Skate-møte 26. september 2013 - referat

Årets tredje Skatemøte ble holdt hos Statistisk sentralbyrå 26.09.2013. På agendaen sto saker som utfordringer for Veikart for nasjonale felleskomponenter, mandat for «Sikker digital post til virksomheter», forslag til ambisjonsnivå og prosess for Skate og sektorovergripende satsingsforslag og satsningsforslag for modernisering av folkeregisteret.

Publisert: 15. okt 2013, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT
Forum: Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)
Møtested: Statistisk sentralbyrå (SSB)
Møtedato: 26.09.2013
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer til stede:
- Vivi Lassen, Difi
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Hilde Storvig, Brønnøysundregistrene (pva. Håkon Olderbakk i dette møtet)
- Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
- Arild Sundberg, KS/KommIT
- Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Peder Næs, SSB (pva. Hans Henrik Scheel i dette møtet)
- Cato Rindal, Politidirektoratet (pva. Odd Reidar Humlegård i dette møtet)
- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning (pva. Marianne Andreassen i dette møtet)

I tillegg møtte:
- Tone Bringedal, Difi
- Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
- Marianne Henriksen, Skattedirektoratet
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Rune Gløersen, SSB
- Kirsti Kierulf, KS/ KommIT
- Nina Aulie Viksæter, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Christine Bergland, Helsedirektoratet
- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Chr. Bøgh (referent), Difi

Saksliste:
- Sak 15 – 2013 Godkjenning av dagsorden
- Sak 16 – 2013 Godkjenning av referat fra møtet 29.5.2013
- Sak 17 – 2013 Skates rolle i styring av felleskomponentene. Oppfølging av sak 11 – 2013.
- Sak 18 – 2013 Veikart for nasjonale felleskomponenter – utfordringsbildet
- Sak 19 – 2013 Mandat for «Sikker digital post til virksomheter»
- Sak 20 – 2013 Skate og sektorovergripende satsingsforslag – forslag til ambisjonsnivå og prosess
- Sak 21 – 2013 Modernisering av folkeregisteret – omforent satsingsforslag
- Sak 22 – 2013 Eventuelt

Møteleder Vivi Lassen ønsket velkommen til møtet.

Sak 15-2013: Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Sak 16 -2013: Godkjenning av referat fra møtet 29.5.2013

Godkjent.

Sak 17-2013: Skates rolle i styringen av felleskomponentene – Oppfølging av sak 11-2013

Beslutning:

Skate tar det vedlagte notat til orientering og ber sekretariatet iverksette følgende oppfølging:

a) På vegne av Skate skriver Difi brev til FAD om styringsdialogen mellom departementene og felleskomponentforvalterne. Det skal der oppfordres til at departementene omtaler Skate i sentrale styringsdokumenter, og pålegger felleskomponentforvalterne å integrere Skate i beslutningsprosessene som gjelder felleskomponentene og som hovedregel også for store sektorovergripende tiltak. Det er ønskelig å avklare forholdet til departementssamarbeidet. Difi bes ta opp også dette med FAD.

b) Skate lager et Veikart for nasjonale felleskomponenter. Jf sak 18 nedenfor.

c) Sekretariatet lager en rutinebeskrivelse med krav til saksframlegg for Skate. Dette vil være en utdyping av mandatets punkt om arbeidsform.

d) Det opprettes et kontaktutvalg under Skate, bestående av direktørenes bisittere, som sekretariatet kan konsultere i forkant av møtene.

Sak 18-2013: Veikart for nasjonale felleskomponenter – utfordringsbildet

Beslutning:

Skate tar innholdet i saksfremstillingen om utfordringsbildet i videreutviklingen av nasjonale felles-komponenter med seg i det videre arbeidet med veikartet. Det forutsettes at veikartet og målbildene i dette skal angi en tydelig retning på den videre utviklingen, og omfatte blant annet viktige prosesser, arkitektur, og forvaltningen av felleskomponentene.

Finansieringen av de nasjonale felleskomponentene er en del av utfordringsbildet, samtidig som disse ikke vil bli løst gjennom veikartarbeidet. Imidlertid avventes et videre arbeid med finansieringsmodeller inntil arbeidet med veikartet er kommet noe lenger.

Difi vil prioritere opp sin innsats i arbeidet med veikartet.

Sak 19-2013: Mandat for «Sikker digital post til virksomheter»

Anbefaling:

Difi sender på ny ut notat om mandat til Skatemedlemmene, med relativt kort frist for tilbakemelding.

Skate forventer å bli forelagt konklusjonene før de sendes til departementene.

Sak 20-2013: Skate og sektorovergripende satsingsforslag - forslag til ambisjonsnivå og prosess

Anbefaling:

a) Skate bør involveres og gi råd til FAD om innhold i Digitaliseringsrundskrivet

b) Skate samordner arbeid med digitalisering ved å tidlig i utviklingsarbeidet drøfte behov og samarbeid.

c) Skate utarbeider Veikart for nasjonale felleskomponenter, i tråd med allerede igangsatt arbeid.

Sak 21-2013: Modernisering av folkeregisteret – omforent satsingsforslag

Anbefaling:

Med bakgrunn i den forutgående prosessen gir Skate sin tilslutning til opplegget for satsingsforslaget og de prosesser som skal gjennomføres fram til forslaget oversendes.

Skate tar til orientering at Skattedirektøren på et senere tidspunkt vil be om at etatslederne forplikter sin etat i henhold til de beløp som framkommer gjennom den videre prosessen, og om at etatene vil prioritere arbeidet hvis satsingsforslaget får tilslutning, og om at de stiller seg bak de gevinsteffekter som blir angitt for egen etat. Det forutsettes at berørte etater involveres i det videre arbeidet.

Sak 22-2013: Eventuelt

Ingen saker var meldt inn.

Difi informerte om hvilke leverandører som har levert tilbud på sikker digital posttjeneste.

Difi informerte om at Datatilsynet ønsker å presentere sin strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor. Dette bør bli en bredere presentasjon og diskusjon, for eksempel at man vinkler det mot hva det betyr for felleskomponentene. Januarmøtet er mest aktuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 11:40.

Det blir ekstraordinært møte 24.10.2013 om Danmarks arbeid og erfaringer med grunndata som hovedtema. Neste ordinære møte i Skate er fastsatt til 27.11.2013.

Oslo, 10.10.2013

Skatesekretariatet

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut