Skate-møte 20. april 2016 - referat

Det andre Skate-møtet i 2016 ble holdt 20. april. På agendaen sto grensesnitt for og konsekvenser av nytt folkeregister, status veikartsaker med drøfting av finansiering av felles datakatalog og en orientering om modernisering av KOSTRA.

Publisert: 01. jun 2016, Sist endret: 30. mai 2020

Møtereferat

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Møterom 5001, 5. etg.
Møtetid: kl. 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Line Richardsen pva Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund (KS)
- Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KS KommIT)
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse (E-helse)
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse) – Ikke til stede
- Jørn Leonhardsen pva Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Ingunn Cowan pva Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet (POD) – Ikke til stede

Bisittere

- Birgitte Egset, Difi
- Geir Jacobsen, BR
- Cathrine Holten, BR
- Karl Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Rune Sandland pva Line Richardsen, KS
- Ingunn Midttun Godal, NAV
- Tor Anton Gaarder, Arkivverket

Sekretariat

- Vidar Holmane, Difi
- Gry Johanne Østby, Difi

I tillegg møtte
- Anne Karin Jeppesen, UDI
- Marius Mølmen Moen, UDI
- Marte Vidnes Jensen, NAV
- Annar Bohlin-Hansen, POD
- David Norheim, BR
- Marianne Henriksen, SKD
- Øyvind Roseth, SKD
- Lucie Aunan, SKD
- Norunn Saure, e-Helse
- Marit Mellingen, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 07/16 Nytt folkeregister – grensesnitt og konsekvenser
  - Orientering om Moderniseringsprogrammet
     SKD/Hans Christian Holte
  - Orientering fra sektorene
     NAV/Marte Vidnes Jensen
     POD/Annar Bohlin-Hansen
     e-Helse/Christine Bergland
     Lånekassen/Ingunn Cowan
     SSB/Jørn Leonhardsen
 • 08/16 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Difi/Skatesekretariatet/Vidar Holmane
  Særskilt drøfting:
  - ST 7.2 Leveranse 1: Finansiering av felles datakatalog
     Brreg/Lars Peder Brekk

Korte orienteringssaker

 • 09/16 Modernisering av KOSTRA
  SSB/Jørn Leonhardsen

Eventuelt

Faste saker

Godkjenning av agenda 20.04.2016

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 02.03.2016

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

07/16 Nytt folkeregister – grensesnitt og konsekvenser

SKD/Hans Christian Holte

Det ble gitt en presentasjon av prosjektet for modernisering av folkeregisteret. Skattedirektøren orienterte om hvilke leveranser satsingen innebærer, forventninger til produsenter og konsumenter av Folkeregisteropplysninger, og grensesnitt mot relaterte problemstillinger. Fokus var på prosjektets leveranser, fremtidig distribusjon av folkeregisteropplysninger, gevinstbilde og samspill/grensesnitt mot øvrig forvaltning, samt Folkeregisterets rolle i en helhetlig ID-forvaltning.

Deretter orienterte sektorene om sentrale grensesnitt og problemstillinger.

Kommentarer:

 • Folkeregisteret er sentralt for hele forvaltningen og god datakvalitet er avgjørende. Moderniseringsprosjektet vil bidra til bedre effektivitet og kvalitet i forvaltningens saksbehandling.
 • Det er satt av noen midler i Folkeregisterprosjektet for grensesnitt mot helsesektoren, NAV, UDI og postadresseregisteret. I tillegg må hver virksomhet gjøre tilpasninger i sine systemer som bruker informasjon fra Folkeregisteret, og mange etablerer egne mottaksprosjekter. Finansiering og planlegging av arbeidet i sektorene tar tid og å synkronisere dette mot SKDs tidsplan er krevende. Investeringsbehov i ulike sektorer bør adresseres tydeligere fra Skatt – på samme måte som man viser til potensielle gevinster i sektorene.
 • Det er viktig å se kompleksiteten i moderniseringsarbeidet og håndtere sammenhenger og avhengigheter. Eksempelvis er det behov for et mottaksprosjekt på kommunesiden. SKD har etablert flere samarbeidsarenaer knyttet til moderniseringsprogrammet og oppfordrer alle berørte virksomheter til å ta kontakt.
 • Skattedirektøren opplyste at alle virksomhetene vil få tilgang til folkeregisteropplysninger på samme måte som i dag, til den enkelte virksomhet har tilpasset seg nytt grensesnitt.
 • Nytt Folkeregister er en øvelse i å jobbe tverrsektorielt, og prosjektet viser behov for bedre struktur i samarbeidet mellom stat og kommune.
 • Skate kan ha en rolle i å vurdere og støtte satsingsforslag fra sektorene knyttet til modernisering av Folkeregisteret, og således bidra til å realisere flere gevinster av moderniseringsprosjektet.
 • Difi vil ta opp med KMD at det, i KMD’s gjennomgang av IKT-relaterte satsningsforslag, bør vurderes å se satsingsforslag relatert til modernisering av Folkeregisteret i ulike sektorer, i sammenheng.
 • Problemstillinger knyttet til helhetlig ID-forvaltning og potensialet ved utvidet bruk av biometri ble også berørt i diskusjonen.

Beslutning
SKD vil invitere de mest berørte virksomhetene til et arbeidsmøte for å gjøre opp status for ID-forvaltning og se på hva som kan gjøres videre.

08/16 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan

Difi/Skatesekretariatet/Vidar Holmane

I henhold til ny rutine for behandling av veikartsaker ble saksfremlegg og tilhørende dokumentasjon sendt til virksomhetene og arbeidsutvalget for intern forankring 14 dager før Skatemøtet. Tre virk-somheter har gitt skriftlige innspill. Disse er tilgjengelige på Skates samhandlingsområde, og blir fulgt opp i AU.
Det ble gitt en presentasjon av status på veikartsakene per april 2016.

Kommentarer:

 • Oversikten er nyttig og det er bra med forankring på forhånd for å avlaste Skatemøtet.
 • Tiltaket «Kontaktinformasjon og fullmakter virksomheter» er ikke med i oversikten. Status-oversikten må omfatte alle pågående tiltak. Det må være samarbeid mellom dette tiltaket og det videre arbeidet med foranalyse fullmakter innbyggere, da begge i stor grad kan gjenbruke eksisterende funksjonalitet i Altinn.
 • Tiltakseier for ST 1.1 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming, KS, opplyste at status er i ferd med å endre seg fra gul til rød. Det ble påpekt at når tiltak står i gult bør det forklares hvorfor.
 • De største tverrsektorielle prosjektene er ikke med i oversikten. Det kan være en ambisjon at alle de store prosjektene som pågår løftes inn så vi får en full porteføljeoversikt.

ST 7.2 Finansieringsmodeller for prioriterte tiltak. Leveranse 1: Finansiering av felles datakatalog

Brreg/Lars Peder Brekk

Ved særskilt saksfremlegg og presentasjon fra direktøren ved Brønnøysundregistrene, ble Skate invitert til en initiell diskusjon om samfinansiering som modell for å finansiere nye fellesløsninger.

Kommentarer:

 • Det var alminnelig enighet om at samfinansiering er krevende og det er mange dilemma knyttet til samfinansiering som en generell modell.
 • Hver virksomhet får bevilget penger i linjen og tildelingsbrevet styrer det som skal prioriteres/utføres innenfor sektoren. Innebærer samfinansiering en omprioritering for å skaffe penger til felles tiltak?
 • Det er viktig å se helheten. Det kan argumenteres for at det er nødvendig å se hele bildet, også tiltak som pågår i sektorene (utenfor Skate), før man kan prioritere og samfinansiere fellestiltak i regi av Skate.
 • Uansett finansieringsmodell må man ha forutsigbarhet. Det må være forutsigbart hva et tiltak koster, hvilken nytte det gir, og mulighet for å planlegge minst ett år i forveien.
 • En del av den prinsipielle diskusjonen er forvaltningskostnadene. En ting er investeringen, hva med drift og forvaltningskostandene som kommer i etterkant? Et forslag om samfinansiering må klargjøre både utvikling og forvaltning.
 • Det er mulig det er for krevende å fastsette finansieringsmodeller på prinsipielt grunnlag. Samfinansiering er mulig, men det må kanskje gjøres konkret fra prosjekt til prosjekt, slik at gode tiltak faktisk blir gjennomført. Norge Digitalt og HelseNorge er eksempler på samfinansiering.
 • Det er store forskjeller på størrelse og ressurser i etatene som påvirker mulighetene for å bidra til samfinansiering. Ideelt sett bør størrelsen på bidraget knyttes til hvilken nytte den enkelte virksomhet vil få av tiltaket. Andre modeller kan gå på fordeling etter virksomhetens størrelse, eller lik andel pr Skatevirksomhet.
 • Alle synes temaet er viktig. Det må gjøres en utredning som ikke bare resulterer i forslag til modell, men som er mer konkret og sier noe om blant annet nytte, utvikling og drift og med forslag til fordelingsnøkler. Saken må så drøftes grundig i AU.
 • Vedrørende finansiering av Felles datakatalog: Direktør for Brønnøysundregistrene understreket at vi risikerer at det blir et «skudd for baugen» eller «å gå på et skjær» for hele Skate-samarbeidet, dersom vi ikke greier å gjennomføre dette samarbeidsprosjektet som er så viktig for alle – faktisk prioritert som det viktigste av alle veikartprosjektene, og som i tillegg er avgjørende for framtidig digitalisering i Norge.

Beslutning:
Den videre oppfølgingen av alle veikartsaker denne perioden gjøres i henhold til arbeidsutvalgets innstilling for den enkelte veikartsak:

 • Tiltak med status grønn videreføres/gjennomføres
 • Tiltak med status gul behandles videre i arbeidsutvalget (AU)
 • For de to tiltakene med status rødt besluttes:
  - ST 4.2 Felles datakatalog: Gjennomføring avventes da tiltaket mangler finansiering. Å avklare finansieringen av tiltaket inngår i ST 7.2
  - ST 7.2 Finansieringsmodeller prioriterte tiltak: Det må arbeides videre med alternative modeller for finansiering, herunder også modeller for samfinansiering. AU må drøfte saken og gi sin innstilling (evt. med dissenser) før saken igjen tas opp i Skate.

Korte orienteringssaker

09/16 Modernisering av KOSTRA

SSB/Jørn Leonhardsen

Saken utsettes til neste møte.

Eventuelt

 • Endringene i rutinene for behandling av veikartsaker er ikke bare forenklende, det kan også være fare for at den blir byråkratiserende. Det er ønskelig at AU gjør en evaluering av hvordan prosessen med skriftlig behandling av veikartsaken har fungert med sikte på mulige forbedringer.
 • Faglig samling for Skate, fra lunsj til lunsj, 23. – 24. mai. Påtroppende direktør i Difi, Steffen Sutorius, har kontaktet Skatedirektørene angående programmet for samling. Han foreslår følgende punkter: Produktivitetskommisjonens andre rapport, Digital agenda for Norge (Meld.St 27) og å starte evalueringen av Skate med en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og trusler).

Møtet ble avsluttet kl 11:25.

Deldette