Veiledere innen informasjonsforvaltning

Veiledere og modenhetsmodeller skal hjelpe virksomhetene med å forvalte og implementere en spesifikasjon eller et krav.

Publisert: 31. mai 2016, Sist endret: 26. nov 2020

Følgende eksisterende veiledere er relevante for informasjonsforvaltning:

  • Veileder for orden i eget hus: Gjennom Skate-samarbeidet har en arbeidsgruppe ledet av Difi utarbeidet denne veilederen for orden i eget hus. Veilederen skal hjelpe virksomhetene med å etablere “orden i eget hus”, en situasjon der oversikten som trengs for å dele informasjon, er på plass. Veilederen vil gå nærmere inn på hva dette innebærer i praksis. Vi inviterer alle til å bruke den og gi oss tilbakemeldinger, både i form av innspill til forbedringer og konkrete erfaringer på informasjonsforvaltning som andre kan dra nytte av.
  • Modenhetsmodell - orden i eget hus - oversikt over og beskrivelse av egne data: Gjennom Skate-samarbeidet har en arbeidsgruppe ledet av Difi utarbeidet en modenhetsmodell for orden i eget hus. Denne modenhetsmodellen har til hensikt å understøtte datadeling på tvers av virksomheter. I tillegg til din organisasjons evne til systematisk å ha oversikt over og beskrivelse av egne data, måler denne modellen også deres evne til systematisk å gjøre tilgjengelig dataoversikten og databeskrivelsene for eksterne brukere, som gjør det lettere for andre å vite hva dere har av data, hva dataene betyr, hva de kan brukes til osv. De alle fleste etatene i Skate har brukt modellen til en nullpunktmåling i (deler av) sin virksomhet. Vi anbefaler alle å bruke denne modellen, som et hjelpemiddel til "selvutvikling".
  • Veileder for beskrivelse av datasett: Denne veilederen skal bidra til bedre beskrivelser av datasettene som virksomhetene i offentlig sektor forvalter, som en del av prosessene for å skape orden i eget hus, oppnå mer gjenbruk av data mellom offentlige virksomheter og å gjøre mer åpne offentlige data tilgjengelig for næringsliv og sivilsamfunn.
  • Veileder for beskrivelse av kvalitet på datasett - kvantifiserbar kvalitet: Veiledning i felles definisjoner på og måleverktøy for kvantifiserbar kvalitet på datasett. Et felles sett med definisjoner og måleverktøy vil skape en unison beskrivelse og forståelse av datakvalitet på tvers av virksomheter. 
  • Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige [åpne] data: Åpne data er strukturert informasjon som er gjort tilgjengelige slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske. Denne veilederen er beregnet på deg som er beslutningstaker i offentlig sektor og som ønsker en innføring i hva åpne data er, og hvordan du kan gjøre data tilgjengelig som åpne data.
  • Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet: Dette veiledningsmateriellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.

Se ellers Plan for etablering av rammeverket (pdf)

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut