Skate-møte 26. februar 2014 - referat

Det første Skate-møtet i 2014 ble holdt i SSBs lokaler i Akersveien 26. februar 2014. På agendaen sto årsplan 2014, sluttleveranse for veikart for nasjonale felleskomponenter, presentasjon av EDAG og informasjonsforvaltning i offentlig sektor.

Publisert: 15. apr 2014, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT

Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)
Møtested: SSBs lokaler i Akersveien
Møtedato: 26.02.2014
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer til stede:

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Christine Bergland (pva. Bjørn Guldvog), Helsedirektoratet
- Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Forfall:
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet

I tillegg møtte:
- Tone Bringedal, Difi
- Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene
- Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
- Karl-Olav Wroldsen, Skattedirektoratet
- Jan Christian Sandberg, Skattedirektoratet
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Kirsti Kierulf, KS KommIT
- Line Richardsen, KS
- Nina Viksæter Aulie, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning
- Rune Gløersen, SSB
- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Chr. Bøgh (referent), Difi

Saksliste:

  • Faste saker:
    - Godkjenning av agenda
    - Godkjenning av referat
  • Sak 01/2014 Årsplan 2014, beslutningssak
  • Sak 02/2014 Veikart for nasjonale felleskomponenter-sluttleveransen, beslutningssak
  • Sak 03/2014 Presentasjon av EDAG, orienteringssak
  • Sak 04/2014 Informasjonsforvaltning i offentlig sektor, beslutningssak
  • Eventuelt

Godkjenning av agenda 26.2.2014

Det var ingen merknader. Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 27.11.2013

Det var ingen merknader. Referatet ble godkjent.

Sak 01/2014 Årsplan 2014, beslutningssak

Skatemøtene skal gjennomføres etter en årlig plan for arbeidet. Saken omfattet å drøfte framlagte forslag og deretter beslutte årsplan for Skatemøtene i 2014.

Det var enighet om at store saker og risikofylte saker bør være prioritert, og at disse bør fremmes for Skate i en tidlig fase. Saker fra veikartarbeidet bør plottes inn i årsplanen. Tjeneste­eiernes behov for felleskomponenter i nye tjenester er sentralt. Ideelt burde det vært en større bredde mht. hvilke virksomheter som har saker opp i Skate, både felleskomponent­forvaltere og tjenesteeiere.

Skate bør i hvert møte behandle faste oppmerksomhetssaker, i tillegg til nye saker i årsplanen. På kort sikt vil dette være veikartarbeidet og EDAG.

Forvaltning av EDAG bør utsettes til juni-møtet.

Beslutning
Skatemøtene i 2014 gjennomføres i henhold til framlagte årsplan, med de justeringer som ble påpekt i møtet.

Eventuell CEO-briefing på Gartner symposium holdes åpent. Skate-medlemmene melder fra så tidlig som mulig om deltakelse i Gartner-samlingen, og senest på april-møtet.

Sak 02/2014 Veikart for nasjonale felleskomponenter - sluttleveransen, beslutningssak

Difi presenterte rapport fra arbeidsgruppa for Veikart for nasjonale felleskomponenter, både del 1 Dagens situasjon og del 2 Forslag til videre arbeid, herunder forslag til tiltak. Det ble understreket at gjennomføring av tiltakene forutsatte stor innsats fra virksomhetene.

Det er gjort et godt stykke arbeid, og det er pekt på flere sentrale dilemmaer. Dilemmaene kan tilsi behov for en pragmatisk holdning i videre arbeid. Et hovedfunn er de mangelfulle planene hos Skatevirksomhetene selv. Bra å få dette opp i dagen. Flere pekte på at arbeidsfeltet er svært omfattende, og det er viktig å avgrense arbeidet og adressere litt om gangen. Forslagene til tiltak rommet svært mye og store deler av Skates virkefelt. Én virksomhet mente at rapporten ikke svarte på oppdraget som var gitt.

Det viktigste er å først få en god oversikt over behovene framover, og en oversikt over forvalternes faktiske utviklingsplaner og øvrig infrastruktur for videre digitalisering. Det videre arbeidet bør gjøres i forlengelsen av dette og bygge på dette som kunnskapsgrunnlag. Viktig å være nyansert i forhold til beskrivelser og problemstillinger rundt den enkelte felleskomponent, og ikke bli for skjematisk i forhold til felles framstilling.

Det bør ikke være noe koordineringsorgan på taktisk nivå, man bør heller bruke arbeidsgrupper som nå.

Flere pekte på at finansieringsmodeller adresseres i andre sammenhenger. Blant annet foregår det arbeid med finansieringsmodell for Altinn og Brønnøysundregistrene. KMD har planer om å se på finansieringsmodeller rundt de store IKT-prosjektene, og dette vil bli behandlet av statssekretærutvalget. Disse forholdene, og det at finansieringsmodeller er et svært krevende tema, kan tilsi at dette nå ikke bør prioriteres i veikartarbeidet.

Det var såpass mange synspunkter på framlagte forslag til beslutning at dette ikke kunne vedtas slik det forelå. Samtidig var det bred enighet om at arbeidet er svært viktig, og det er avgjørende at arbeidet ikke stopper opp. Det ble bestemt at Difi raskt skulle utarbeide et nytt forslag til beslutning, og få raske tilbakemeldinger på dette. Arbeidet i prosjektgruppen skal fortsette parallelt med denne prosessen.

Veikartarbeidet settes opp som fast oppmerksomhetssak i alle Skatemøter framover.

Beslutning
Skate tar arbeidsgruppens rapport til etterretning1).

Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med å dokumentere tjenesteeiernes behov og felles­kompo­nent­for­val­ternes planer for videreutvikling av felleskomponentene, og sammenstille disse til et felles «veikart». Skate tar stilling til iverksetting av øvrige foreslåtte tiltak når dette arbeidet er gjennomført og lagt fram for Skate.

Skates deltakere er innforstått med at arbeidet vil kreve betydelig innsats fra egen organi­sasjon og vil sikre at egen virksomhet bidrar med nødvendige ressurser til arbeidet. Deltakerne i arbeidsgruppen må fortløpende forankre egne synspunkter i egen organisasjon.

Det legges opp til fast rapportering om arbeidsgruppens arbeid på alle Skatemøter framover.

1) En virksomhet ønsker at rapporten skal tas til orientering i stedet for til etterretning. Dette avklares i Skatemøtet 23.04.14.

Sak 03/2014 Presentasjon av EDAG, orienteringssak

Skattedirektoratet orienterte om gjennomføring av a-ordningen, som skal ivareta en felles kanal for rapportering av inntektsopplysninger og ansattforhold fra arbeidsgivere til Skatteetaten, NAV og SSB. A-ordningen har tett knytning til uførereformen, ved at reformen er avhengig av opplysninger som blir rapportert via a-ordningen for å kunne beregne gradert uføre.

Implementeringen for spesielt store arbeidsgivere med kompliserte baksystemer, prosesser og rutiner kan være utfordrende og det er mottatt «bekymringsmeldinger» mht. tidsløpet/frist.

En lærdom er at høringsprosessen ikke ga oss de risikobildene som man nå ser. Den gangen var det de små virksomhetene som ble ansett som problemet, mens det nå er de store.

EDAG settes opp som fast oppmerksomhetssak i alle Skatemøter framover. I tillegg kommer forvaltningen av EDAG (EFF) som ny sak i junimøtet.

Beslutning
Skate er bekymret over risikoutviklingen i EDAG-prosjektet og de konsekvenser en eventuell forsinkelse vil ha. Innføringen av a-ordningen må ta nødvendige hensyn til arbeidsgiverne, og sikre datakvaliteten. Det er avgjørende at innføringen gjøres på en slik måte at de viktige produksjonsprosesser og dermed de store betalingsstrømmene til det offentlige ikke forstyrres.

EDAG-prosjektet og de samarbeidende etatene må i samarbeid med arbeidsgivere og systemleverandører søke å finne tiltak som kan lette innføringen på avgiversiden.

Sak 04/2014 Informasjonsforvaltning i offentlig sektor, beslutningssak

Saken ble utsatt.

Eventuelt

Salg av Nets
Kartverket reiste spørsmålet om hvilken instans i forvaltningen som hadde ansvar for å følge med på salget.

Referatinnhold
Difi har fått innspill om at referatene bør ha mer innhold. Difi vil prøve seg frem og i første omgang skrive et noe mer utfyllende referatutkast. Andre spørsmål om referatføring og rutiner for publisering av referatene vil bli drøftet på neste møte.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut