Skate-møte 20. mars 2013 - referat

Årets første Skate-møte ble holdt i Difis lokaler 20.03.2013. På agendaen sto i hovedsak Skates rolle og prioriterte innsatsområder, sikker digital post til innbygger og modernisering av det sentrale folkeregisteret.

Publisert: 25. apr 2013, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT
Møtested:              Difi
Møtedato:             20.03.2013
Tidspunkt:             09:00-11:30

Tilstede:
- Direktør Hans Christian Holte, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Direktør Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, Statens Kartverk (Kartverket)
- Direktør Marianne Andreassen, Statens Lånekasse (Lånekassen)
- Fung. direktør Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene (Brreg)
- IT- direktør Nina V. Aulie, pva direktør Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Direktør Svein Kristensen, Skattedirektoratet (Skatt)
- Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Hdir)
- Programstyreleder Arild Sundberg, KommIT

Forfall:
- Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet

I tillegg møtte:
- Divisjonsdirektør Christine Bergland, Hdir
- IT-direktør Karl Olav Wroldsen, Skatt
- Avdelingsdirektør Ingunn Cowan, Lånekassen
- Avdelingsdirektør Olaf Østensen, Kartverket
- Programleder Kirsti Kierulf, KommIT
- Spesialrådgiver Line Richardsen, KS
- Avdelingsdirektør Tone Bringedal, Difi
- Fagdirektør Birgitte J. Egset, Difi
- Seksjonssjef Ellen Strålberg, Difi
- Seniorrådgiver Bertil Tiusanen, Difi
- Seniorrådgiver Dag Solumsmoen (referent), Difi

Saksliste:
- Sak 1 – 2013       Godkjenning av agenda
- Sak 2 – 2013       Godkjenning av referat fra møtet 21.11.2012
- Sak 3 – 2013       Skates rolle og prioriterte innsatsområder
- Sak 4 – 2013       Løsning for sikker digital post til innbygger
- Sak 5 – 2013       Modernisering av det sentrale folkeregisteret
- Sak 6 – 2013       Utkast årsplan 2013
- Sak 7 – 2013       Eventuelt

Møteleder Hans Chr. Holte ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 - 2013: Godkjenning av agenda
Den foreslåtte agendaen ble godkjent.

Sak 2 - 2013: Godkjenning av referat fra møtet 21.11.2012
Møtereferatet fra forrige møte ble godkjent.

Sak 3 - 2013: Skates rolle og prioriterte innsatsområder
Holte la i sin innledning vekt på at det nå etterlyses sterkere IT-styring og at det derfor er forventninger til at Skate tydeliggjør sin rolle og sine fokusområder. Det tilsier også at Skate utnytter sitt handlingsrom innenfor de fullmakter som medlemmene har.

I diskusjonen ble det uttrykt enighet til utfordringsbildet som Holte presenterte, og det var oppslutning om at Skate tar en sterkere rolle og at medlemmene ser seg som del av en større sammenheng – på tvers av siloene - og står sammen om felles løsninger. Skatemedlemmene må se at de er en del av noe større, selv om det kan være i konflikt med egen etats interesser. Det ble oppfordret til mest mulig kunnskapsbasert arbeid, og det ble trukket fram at det trengs et ”veikart” for å klarlegge og konkretisere avhengigheter og gjensidige forpliktelser. Det gjelder å skape mer forutsigbarhet om prioritetsrekkefølge og et bedre grunnlag for å se sammenhengen mellom egen rolle og de andres situasjon.

Det ble påpekt at sekretariatet i oppfølgingen av dette må kunne trekke på ressurspersoner fra etatene.

Konklusjon:

 • Skate konsentrerer sin innsats om nasjonale felleskomponenter i den digitale infrastrukturen.
 • Skate tar et strategisk styrende ansvar. Det innebærer:
  - Å ta et felles ansvar for å lykkes med infrastrukturen
  - Å ta et felles ansvar for at felleskomponentene fungerer i sammenheng
  - Å legge helhetlige rammer for forvaltning og videreutvikling av felleskomponentene
  - Å beskrive et felles veikart for å synliggjøre sammenhenger og skape forutsigbarhet
 • Skate ber sekretariatet beskrive nærmere hvordan en slik rolle kan utøves.

Sak 4 - 2013: Løsning for sikker digital post til innbygger
Egset orienterte om arbeidet med sikker digital post. I tråd med regjeringens beslutning planlegges en anskaffelsesprosess slik at innbyggerne vil kunne velge postkasse blant de leverandørene som får avtale med Difi.

Utkast til funksjonelle krav har vært på høring, og det er gjort noen sentrale endringer som følge av høringsinnspill fra flere aktører. Av sikkerhetshensyn legges det opp til meldingskryptering fra avsendervirksomhet til mottakers postkasse. En konsekvens av dette er at avsendervirksomheten selv, og ikke meldingsformidleren, gjør oppslag i reservasjons- og kontaktregisteret. Oppslagstjenesten vil også kunne benyttes uavhengig av postkassetjenesten.

Difi utarbeider et beslutningsgrunnlag for plassering av meldingsformidleren. Meldingsformidleren vil forenkle bruken av løsningen for avsendervirksomhetene og postkasseleverandørene og vil bl.a. besørge routing, kontroll og logging. Alternativene som vurderes er tjenestekjøp, etablering i Altinn eller nyutvikling. FAD vil treffe beslutningen etter å ha rådført seg med berørte departementer.

I spørsmålsrunden ble det gitt uttrykk for at endringene etter høringsrunden var positive, men det ble også stilt spørsmål om en markedsløsning er hensiktsmessig.  Det ble poengtert at løsningen omfatter flere nye felleskomponenter. Det ble spurt om hva det vil koste å bruke løsningen og når den vil være klar til å tas i bruk.

Fra Difis side ble det presisert at man nå jobber med å realisere en beslutning som er tatt av regjeringen. Difi vil ikke foreslå pålegg om å ta den nye løsningen i bruk for aktørene som allerede har fungerende løsninger for digital kommunikasjon med innbyggerne. I tråd med forrige punkt på dagsorden ble det framholdt at Skate bør stå samlet om sitt ansvar for dette bl.a. slik at eventuelle kritiske spørsmål og kommentarer rettes til Difi.

Konklusjon:
- Skate tar orienteringen om konseptet for sikker digital post til innbygger til etterretning
- Skate er enig i målet om sikker elektronisk postkasse, men det er uenighet knyttet til løsningsalternativene
- Løsningen for sikker digital post til innbygger vil omfatte flere nye felleskomponenter som Skate-virksomhetene hensyntar i sine planer.

Sak 5-2013: Modernisering av det sentrale folkeregisteret
Kristensen orienterte om en forstudie om modernisering av folkeregisteret og la samtidig fram en foreløpig framdriftsplan.  Forstudiet har vært gjenstand for en kommentarrunde hvor det i hovedsak ble uttrykt støtte til konseptet. I samme runde ble det også pekt på områder som bør drøftes nærmere, eksempelvis fullmakter og relasjoner, og kobling mot passregister, nasjonal ID-håndtering og eventuelt nasjonal eID, som vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Konklusjon:
Folkeregisterets rolle har utviklet seg over tid og har blitt stadig viktigere. Opplysningene benyttes av både offentlige og private virksomheter. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging. Også for store deler av privat sektor er folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver. Med utvikling av IKT og elektronisk kommunikasjon har et korrekt og oppdatert folkeregister bidratt til store effektivitetsgevinster for hele det norske samfunn. Folkeregisteret har blitt en nødvendig del av vår felles infrastruktur.

SKATE mener det er nødvendig med en omfattende modernisering av folkeregisteret.

SKATE har drøftet prinsipielle sider ved en modernisering av folkeregisteret. SKATE gir sin tilslutning til Skattedirektoratets hovedanbefaling i forstudierapporten.

SKATE vil bli involvert i det videre arbeidet.

Sak 6-2013: Utkast til årsplan
Holte la fram det utsendte forslaget til årsplan.

Det ble bedt om at strategier for utvikling av felleskomponentene settes eksplisitt på dagsorden. Det ble også stilt spørsmål om det bør avholdes et ekstra møte til høsten fordi det planlagte møtet i november synes overbelastet.

Konklusjon: Forslag til årsplan vedtatt.

Holte takket for møtet, som ble avsluttet kl 11:30

Neste ordinære møte i Skate er fastsatt til 29. mai 2013.

Oslo, 3.4.2013

Skate-sekretariatet

Deldette

Skate

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut