Mandat for Skate

Skate skal behandle aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor, gi råd om tiltak og investeringer på IKT-området og uttale seg om tverrsektorielle tiltak. Skate skal vurdere helhetlige løsninger og prioriteringer for norsk forvaltning. Skate rapporterer gjennom Difi til KMD.

Formål

Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå. Skate er et rådgivende organ, som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

Skate skal behandle aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor og kan på eget initiativ ta opp saker som oppleves relevante og viktige for samtlige deltakere, eller som gjelder flere av medlemmene. Skate skal gi råd om tiltak og investeringer på IKT-området og uttale seg om tiltak som berører flere sektorer og virksomheter eller som har anvendelse eller gjenbruksverdi på tvers av ansvarsgrenser. Herunder vil finansiering, styring og organisering av fellesløsninger være sentrale saker for Skate.

Videre skal Skate ivareta følgende hensyn:

 • Sikre god tjenesteeiermedvirkning knyttet til digitalisering og utvikling av nasjonale IKT felleskomponenter
 • Vurdere behov for og forslag til endringer i felles offentlige IKT-standarder og arkitektur
 • Etablere forum for erfaringsutveksling og råd på tvers av forvaltervirksomhetene og viktige tjenesteeiere
 • SKATE diskuterer investeringsbehov og investeringsplaner i tilknytning til digitalisering
 • Utarbeide anbefalinger som legges frem for interdepartemental samordningsgruppe
 • Vurdere utførelsen av forvaltningen av felleskomponentene og annen sektorovergripende IKT
 • Medlemmene har et felles ansvar for at Skate oppfyller sitt formål.

Forutsetninger

Medlemmene i Skate skal i sin rådgivningsfunksjon vurdere helhetlige løsninger og prioriteringer for norsk forvaltning. I sin rolle som rådsmedlem orienteres overordnet departement om viktige synspunkter som fremmes i Skate.

Rolle

Skate skal tidlig inn i sakene og behandle forhold som behov, alternativer, hensyn, premisser, kriterier og prioriteringer.

Skate gir råd til kommunal- og moderniseringministeren og gir råd til deltakerne innenfor deres respektive ansvarsområder.

Det er en målsetting for Skate å gi klare råd og anbefalinger. Skate skal søke å finne konsensus i sine anbefalinger og uttalelser. Skate kan gi råd med delt innstilling og skal i så fall redegjøre for de ulike syn på saken.

Rapporteringslinje

Skate rapporterer gjennom Difi til Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) / kommunal- og moderniseringsministeren. Skate kan anmode KMD om å ta opp saker med andre departementer.

Skate ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som også har sekretariatet.

Arbeidsform

Skate skal i utgangspunktet ha fire møter i året. Ved behov kan det gjennomføres ekstraordinære møter, bilaterale møter eller nedsettes arbeidsgrupper.

Plan for saker til behandling i løpet av året, bør fastsettes på årets første møte.

For hver sak som tas opp til behandling skal det fremgå om det er en sak der Skate forventes å gi et råd, en anbefaling eller en uttalelse, eller om det er en orienteringssak. Medlemmene skal bidra med tilstrekkelige ressurser til utarbeidelse av saksfremlegg og forberedelse av saker. Medlemmene skal ha anledning til å uttale seg før saken behandles i Skate.

Møteplan for året samt agenda, saksfremlegg og referater fra hvert møte publiseres på egen informasjonsside om Skate på www.difi.no, med unntak av evt. enkeltsaker som er unntatt offentlighet.

Sammensetning

Skates medlemmer skal være toppledere i sine respektive virksomheter. Ved forfall kan stedfortreder møte. Man kan ta med bisitter.

Toppledere i virksomheter med linjeansvar for nasjonale felleskomponenter er faste medlemmer av Skate. I tillegg skal et utvalg statlige tjenesteeiere inviteres med. Utvalget skal vurderes og evt justeres ved behov av Difi etter diskusjon i Skate. Kommunesektoren representert ved KS/KommIT deltar som fullverdig medlem, men fratrer møtet når budsjettsaker diskuteres.

Felleskomponentforvalterne er faste medlemmer av Skate. Øvrige medlemmer rullerer i 2 års perioder. Difi vurderer og foreslår sammensetningen etter innspill fra medlemmene i Skate. På dette grunnlaget beslutter KMD endringer i sammensetningen av Skate.

Direktør for følgende virksomheter er medlemmer i Skate fra etableringen i oktober 2012:

Anmerkninger

 • Fra opprinnelig mandat er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)/fornyingsministeren endret til Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) / kommunal- og moderniseringsministeren i 2013.
 • Arkivverket medlem fra april 2015.
 • Direktoratet for e-helse medlem fra desember 2015.
 • Brønnøysundregistrene
 • Skattedirektoratet
 • Kartverket
 • Difi
 • NAV
 • Helsedirektoratet
 • Direktoratet for e-helse
 • Lånekassa
 • SSB
 • KS/KommIT
 • Arkivverket
 • Politidirektoratet

Last ned

Publisert: 18. mar 2016, Sist endret: 15. sep 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*