Spesifikasjonar innan informasjonsforvaltning

Spesifikasjonar set krav til korleis vi gjer ting og korleis vi gjer dei tilgjengelege , for å sikre at vi gjer det likt.

Publisert: 31. mai 2016, Sist endra: 20. jun 2020

Følgande spesifikasjonar er relevante for informasjonsforvalting:

  • Retningslinjer ved tilgjengeliggjering av offentlege data: Å gjere data tilgjengelege for vidarebruk handlar i mange tilfelle om meir enn å publisere informasjon slik at det er mogleg å bla i data på ei nettside. Vidarebruk handlar også om at rådata vert gjort tilgjengeleg i det som vert kalla «maskinlesbare format», slik at datamaskinar kan brukast til å tolke og analysere datamaterialet. Rådata er data som kan prosesserast maskinelt, verte tatt frå kvarandre, blandast med andre data og brukast i nye samanhengar. For å sikre at data vert gjort tilgjengeleg på ein føremålstenleg måte bør offentlege verksemder gjere data tilgjengeleg i tråd med desse retningslinjene.
  • Felles informasjonsmodellar - prinsipp og føringar: Felles informasjonsmodellar - prinsipp og føringar: For å etablere informasjonsmodellar som skal vere felles for offentlege verksemder, treng vi felles grunnleggande designprinsipp samt føringar i form av reglar, retningslinjer og metode for informasjonsmodellering. Ei arbeidsgruppe som består av representantar frå Skate-verksemdene og vert leia av Skattedirektoratet, har utarbeidd denne første versjon av dette dokumentet, som beskriv overordna designprinsipp. Det må reknast med framtidige endringar. Vi inviterer alle til å bruke dette og gi oss tilbakemeldingar, både i form av forslag til forbetringar og konkrete erfaringar ved bruken.
  • Spesifikasjon for beskrivelse av formål og hjemmel:Spesifikasjon som inneholder hvilke metadata som skal beskrive datasettets formål og hjemmel, om det skal være obligatoriske, anbefalte eller valgfrie felter for å kunne fastsette et minimums kriteriesett som beskriver formål og hjemmel, om et metadatafelt for formål og hjemmel skal kunne inneholde fritekstfelt, lenker til der det finnes eller standardiserte kategorier, om behovet for egne beskrivelser/metadatafelter er sannsynliggjort med brukerhistorier og om brukerhistoriene dekker de tre primære bruksområdene av data i offentlig sektor til tjeneste- og regelutvikling, myndighetsutøvelse/etterlevelse, og som informasjonsbase for borgeren.
  • Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett: En spesifikasjon til hvordan man skal beskrive kvalitet på datasett i en datakatalog. Så langt det er mulig er det i dette dokumentet også tatt med veiledning/eksempler på hvordan denne spesifikasjonen i praksis kan brukes. Veiledningen/eksemplene er ikke normative. I vedleggene til dette dokumentet er det tatt med forslag til hoveddimensjoner, deldimensjoner og kvalitetsmål av kvalitet på datasett, samt forslag til hvordan disse kan implementeres i standarden DCAT-AP-NO. Disse vedleggene er ikke normative.

Sjå elles Plan for etablering av rammeverket.

Sharethis

Kommentarar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut