Skate-møte 23. september 2015 - referat

Årets fjerde Skate-møte ble holdt 23. september i Difis lokaler. På agendaen sto føringer for videre arbeid, ny leveranse fra prosjekt Målbilder og strategier og forslag til mandat "Forprosjekt felles datakatalog". I tillegg ble Skate orientert om styrket gjennomføringsevne i helsesektoren innen IKT og Altinn-strategien.

Publisert: 10. nov 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Møtereferat

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Line Richardsen, pva Tone Marie Nybø Solheim, Kommunenes sentralforbund (KS)
- Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KS KommIT)
- Kjersti Monland, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Norunn Saure, pva Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse)
- Rune Gløersen, pva Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket

Bisittere

- Tone Bringedal, Difi
- Geir Jacobsen, BR
- Hans Erik Gravdahl Sørensen, pva Karl Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Ingunn Midttun Godal, NAV
- Jo Winding Harbitz, pva Christine Bergland, Helse
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Tor Anton Gaarder, Arkivverket

I tillegg møtte
- David Norheim, BR (sak 19/15)
- Norunn Saure, Hdir (sak 20/15)
- Cathrine Holten, BR (sak 21/15)

Sekretariat

- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Gry Johanne Østby, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 17/15  Føringer for videre arbeid – forslag fra bisittermøtet 13. august
  Difi/Tone Bringedal
 • 18/15  Leveranse 3 fra Prosjekt Målbilder og strategier – Skisse til strategi og handlingsplan
  Prosjekt målbilder og strategier/Vidar Holmane
 • 19/15  Forslag til mandat «Forprosjekt felles datakatalog»
  BR/David Norheim

Korte orienteringssaker

 • 20/15  Styrket gjennomføringsevne i helsesektoren på IKT-feltet
  Hdir/Norunn Saure
 • 21/15  Altinn-strategien
  BR/Cathrine Holten                                                  
 • 22/15  Geonorge – ny nasjonal geoportal
  Kartverket/Olav Petter Aarrestad
 • 23/15 Digitaliseringsrådet
  Difi/Ingelin Killengreen

Faste saker

Godkjenning av agenda 23.09.2015

Agendaen ble godkjent.

Det ble poengtert at Skate i junimøtet var positive til veikartarbeidet, og at det var lagt opp til at det i september ble fremmet en sak med konkretisering av styringssystemet. Killengreen orienterte om at årsaken til at den saken ikke ble fremmet i september er at sak 17/15 «Føringer for videre arbeid» adresserer mange av de samme problemstillingene, og denne bør drøftes ferdig før man konkretiserer styringssystemet.

Godkjenning av referat 24.06.2015

Det var ingen merknader til referatet.  Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

17/15  Føringer for videre arbeid – forslag fra bisittermøtet 13. august

Difi/Tone Bringedal

I Skatemøtet i juni ble det besluttet at bisitterne skulle drøfte og komme med forslag til føringer for videre arbeid i Skates underliggende prosjekt- og arbeidsgrupper. Bisitterne møttes i august og det er utarbeidet et møtereferat som tjener som saksfremlegg til drøfting i dagens møte i Skate. Bisitterne foreslår noen prinsipper som det bør tas høyde for i et styringssystem, men har ikke utarbeidet konkrete forslag til hvordan arbeidet bør rammes inn.

Kommentarer til saksframlegget:

 • Notatet formidler riktige observasjoner, men dette kommer ikke frem i punktene til beslutningsforslag. Konklusjonene må kunne brukes til å komme videre i det positive samarbeidet som foreligger.
 • Det positive med veikartarbeidet har blant annet vært at det muliggjør å se behov og følge opp ting på tvers. Viktig å ikke gå tilbake til sektorvis styring av fellesløsninger.
 • Skate har de siste to årene bygd seg opp et kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre vurderinger på tvers, men kjenner nå «smerten av sin egen suksess» ved å ikke ha et styringssystem som kan følge det opp.
 • Mye er gjort dersom man tydeliggjør prosess og saksgang på de sakene Skate skal befatte seg med. Hvem bestemmer hva, og hvordan.
 • Skate må ha tillit til at Skate har en leder, og anerkjenne dette lederskapet.
 • Samspillet i Skate er nødvendig og vi gjør hverandre bedre gjennom dette samspillet. Vi må ikke tenkte jus, men prinsipiell anerkjennelse på det arbeidet som er gjort, og være villige til å gi inn i felleskapet.
 • Må unngå unødig byråkratisering rundt Skate. Det bør ikke bli for mange arenaer som skal stemme og diskutere.
 • En konkretisering av styringssystemet må gjenspeile at Skate er et topplederforum og samtidig gi rammer for ambisjonsnivå – dvs hvor mye Skate skal gape over.
 • Noen av problemstillingene skyldes at forholdet mellom Difi og Skate er uavklart. Muligens kan resultatet av evalueringen av Difi bidra til å tydeliggjøre forholdet mellom Difi og Skate.
 • Saksframlegget forsøker å foregripe en del konklusjoner. Er det rett timing på denne diskusjonen, eller bør den utsettes til strategien foreligger?
 • Det bør konkretiseres hva som er Skates rolle, og hva som er forvalternes rolle. Vi må få på plass en forvaltningsmodell/prosessbeskrivelser for å sikre transparens og tydeliggjøre hva som skjer i forskjellige fora.
 • Vi må tenke på hele det nasjonale perspektivet, hvor veikartet er et element i en styringsmodell med det totale perspektivet; både kommunal og statlig sektor. Her er også tidsaspektet viktig – kommunal sektor har behov for konkrete løsninger, raskt.
 • Et tilbakeblikk på veikartarbeidet viser at arbeid og leveranser som ikke er forankret både i fellesskapet og internt i den enkelte etat, ikke fungerer. Det er avgjørende at alle deltakerne løpende forankrer internt i egen etat, og at alle etatene tilpasser egne planer i forhold til felles vedtak og beslutninger. Vi kan derfor ikke gi slipp på arbeidsutvalget, innenfor dagens rammer.
 • Arbeidsutvalget bør opprettholdes som uformelt organ styrt av Skatedirektørene gjennom oppdrag og beslutninger gitt i Skatemøtene, men det er viktig at Skatedirektørene selv kommer på banen.
 •  Det ble uttrykt frustrasjon over at Difis fremtidige rolle fortsatt ikke er avklart.

Beslutning
Skate drøftet føringer til videre arbeid, og presiserte at deltakerne i arbeidsutvalget skal forankre både egne og arbeidsutvalgets felles forslag i linjen. Alle saksframlegg, vedtak og beslutninger i arbeidsutvalget skal formidles til Skate.

Difi innhenter vurderinger fra arbeidsutvalget og utarbeider et saksframlegg for konkretisering av Skates styringssystem, basert på tidligere vedtak og tilbakemeldingene i septembermøtet. Saken fremmes for Skate i november.

18/15  Leveranse 3 fra Prosjekt Målbilder og strategier – Skisse til strategi og handlingsplan

Prosjekt målbilder og strategier/Vidar Holmane

I juni tok Skate forslag til visjon, felles funksjonelle målbilder, overordnete arkitekturmålbilder, mulige strategier og overordnete tiltak til etterretning. I dette møtet presenteres fundamentet i strategien.

Kommentarer til leveransen:

 • Skatteetaten mener at forankringen mellom AU og Difi og etatene ikke har fungert og at det derfor er vanskelig å støtte konklusjonen. Det foreslås at saken tas til orientering, samtidig som man jobber videre mot november som forutsatt.
 • Målbildene er gode og relevante.
 • Det er viktig å være fremoverlent. Vi må ikke miste tempo, og det er viktig å jobbe med styringslinjene i parallell. Må sikre at også de viktigste problemstillingene drøftes i Skate.
 • Raskere digitalisering, samfunnsøkonomisk nytteverdi og finansiering er viktig.
 • Difi vil se nærmere på målformuleringen og strategien rundt finansiering.

Beslutning
Saken tas til orientering. Prosjektet jobber videre i henhold til mandatet, og fremmer ferdig utkast til strategi og handlingsplan for fellesløsninger i offentlig sektor til novembermøtet.
Skate er opptatt av å holde høyt tempo og arbeidet videreføres samtidig som styringslinjer avklares parallelt.

19/15 Forslag til mandat «Forprosjekt felles datakatalog»

BR/David Norheim

Foranalysen for informasjonsforvaltning- og utveksling ble presentert i juni, og det ble da varslet om at det første steget mot målbildet er å etablere en felles datakatalog.

Det er utarbeidet et mandat for forprosjekt og det ble gitt en kort orientering om dette planverket. Difi og Brønnøysundregistrene jobber fortsatt sammen i denne fasen, men det planlegges å dele arbeidet i to parallelle spor.

Kommentarer til leveransen:

 • Viktig og positivt arbeid.
 • Virksomhetene har i varierende grad oversikt over hvilke data man besitter og andre forhold som inngår i tiltaket «orden i eget hus».
 • Forslaget støttes og det oppfordres til at man starter med de lavthengende fruktene.

Beslutning
Skate anbefaler at forprosjektet for Felles datakatalog iverksettes i henhold til fremlagt planverk.

Korte orienteringssaker

20/15  Styrket gjennomføringsevne i helsesektoren på IKT-feltet

Hdir/Norunn Saure

Det ble gitt en kort orientering om oppdraget for styrket gjennomføringsevne i helsesektoren på IKT-feltet.

Hdir har det inneværende året jobbet med å se på nye modeller for finansiering, beslutningsprosesser og for endrede lov og forskriftshjemler.

Styringsgruppen for èn innbygger – èn journal er benyttet som styringsgruppe for arbeidet, og har gitt sin tilslutning til de anbefalinger som er fremmet for å styrke gjennomføringsevnen.

21/15  Altinn-strategien     

BR/Cathrine Holten

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet med Altinn-strategien.

Arbeidet har nær tilknytning til, og går i parallell med, strategiarbeidet i Skate.

Strategien skal overleveres departementet 16. oktober 2015.

22/15  Geonorge – ny nasjonal geoportal                                                           

Kartverket/Olav Petter Aarrestad

Orienteringssaken utsettes til neste møte.

23/15 Digitaliseringsrådet

Difi/Ingelin Killengreen

Orienteringssaken utsettes til neste møte.

Det påpekes at det er et stort behov for informasjon om Digitaliseringsrådet, og Skate etterspør om det er mulig å få noe informasjon utsendt med referatet.

------

Møtet ble avsluttet kl 11:35.

Deldette