Skate-møte 25. november 2015 - referat

Årets femte Skate-møte ble holdt 25. november i Difis lokaler. På agendaen sto iverksettelse av planleggingsfasen for "Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter", sluttleveranse fra foranalyse "Fullmakter og annen representasjon for innbyggere" og status på behov og utviklingsplaner. I tillegg ble Skate orientert om Geonorge, veien videre for A-ordningen, Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID, Digitaliseringsrådet og tilskuddsordningen og faglig samling for Skate.

Publisert: 15. des 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Møtereferat

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Olav Petter Aarrestad, pva Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Tone Marie Nybø Solheim, Kommunenes sentralforbund (KS)
- Tron Kallum, pva Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KS KommIT)
- Ingunn Midtun Godal, pva Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse)
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Vilde Ronge, pva Inga Bolstad, Arkivverket
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet (POD)

Bisittere

- Tone Bringedal, Difi
- Geir Jacobsen, BR
- Karl Olav Wroldsen, SKD
- Jan Stensby, pva Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Line Richardsen, KS
- Torbjørn Larsen, pva Ingunn Midttun Godal, NAV
- Christine Bergland, Helse
- Jørn Leonhardsen, SSB
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Tor Anton Gaarder, Arkivverket
- Cato Rindal, POD

I tillegg møtte

- Therese Gill Lian, NAV (sak 25/15)
- Torstein Hoem, SKD (sak 28/15)
- Tor Alvik, Difi (sak 29/15)
- Annar Bohlin-Hansen, POD (sak 29/15)

Sekretariat

- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Gry Johanne Østby, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 24/15 Iverksette planleggingsfasen for «Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter»
  BR/Lars Peder Brekk
 • 25/15 Sluttleveranse fra foranalyse «Fullmakter og annen representasjon for innbyggere»
  NAV/Ingunn Midtun Godal
 • 26/15 Status på behov og utviklingsplaner (halvårsleveranse)
  Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane

Korte orienteringssaker

 • 27/15 Geonorge – ny nasjonal geoportal
  Kartverket/Olav Petter Aarrestad
 • 28/15 Veien videre for A-ordningen
  SKD/Hans Christian Holte
 • 29/15 Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID – utfordringer og muligheter knyttet til eIDAS-forordningen
  Difi/Tor Alvik
 • 30/15 Digitaliseringsrådet og tilskuddsordningen – nye virkemidler for Difi
  Difi/Ingelin Killengreen
 • 31/15 Faglig samling for Skate
  Difi/Ingelin Killengreen

Faste saker

Godkjenning av agenda 25.11.2015

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 23.09.2015

Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

24/15 Iverksette planleggingsfasen for «Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter»

BR/Lars Peder Brekk

Foranalysen «Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter» ble gjennomført første halvår, og sluttrapport med konklusjoner og anbefalinger ble presentert og tatt til etter-retning av Skate i juni.
Hovedpunkter i forslaget om videreføring:

 • Planleggingsfasen skal være ferdig medio oktober 2016, da med sikte på å levere budsjettinnspill/satsningsforslag for gjennomføring av prosjektet.
 • Fremdriften er avhengig av at etatene som deltar stiller ressurser til rådighet.
 • Finansiering er en generell utfordring for Skate, når man skal gå over fra en foranalyse til å finansiere et virkemiddel.

Kommentarer:

 • Tidsperspektivet er for langt. Kommunesektoren er opptatt av å få løsninger raskt på plass.
 • Konseptvalg og løsningsbeskrivelser foreligger til våren, og allerede da vil problemstillingen rundt finansiering dukke opp. Det foreslås at Skate får presentert forslag til løsning og finansiering når løsningsbeskrivelsene foreligger.
 • Ut fra beskrivelsen i prosjektforslaget er det vanskelig å se forholdet mellom prosjekt, Skate og styringsgruppen. Tilfører styringsgruppen noe verdi? Det må avklares hva som er styringsgruppens rolle og mandat kontra Skate og arbeidsutvalget.

Beslutning
Skate anbefaler at prosjekt Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter iverksetter planleggingsfasen i henhold til framlagt planverk.
Prosjektet bes presentere de løsninger som er valgt, og forslag til finansiering av gjennomføringen, til april- eller junimøtet 2016.

25/15 Sluttleveranse fra foranalyse «Fullmakter og annen representasjon for innbyggere»

NAV/Ingunn Midtun Godal

En foreløpig rapport fra foranalysen med anbefaling om videre arbeid ble presentert i juni. Prosjektet ble da bedt om å beskrive gjenstående aktiviteter for videre arbeid og ressurs-behov for ferdigstillelse andre halvår 2015. Heller ikke andre halvår ble det gitt tilstrekkelige ressurser til å fullføre alle gjenstående aktiviteter iht anbefalingen fra juni. Prosjektledelsen i NAV foreslår derfor at disponible ressurser før jul utarbeider behovs- og tiltaksbeskrivelser på de tre høyest prioriterte områdene, og deretter avslutter arbeidet. Videre håndtering av behov/ tiltak besluttes som del av arbeidet med neste versjon av handlingsplanen:
1. Tilgjengeliggjøring av informasjon om vergemål
2. Tilgjengeliggjøring av informasjon om praktiserende advokater
3. Tilgjengeliggjøring av informasjon om omsorgsovertakelse

KS og Helsedirektoratet har bedt om at arbeidet videreføres. Skal dette gjøres, er man avhengig av å finne en løsning både på ressursbehov og ansvar for ledelse av arbeidet.

Kommentarer:

 • Det er bekymringsfullt dersom arbeidet stopper opp.
 • Kanskje er det lurt å kjøre tre piloter så vi vinner erfaring før vi begynner å bygge nye fellesløsninger?
 • På den annen side, kan dette være til hinder for å utvikle fellesløsninger. Kan de tre etatene sammen se på hvordan de kan rigge et prosjekt og eventuelt dele på gjennomføringsansvar?
 • BR kan bidra med en arkitektressurs, dersom dette er ønskelig.
 • KS har hatt utfordringer med ressurser, men har nå fått opp folk fra to kommuner som skal bidra videre.
 • Helse ønsker en dialog på hvordan dette kan håndteres videre og hvordan Helse kan bli involvert sammen med KS.

Beslutning
Helsedirektoratet og KS avklarer i samarbeid med øvrige deltakere i arbeidsgruppen om arbeidet skal videreføres innenfor en større og felles ramme og/eller som et felles prosjekt som et alternativ til foreslått konklusjon.
Forslag til konklusjon og evt videre arbeid fremmes til februarmøtet.

26/15 Status på behov og utviklingsplaner (halvårsleveransen)

Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane

Skate besluttet i april et «styringssystem» for oppfølging av prioriterte behov, som leder frem til en halvårsleveranse. Første halvårsleveranse ble levert i juni. Dette er andre halvårsleveranse, med en samlet status på behov og utviklingsplaner pr andre halvår 2015.
Etter juni har det vært størst fokus på å konkretisere styringssystemet og utarbeide strategi og handlingsplan. Arbeidsutvalget har derfor ikke innhentet nye behov, men gjort en ny statusvurdering av allerede kjente behov og oppdaterte utviklingsplaner. Arbeidsutvalget har drøftet særskilt hhv eArkiv og skytjenester, og forslag til videre oppfølging av disse vil bli avklart tidlig neste halvår. Det ble også redegjort for forholdet mellom halvårsleveransen og strategi/handlingsplanen som skal behandles i desember.

Kommentarer:

 • Flyktningsituasjonen gjør at vi kanskje skal tenke annerledes rundt behov 7 «Autentisering av personer uten F-nr. og D-nr.». Vi har ikke systemer på plass så vi kan følge de som kommer inn i landet og det er mange som oppholder seg i Norge med falsk identitet. Det vil bli en stor utfordring for alle.
 • Det er hensiktsmessig at det som kan løses bilateralt løses bilateralt, men noen områder involverer flere og har mange hensyn.
 • Det er behov for veiledning for bruk av skytjenester.
 • SSB skal i gang med modernisering av «Kostra», og spurte om det er ønskelig å ta opp i Skate eller om det skal håndteres bilateralt. Tilbakemeldingen er at det er hensiktsmessig at Kostra blir meldt inn som sak for å se på om noen og i så fall hvem som bør involveres i arbeidet.
 • Som et aktuelt tema knyttet til flyktningsituasjonen og autentisering, kan Skate invitere UDI til et møte, knyttet til første fase av modernisering av folkeregisteret.

Beslutning
Skate tar oversikten over status på behov og utviklingsplaner til etterretning, og slutter seg til den foreslåtte håndteringen av behovene.

Korte orienteringssaker

27/15 Geonorge – ny nasjonal geoportal

Kartverket/Olav Petter Aarrestad

Kartverket har fått i oppdrag av KMD å etablere en ny nasjonal geoportal, hvor ambisjonen er å samle og tilgjengeliggjøre all geografisk informasjon i Norge på ett sted.
Det ble gitt en kort orientering om hvordan Geonorge er bygd opp og hva slags data som finnes i portalen.

28/15 Veien videre for A-ordningen

SKD/Hans Christian Holte

A-ordningen trådde i kraft 1.januar 2015 og er en omlegging som innebærer at rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og SSB er samlet i èn melding.
Det ble gitt en kort orientering om veien videre for A-ordningen og forutsetninger for fortsatt suksess. Koordinering av lovarbeid ble særlig poengtert.
Skate ber om at A-ordningen blir satt opp som sak igjen til våren, hvor viderebruk av lønnsdata bør være i fokus.

29/15 Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID – utfordringer og muligheter knyttet til eIDAS-forordningen

Difi/Tor Alvik

Det ble gitt en kort orientering om utfordringer og muligheter knyttet til innføringen av eIDAS-forordningen i Norge.
Høringssaken for eIDAS er ute med høringsfrist 1.mars 2016.

30/15 Digitaliseringsrådet og Medfinansieringsordningen – nye virkemidler for Difi

Difi/Ingelin Killengreen

Det ble gitt en kort orientering om Difis nye virkemidler.

31/15 Faglig samling for Skate

Difi/Ingelin Killengreen

Skate besluttet i aprilmøtet at sekretariatet skulle undersøke interessen for en faglig samling. En del har gitt tilbakemelding om at det er interessant, samtidig har enkelte vanskelig for å få innplassert en slik samling i kalenderen.

Kommentarer:

 • Vi har mye å lære av andre. Det er ønskelig med en samling hvor vi får oversikt og innsyn i andre organisasjoner/etaters prosjekter for å få frem de gode eksemplene. Det er ønskelig med innsiktsfulle foredrag med gode foredragsholdere.
 • Skate er et topplederforum og sakene bør være preget av det.

Difi arbeider videre med saken.

Møtet ble avsluttet kl 11:25

Deldette