitekturrammeverk (såkalt DIF). (Ref. EIF 2017)

SKATE-tiltak i 2017

Norsk arkitekturrammeverk for samhandling ble publisert mars 2018. Innholdet er jobbet frem av en arbeidsgruppe i SKATE som leverte første versjon, og nå inngår arbeidet i Difis Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Dette er én av mange brikker som må på plass for å øke evnen til å samhandle i offentlig sektor. Rammeverket er i kontinuerlig utvikling.

Ni virksomheter i offentlig sektor var med i utvilkingen. Difi var prosjektleder og eier nå rammeverket og har ansvar for å oppdatere og videreutvikle innholdet.

Andre virksomheter som var med var:

  • Brønnøysundregistrene
  • Arkivverket
  • Skatteetaten
  • Kartverket
  • Statistisk sentralbyrå
  • KS
  • Politidirektoratet
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet

Deldette

Kontakt