Skate-møte 27. november 2014 - referat

Det femte Skate-møtet i 2014 ble holdt 27. november hos Skattedirektoratet. På dagens agenda sto de løpende sakene veikart for nasjonale felleskomponenter og EDAG/EFF. Nye saker var rapport fra forprosjekt Kommunereform og oppfølging av folkeregistersatsingen. I tillegg ble det korte orienteringer om mandat for informasjonsforvaltningsprosjekt, Brønnøysundregistrenes planer som forenklingsetat, finansieringsmodell for felleskomponentene samt deltakere og møtedatoer for Skate.

Publisert: 05. jan 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

Møtereferat

Møtested:       Skattedirektoratet, Helsfyr
Møtetid:          27.11.14 kl. 09:00 - 11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT)
- Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse)
- Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Marianne Andreassen, Statens Lånekasse (Lånekassen)
- Cato Rindal (pva. Odd Reidar Humlegård), Politidirektoratet (POD), på første del av møtet

Forfall

- Odd Reidar Humlegård

I tillegg møtte

- Kjersti Lauritzen, BR
- Håkon Olderbakk, BR
- Karl-Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Kirsti Kierulf, KommIT
- Line Richardsen, Kommunenes sentralforbund (KS)
- Ingunn Midttun Godal, NAV
- Christine Bergland, Helse
- Rune Gløersen, SSB
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Frode Forfang, Utlendingsdirektoratet (UDI) (under sak 13/14)
- Marius Mølmen Moen, UDI (under sak 13/14)

Sekretariat

- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Bøgh, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  v/Ingelin Killengreen

Saker med løpende rapportering og oppfølging

 • 02/14  Veikart for nasjonale felleskomponenter v/Vidar Holmane
 • 03/14  EDAG og EFF v/Hans Christian Holte

Nye saker til behandling

 • 09/14  Rapport fra Forprosjekt Kommunereform v/Anne Cathrine Frøstrup
 • 13/14  Oppfølging av folkeregistersatsingen v/Joakim Lystad og Hans Christian Holte

Korte orienteringssaker

 • 14/14  Forslag til mandat for informasjonsforvaltningsprosjekt v/Lars Peder Brekk
 • 15/14  Brønnøysundregistrenes planer som forenklingsetat v/Lars Peder Brekk
 • 16/14  Forslag til finansieringsmodell for felleskomponentene v/Ingelin Killengreen
 • 12/14  Deltakere i Skate 2015 - 2016 v/Ingelin Killengreen
 • 17/14  Møtedatoer for Skate 2015 v/Ingelin Killengreen

Eventuelt

 • Kort orientering om den kommende NAV-høringen i Stortinget v/Joakim Lystad

 

Faste saker

Godkjenning av agenda 27.11.2014

NAV meldte en sak til Eventuelt. For øvrig ingen merknader. Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 19.9.2014

Det var ingen merknader til referatet.  Referatet ble godkjent.

Difi minnet om at møtedokumenter og referater fra Skatemøtene blir publisert på web, og at den enkelte virksomhet selv må vurdere om noe skal unntas offentlighet.

Saker med løpende rapportering og oppfølging

02/14  Veikart for nasjonale felleskomponenter

Vidar Holmane

I dette møtet: Beslutningssak

Arbeidsgruppen fremla forslag til hvordan de fire mest komplekse og høyest prioriterte behovsområdene skal følges opp. Det er gjennomført en serie workshops som danner grunnlaget for et samlet forslag for de fire behovsområdene. Forslaget omfatter omfang, innhold og føringer til det videre arbeidet. Det foreslås gjennomført tre for­ana­lyser første halvår. Mandat for foranalysene presenteres for Skate i februarmøtet 2015.  I det videre arbeidet vil arbeidsgruppen i større grad måtte trekke inn faglige ressurser fra linjen i Skatevirksomhetene.

Samtlige direktører ga sin støtte til forslaget og understreket samtidig at det var viktig å utarbeide godt strukturerte mandater som spisser problemstillingene. Det ble gitt konkrete tilbakemeldinger og forslag til det videre arbeidet, jf de tilleggene til forslag til beslutning som ble presisert (under).

Beslutning

«Denne beslutningen kommer i tillegg til beslutningen i september, og gjelder den videre håndteringen av de høyest prioriterte og komplekse behovene som ble identifisert i veikartarbeidet første halvår 2014.

Skate vil i første omgang adressere de udekkete behovene med høyest prioritet gjennom tre foranalyser, som alle skal gjennomføres første halvår 2015:

 1. Informasjonsforvaltning og -utveksling
  Ansvarlig: BR, i samarbeid med Difi.
  Andre sentrale deltakere: SKD, SSB, NAV, Kartverket, KS/KommIT, Lånekassen
 2. Håndtering av kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter
  Ansvarlig: BR/Enhetsregisteret, i samarbeid med Difi.
  Andre sentrale deltakere: SKD, SSB, NAV, KS/KommIT
 3. Håndtering av fullmakter for innbyggere
  Ansvarlig: NAV, i samarbeid med Helsedirektoratet.
  Andre sentrale deltakere: Statens sivilrettsforvaltning, SKD, Lånekassen, KS/KommIT, Kartverket, Domstolsadministrasjonen, Utdanningsdirektoratet.

Mandat for foranalysene fremmes til Skates februarmøte. Mandatet må inneholde skisse til overordnete målbilder, organisering, leveranser og ressursestimat/budsjett.

Prosjektveiviseren skal benyttes ved utarbeidelse av forslag til gjennomføringsmodell.

Det iverksettes ikke særskilte tiltak for håndtering av behovene knyttet til data- og register­forvaltning. Det forutsettes da at deler av disse behovene håndteres i det videre arbeidet med informasjonsforvaltning og -utveksling., Registerforvalterne og Skatevirksomhetene som brukere og eiere av offentlige data, er innforstått med behovene for løpende utviklingsarbeid og kvalitetsforbedringer, og ivaretar disse gjennom sin løpende forvaltning.

 • Forslag til mandat må gjenspeile at arbeidet ikke må bli for omfattende og må spisses inn mot fellesskapets behov og de viktigste problemstillingene Det bør videre legges opp til skrittvis gjennomføring.
 • Helheten og sammenhengen mellom de tre valgte tiltakene bør være tydelig.
 • Styringen og koordineringen av de tre tiltakene og øvrig veikartarbeid må adresseres i mandatene. Det bør vurderes om det skal etableres en styringsgruppe som sikrer helhetlig forankring av arbeidet.  Vurdering av samfunnsøkonomisk nytte/kostnad, og budsjettvirkningene av forslagene må inkluderes.
 • Mandatene må tydeliggjøre ressurs- og kompetansebehov.
 • Datatilsynet – og andre interessenter – bør inviteres til å delta i arbeidet der det er naturlig.»

03/14  EDAG og EFF

Hans Christian Holte

I dette møtet: Orienteringssak

EDAG-prosjektet har allerede fått noen erfaringer fra prøvedriften, både mht data­kvalitet og systemsiden. Erfaringene er positive og i stadig bedring. I hovedsak går det etter planen, men fortsatt er det noe gjenstående risiko. Kommunemarkedet følges tett med henblikk på mulig tilpasset innføring, men behovet er antakelig ikke stort. Forvaltningsenheten (EFF) blir etablert som en egen organisatorisk enhet i SKD i løpet av 2015. Det er viktig at uavhengig­heten til SKD er tydelig. EFF vil bli en egen enhet, som kjøper og leverer tjenester basert på tjenesteavtaler. En tverretatlig styringsmodell er også viktig. SKD har anbefalt til Finansdepartementet at EFF får en egen post i stats­budsjettet. EFF er anbefalt å bli en egen tjenesteeier i Altinn. Kompetanseprofilen som EFF skal ivareta er også definert.

Kommentarer til orienteringen:

 • Det er knyttet risiko til datakvalitet, bl a fordi feil kan oppdages for sent på kommunesiden.
 • Altinn er godt forberedt på volumet som kommer, og opplever også et godt samarbeid med øvrige parter. Det er viktig å være forberedt på medias oppmerksomhet, og samordnet mht budskap overfor media.
 • Som stor «arbeidsgiver» ser NAV en utfordring for seg selv, for Skattedirektoratet og for Brønnøysundregistrene. Prosjektet er naturligvis risikofylt, men det er heller ikke aktuelt å snu. Det er et godt samarbeid.
 • Første halvår 2015 blir krevende. SKD bemanner med full prosjektorganisasjon første driftsår.
  EFF går først i full produksjon 1.1.2016.
  Viktig at riggingen rundt Altinn og driftsapparatet er godt nok.
  Viktig å planlegge i fellesskap.

Oppsummering
Orienteringen og oppsummeringen tas til etterretning.

Nye saker til behandling

09/14  Rapport fra Forprosjekt Kommunereform

Anne Cathrine Frøstrup

Beslutningssak

Saken har vært oppe i Skate tidligere. Saken gjelder konsekvenser av kommunereformen for statlige virksomheter og de nasjonale fellesregistrene. Kartverket har erfaringer fra de siste års kommunesammenslåinger, og selv sammenslåing av kun 2 kommuner er komplekst. Kommuneproposisjonen beskriver ikke problemstillinger knyttet til IKT, verken i kommunene eller i staten.

Det er et stort behov for å se dette helhetlig. Det er gjennomført et forprosjekt, som har lagt fram en rapport hvor man har man har beskrevet konsekvenser på IKT-området, og foreslått tiltak for å håndtere disse konse­kven­sene for nasjonale fellesregistre og offentlige virksomheters bruk av registerdataene.

Kartverket foreslår et nasjonalt program for å koordinere og samordne aktiviteter som imøtegår IKT-utfordringene som følger av kommunereformen, jf Skates beslutning (se under).

Beslutning

«Skate foreslår at det etableres et operativt program med hovedformål å koordinere og samordne aktiviteter for å ivareta IKT-utfordringene som følger av kommunereformen. Mandatet bør omfatte å

 1. koordinere tiltak knyttet til bruk og tilgang til de nasjonale fellesregistrene
 2. koordinere med KS’ tiltak og tiltak for de statlige virksomhetene, slik at disse fremstår enhetlige

Kartverket følger opp saken overfor KMD. Skate stiller seg bak forslaget.»

13/14  Oppfølging av folkeregistersatsingen

Joakim Lystad og Hans Christian Holte

Dagens folkeregister fører til effektivitetstap på ulike områder i forvaltningen. 1700 virksomheter bruker registeret. Moderniseringen er godt utredet. Folkeregisteret som felleskomponent kan gi mange fordeler, blant annet helhetlig identitetsforvaltning. Det er store følte behov. NAV har tatt initiativ for å understøtte videreutviklingen av folkeregisteret. Det er utarbeidet egen kommunikasjonsplan.

Kommentarer til framlegget:

 • Dette er en viktig sak for NAV, og det er viktig at arbeidet kan starte senest i 2016.
 • Man må ikke komme på etterskudd med integra­sjoner mot andre felleskomponenter.
 • Det vil være en styrke å synliggjøre kommunesektoren i arbeidet.
 • Moderniseringsarbeidet i forbindelse med sikker identitetsforvaltning, er viktig og krever satsning på nytt folkeregister.
 • Ansvaret for identitetsforvaltning er egentlig uavklart i dag.
 • Nytt folkeregister er avgjørende for å gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Beslutning

Skate gir sin tilslutning til den overordnete kommunikasjonsplanen rundt folkeregister­satsingen.

Korte orienteringssaker

14/14  Forslag til mandat for informasjonsforvaltningsprosjekt

Lars Peder Brekk

Informasjonsforvaltningsprosjektet ledet av BR/Difi samkjøres nå med veikartarbeidet. Det er ikke hensiktsmessig med to parallelle løp. Det er viktig å utnytte de erfaringene og det kunnskapsgrunnlaget man har tatt fram, blant annet den samfunnsøkonomiske analysen, i det videre arbeidet.

Oppsummering
Det var ingen kommentarer til orienteringen.

15/14  Brønnøysundregistrenes planer som forenklingsetat

Lars Peder Brekk

Bakgrunnen for saken var en forespørsel om å få en orientering om Brønnøysund­registrenes planer som forenklingsetat.

Informasjonsforvaltning er en naturlig videreføring av Enhetsregisteret og Oppgaveregisteret. Ambisjonen er å være en åpen etat, som bl.a. skal bidra til innovasjon gjennom informasjonsforvaltning.  BR ønsker å være en forenklingsetat.

Kommentarer til orienteringen:

Flere understreket viktigheten av å presisere at Brønnøysundregistrene i likhet med andre Skate-medlemmer, skal være forenklingsetat innenfor eget ansvarsområde.

Orienteringen ga en grei avklaring på dette punktet.

Oppsummering
Orienteringen ble tatt til etterretning. Lysarkene i saken vil bli sendt ut.

16/14  Forslag til felles finansieringsmodell for felleskomponentene

Ingelin Killengreen

På oppdrag fra KMD har Difi utarbeidet og oversendt forslag til finansieringsmodell til KMD. Flere av Skate-medlemmene har vært trukket med i arbeidet. To alternative mo­deller er foreslått. Begge går inn for sentral finansiering av felleskomponenter. Den videre behandlingen av forslaget er ikke avklart.

Kommentarer til orienteringen:

Saken er viktig og ønskes tatt opp på et senere møte i Skate.

Oppsummering
Forslaget til finansieringsmodell sendes ut til Skate-deltakerne.

12/14  Deltakere i Skate 2015 - 2016

Ingelin Killengreen

Etter forrige møte ble det sendt ut en epost med spørsmål om Skatedeltakernes synspunkter på deltakelsen i Skate 2015-2016. De som svarte ønsker alle å fortsette i Skate. Alle mener forumet allerede er stort nok. UDI, Mattilsynet, DFØ, Riksarkivaren og Datatilsynet har alle meldt sin interesse for å delta i Skate. I henhold til mandatet for Skate vil Difi nå etter disse innspillene fra medlemmene i Skate foreslå sammensetningen av Skate 2015-2016, og KMD vil beslutte eventuelle endringer.

Oppsummering
Det var ingen kommentarer til orienteringen.

17/14  Møtedatoer for Skate 2015

Ingelin Killengreen

Det er planlagt Skatemøter på følgende datoer i 2015:

 • 11. februar
 • 22. april
 • 24. juni
 • 23. september
 • 25. november

Alle vil bli avholdt i Difi, kl. 09:00 – 11:30.

Oppsummering
Det var ingen kommentarer til orienteringen.

Eventuelt

Møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 28. november.

NAV orienterte om kommende møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen 28. november. Bakgrunnen er utfordringer med IT-systemene og konsulentbruk. Leverandører, konsulent­firmaer og tidligere statsråder er innkalt. Det ble presisert at moderniseringsprosjektet i NAV er replanlagt og pågår for fullt.

CEO-brief på Gartner symposium

SKD ønsket å høre hvordan det gikk. Er det interesse for en gjentakelse, eventuelt med hvilke endringer? Ønsker innspill til Gartner. Saken settes på agendaen på neste møte.

---

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut