Skate-møte 17. september 2014 - referat

Det fjerde Skate-møtet i 2014 ble holdt 17. september. På agendaen sto de løpende sakene veikart for nasjonale felleskomponenter og EDAG/EFF. Ny sak var lansering og utbredelse av sikker digital post. I tillegg ble det orienteringer om status for arbeidet med informasjonsforvaltning for offentlig sektor, status i forprosjekt kommunesammenslåing og strategi for ID-porten samt deltakere i Skate 2015 - 2016.

Publisert: 04. okt 2014, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

Referat – Skatemøte 17. september 2014

Møtested: NAV, Sannergata 2, Oslo (Auditoriet NDU)
Møtetid: 17.09.14 kl. 09:00-11:30

Deltakelse

Medlemmer til stede

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Karl-Olav Wroldsen (på vegne av Hans Christian Holte), Skattedirektoratet
- Olav Petter Aarrestad (pva. Anne Cathrine Frøstrup i dette møtet), Kartverket
- Arild Sundberg, KS/KommIT
- Ingunn Midttun Godal, (pva. Joakim Lystad i dette møtet), Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Christine Bergland (pva. Bjørn Guldvog i dette møtet), Helsedirektoratet
- Hans Henrik Scheel, SSB
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Forfall

- Cato Rindal, Politidirektoratet (pva. Odd Reidar Humlegård)

I tillegg møtte

- Tone Bringedal, Difi
- Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
- Lars Elsrud, Kartverket
- Kirsti Kierulf, KS/KommIT
- Line Richardsen, KS/KommIT
- Kjersti Monland, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Elisabeth Sunde, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Rune Gløersen, SSB
- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning

Sekretariat

- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Chr. Bøgh, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  v/Ingelin Killengreen

Saker med løpende rapportering og oppfølging

 • 02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter v/Vidar Holmane
 • 03/14 EDAG og EFF v/Karl Olav Wroldsen

Nye saker til behandling

 • 10/14  Lansering og utbredelse av sikker digital post til innbyggere v/Birgitte Jensen Egset

Korte orienteringssaker

 • 04/14 Status i arbeidet med informasjonsforvaltning for offentlig sektor v/Lars Peder Brekk
 • 09/14 Status i forprosjekt kommunesammenslåing v/Olav Petter Aarrestad
 • 11/14 Strategi for ID-porten v/Tone Bringedal
 • 12/14 Deltakere i Skate 2015 – 2016 v/Ingelin Killengreen

Eventuelt

 • Kort informasjon om CEO-briefingen v/Karl Olav Wroldsen.

Faste saker

Godkjenning av agenda 17.9.2014

Det var ingen merknader. Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 25.6.2013

Det var ingen merknader. Referatet ble godkjent.

Saker med løpende rapportering og oppfølging

02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter

Vidar Holmane

I dette møtet:  Beslutningssak

Leveransen fra arbeidsgruppe Veikart til Skates junimøte omfattet blant annet en samlet oversikt over behov knyttet til felles løsninger og felleskomponenter, og en samlet oversikt over forvalternes utviklingsplaner. Arbeidsgruppe Veikart foreslår nå i september at det iverksettes tiltak langs tre hovedspor, og har i saksframlegget konkretisert innholdet og forslag til beslutning for hvert av disse sporene.

I drøftingen ble det uttrykt generell tilfredshet med arbeidet som er gjort. Samtlige deltakere støttet forslaget til beslutning uten merknader.

Det ble gitt konstruktive innspill til det videre arbeidet fra den enkelte deltaker, blant annet:

 • Det er viktig at arbeids­gruppa holder seg på et strategisk nivå
 • Det er behov for å framover konkretisere f eks forpliktelser og finansiering for  felleskomponentene
 • Det er viktig med en åpenhetskultur og minst mulig hemmelighold
 • Man bør på nytt vur­dere å rigge til et miljø eller «taktisk nivå» som kan jobbe fram gode forslag for Skate
 • Det bør tydeliggjøres hvordan forvaltningen av felleskomponentene henger sammen med det formelle budsjett­arbeidet og andre styringsprosesser
 • Også behov som ikke når opp i prioriteringen kan være viktige
 • En felles prioriteringsprosess er utfordrende, men viktig

Beslutning

Skate ønsker å ta et strategisk styrende ansvar for videreutviklingen av nasjonale felles­løsninger og felleskomponenter, basert på et felles kunnskapsgrunnlag. Som opp­følging av det kunnskapsgrunnlaget Skate sluttet seg til i juni, vil Skate iverksette tiltak langs tre hovedspor.

1. Skate vil følge opp behovene identifisert i veikartarbeidet

Alle identifiserte behov pr juni 2014 skal følges opp på en hensiktsmessig måte. Konkret:

 • En del av behovene oversendes til felleskomponentforvalterne (7 stk) og pågående prosjekter/tiltak (3 stk) som innspill til deres videre arbeid. Mottakerne bes om å gi tilbakemelding på hvordan behovene blir ivaretatt. Lavt prioriterte behov avventes (5 stk).
 • Arbeidsgruppe Veikart bes gjennomføre de nødvendige foranalyser rundt de høyest prioriterte og/eller mest komplekse behovene (8 stk), og fremme forslag til hvordan disse behovene bør følges opp i Skates møte i november.

2. Skate vil forvalte og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som nå er etablert

Skate vil sikre en løpende forvaltning og videreutvikling av det kunnskaps­grunnlaget som nå er etablert. Det legges opp en enkel men systematisk oppfølging for å bidra til at behov blir møtt og utviklingsplaner blir realisert.
Det åpnes for innmelding og opp­følging av nye behov. Skate vil ta en rolle i prioriteringen av disse behovene, i forkant av de årlige budsjettprosessene
og prosessene for store satsinger. Konkret:

 • Samlet oversikt over behov for felleskomponenter «Behovskatalogen») gjøres offentlig tilgjengelig, og det åpnes for innmelding av nye behov fra hele forvaltningen.
 • Det legges opp til en halvårlig statusrapporteringfor behov, og en årlig vurdering og prioritering av innmeldte nye behov i forkant av den årlige budsjettprosessen.
 • Samlet oversikt over strategier og utviklingsplaner for de nasjonale felles­komponentene gjøres tilgjengelig for tjenesteeiere og andre relevante virksomheter. Utviklingsplaner oppdateres kvartalsvis av den enkelte forvalter i henhold til felles maler og føringer.

3. Skate vil iverksette  nødvendige tiltak og ha en helhetlig tilnærming i arbeidet med fellesløsninger og felleskomponenter

Som følge av at Skate vil ta et strategisk styrende ansvar for felles infrastruktur og løsninger,  er det behov for å konkretisere hvordan de nasjonale fellesløsningene og komponentene skal videreutvikles basert på brukernes behov  og en helhetlig tilnærming i offentlig sektor. Konkret:

 • Arbeidsgruppa bes utarbeide forslag til mandat og prosjektbeskrivelse (jf prosjektveiviseren) for en felles prosess med sikte på å konkretisere målbilder og strategier for videreutviklingen av nasjonale fellesløsnin­ger og felleskomponenter, basert på brukernes behov og en helhetlig tilnærming på tvers i offentlig sektor.
  Forslaget fremmes til Skates første møte i 2015.

03/14 EDAG og EFF

Karl Olav Wroldsen

I dette møtet:  Orienteringssak

Prosjektet er i rute. Det arbeides nå  oppsøkende  for å få til best mulig iverkset­ting, bl a i kommunene. Fortsatt noen utfordringer, men man regner med løsningen vil gå i produksjon som forutsatt ved årsskiftet. God datakvalitet er vesentlig, man er optimistisk mht dette. Forvaltningen (EFF) vil bli presentert i neste Skatemøte, blant annet at EFF foreslås som egen tjenesteeier i Altinn. Informasjon om hvor mange som blir med fra årsskiftet  presenteres i Skates møte i november.

I drøftingen ble det pekt på noe fakta/tallmateriale rundt bruk av lønns- og personal­systemer og tilhørende utfordringer, blant annet i kommunal sektor, og hva dette medfører. Oslo kommune vil ikke kunne levere data med tilstrekkelig kvalitet før august 2015.

Videre ble det pekt på at  SKD jobber meget godt med EDAG, og at det ligger et stort potensiale i både EDAG-løsningen og forvaltningen (EFF). EDAG kan være grunnlaget for en ny felleskomponent og et viktig register i oppbygging av flere digitale tjenester.

Oppsummering

Innføringen av a-ordningen har fortsatt risikomomenter som må følges opp, men EDAG-prosjektet følger i all hovedsak planen. EDAGs styringsgruppe har derfor besluttet å opprettholde innføringen som planlagt. Nytt beslutningspunkt er 30.09.2014

Nye saker til behandling

10/14 Lansering og utbredelse av sikker digital post til innbyggere

Birgitte Egset Jensen

Orienteringssak

Skate er orientert om programmet ved flere anledninger. I mars 2013 ble det orientert om at markedsalternativet ble valgt for at løsningen skulle kunne innføres raskt, og flere postkasser ble ansett å lette gjennomføringen. Digitaliseringsrundskrivet 2014 gir føringer til utbredelses-prosessene, herunder krav til at løsningen skal tas i bruk, konkrete frister mv. Tre kontrakter er inngått, én med meldingsformidler (Digipost) og to med alternative postkasseleverandører (eBoks og Digipost), innbyggeren velger selv leverandør. Post fra offentlige virksomheter vil bli lagret på eget område, adskilt fra post fra private virksomheter, reklame o a. Ulike prismodeller har blitt vurdert. Man har landet på at Difi dekker etablering og drift, leve­randørene får betalt ut fra innbyggernes bruk, og virksomhetene dekker egen bruk. Prislister og oversikt over øvrige kostnader ble presentert. Tjenesteeierne (avsenderne) og underleverandører må godta standard bruksvilkår.

I drøftingen ble det pekt på ulike forhold. Blant annet  bør det kjøres utbredelseskampanjer, og grensesnittet mellom løsningen og SvarUT bør tydeliggjøres. Virksomheter som allerede har løsninger for digital utsendelse på plass vil faktisk få økte driftskostnader, og dette bør man være ærlige på. Løsningen er et viktig skritt i riktig retning. NAV vil være pilot med 20 millioner utsendelser og dette vil bidra til å gjøre postkassen mer attraktiv. Med tanke på gevinstrealiseringen bør det framover vurderes om det offentlige bør drive løsningen selv.

Oppsummering

Skate tar Difis redegjørelse om digital postkasse til innbyggere til orientering.

Skate ble bedt om å bidra til utbredelse av løsningen.

Korte orienteringssaker

04/14 Status i arbeidet med informasjonsforvaltning for offentlig sektor

Lars Peder Brekk

I Skates junimøte ble Brønnøysundregistrene bedt om å komme tilbake i september med forslag til mandat og planverk for det videre arbeidet.

Det er arbeidet med dette på ulikemåter. Etter Skates tilbakemeldinger i junimøtet og del­ta­kelse på en heldags workshop med arbeidsgruppe Veikart, anses det ikke formålstjenlig å forsere utarbeidelse av et felles satsningsforslag for 2016-budsjettet. Det er viktigere å gjøre et grundig forarbeid og sikre en bred forankring av det arbeidet som gjøres, og det er viktig at Skatedirektørene stiller seg bak et slikt prosjekt. Arbeidet skal være en del av og samordnes med de tiltakene som identifiseres gjennom veikartarbeidet. Samtidig er det viktig å opprett­holde framdrift, og dra i gang de aktiviteter som med sikkerhet skal og kan kjøres uten at alle planer er på plass. Det er nå sendt ut invitasjon til bred deltakelse i arbeidet, og DNV er engasjert for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Utredning forventes ferdig i 2014. Man sikter på å starte realisering av løsninger fra 2015 og utover.

Oppsummering

Skate tar Brønnøysundregistrenes redegjørelse om status på arbeidet med informasjonsforvaltning til orientering.

Forslag til mandat for det videre arbeidet, herunder koordineringen med veikartarbeidet, vil bli fremmet for Skates novembermøte.

09/14 Status i forprosjekt kommunesammenslåing

Olav Petter Aarrestad

Saken ble første gang tatt opp i Skate november 2013, og Skate besluttet da å iverksatte et forprosjekt med formål å avklare hva kommunereformen vil innebære av endringer på IKT-området. En bredt sammensatt forprosjektgruppe utarbeidet rett før sommeren utkast til for­prosjektrapport, hvor det pekes på til dels betydelige konsekvenser og risiki, samtidig som man også har et tidsvindu for handling før reformene skal tre i kraft. Det er viktig at virksom­hetene nå kvalitetssikrer og står inne for konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Pr nå er det kun Difi og SSB som har gitt sine tilbakemeldinger. Frist 1 oktober.

Oppsummering

Skate tar Kartverkets redegjørelse om status i forprosjekt kommunesammenslåing til orientering.

Hver enkelt virksomhet som har deltatt i forprosjektet ble bedt om å sikre at utkastet til sluttrapport blir kvalitetssikret og at virksomheten står inne for innholdet i rapporten, samt gi skriftlig tilbakemelding på denne til Kartverket innen 1 oktober.

Ferdig rapport vil bli fremmet for sak i Skatemøtet i november.

11/14 Strategi for ID-porten

Tone Bringedal

ID-porten fungerer meget bra, og det er stort volum. Det er nå utarbeidet en visjon og strategi for perioden 2015-2020. Dette er gjort gjennom en bred prosess hvor de fleste Skatevirksom­he­tene og andre sentrale interessenter har deltatt, enten i styringsrådet for Difis felleskompo­nen­ter, i referanse­grupper og/ eller i arbeidsgrupper for enkeltelementer i strategien.

Visjonen er at ID-porten skal sikre digital forvaltning, gjennom robuste og hensiktsmessige e-ID-tjenester med høy brukskvalitet. Strategien omfatter tre strategiske satsingsområder; hhv e-ID-tjenester, brukerretting og profesjonalisering. Det er laget et «veikart» for ID-porten, der utviklingen av funksjonalitet og tjenester er lagt ut i tid i perioden 2014 – 2019. Utviklingen er harmonisert med «veikartarbeidet».

Oppsummering

Skate tar Difis redegjørelse om strategien for ID-porten til orientering.

Skate ble bedt om å ta ansvar for at de innspill som deres representanter har bidratt med i prosessen, er forankret i virksomheten.

Etter høringsrunden man nå er inne i vil strategien bli godkjent i Difi, og legges til grunn for det videre arbeidet med og videreutvikling av ID-porten.

12/14 Deltakere i Skate 2015 – 2016

Ingelin Killengreen

I henhold til Skates mandat er felleskomponentforvalterne faste medlemmer av Skate, mens øvrige medlemmer rullerer i 2 års perioder. Difi vurderer og foreslår sammensetningen etter innspill fra medlemmene i Skate. KMD (tidligere FAD) beslutter endringer i sammen­setningen av Skate. Nåværende sammensetning startet oktober 2012.

Difi ønsker tilbakemelding fra  Skatemedlemmene på to forhold. For det første, gi beskjed dersom noen skulle ønske å tre ut av Skate. For det andre, gi gjerne eventuelle synspunkter på antall medlemmer, sammensetning eller annet.

Difi har mottatt henvendelser fra flere virksomheter som ønsker å delta i Skate, som jo er positivt. På den andre siden må størrelsen på forumet og andre forhold også vurderes.

Etter å ha mottatt tilbakemeldinger fra Skatemedlemmene vil Difi utarbeide en innstilling til KMD om hvilke virksomheter som skal delta i Skate i perioden 2015 - 2017.

Oppsummering

Skate tar påminnelsen om føringene i Skates mandat vedr deltakelse til orientering.

Difi/sekretariatet sender ut en epost med konkrete spørsmål som besvares av den enkelte deltakervirksomhet, tentativ svarfrist i løpet av september.

Eventuelt

Kort informasjon om CEO-briefingen.

Karl Olav Wroldsen.

Arrangementet er nå godkjent helt til topps i Gartnersystemet. Det vil bli flere CEOer også utenfor Skatevirksomhetene som deltar, blant annet Mattilsynet, DFØ, Cyberforsvaret og Vegdirektoratet. Også danske og svenske CEOer har ønsket å delta.

Temaet for særskilt briefing søndag ettermiddag er «Digital oppvåking», etterfulgt av middag. Mandag deltakelse på Keynote presentation, samt lunsj med foredrag. Deretter går man eventuelt over til ordinær deltakelse på symposiet.

---

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut