Skate-møte 4. desember 2015 - referat

Årets sjette Skate-møte ble holdt 4. desember i Difis lokaler. På agendaen sto strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor og konkretisering av Skates styringssystem samt en orientering om evaluering av Skate.

Publisert: 18. jan 2016, Sist endret: 30. mai 2020

Møtereferat

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Tone Marie Nybø Solheim, Kommunenes sentralforbund (KS)
- Arild Sundberg, Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KS KommIT)
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (Helse)
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Cato Rindal, pva Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet (POD)

Bisittere

- Tone Bringedal, Difi
- Geir Jacobsen, BR
- Karl Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Line Richardsen, KS
- Ingunn Midttun Godal, NAV
- Norunn Saure, pva Christine Bergland, Helse
- Jørn Leonhardsen, SSB
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Tor Anton Gaarder, Arkivverket

I tillegg møtte
- Cathrine Holten, BR

Sekretariat

- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Gry Johanne Østby, Difi

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 32/15 Strategi for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor
  Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane
 • 33/15 Handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor
  Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane
 • 34/15 Konkretisering av Skates styringssystem
  Difi/Ingelin Killengreen

Korte orienteringssaker

 • 35/15 Evaluering av Skate
  Difi/Ingelin Killengreen


Faste saker

Godkjenning av agenda 04.12.2015

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 25.11.2015

Referatet vil bli godkjent på neste Skatemøte.

Saker til behandling

32/15 Strategi for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor

Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane

Strategien tydeliggjør retning og prioriteringer i videre arbeid med felleskomponenter og –løsninger. Den skal ligge til grunn for forvalternes eget arbeid med forvaltning og videre-utvikling. Den er bygget på de samme overordnete målene som tidligere er spilt inn til regjeringens strategi for felleskomponenter. Strategien vil bli revidert ved behov. Første vurdering og eventuell revisjon gjøres når «Digital Agenda 2» er offentliggjort.

Kommentarer:

 • Det er et bra dokument, men selv om strategien bare omfatter felleskomponenter og –løsninger kunne den vært mer ambisiøs. Dette kan evt gjøres ved senere revisjoner.
 • Visjonen bør omformuleres og gjøres sprekere. En mer presis ambisjon kan knyttes til livshendelser og hvordan det offentlige møter innbyggerne, og også si noe om hel-hetlige løsninger, i tillegg til brukerorientering.
 • Beslutningen bør være at Skate vil legge strategien til grunn, ikke bare anbefale.
 • KS foreslår følgende endring i tekst på mål 1: «Felleskomponentene og -løsningene gjør det enkelt for offentlige virksomheter å utvikle bedre tjenester for innbyggere og næringsliv, og tjenester som bidrar til å effektivisere og forbedre virksomhetene og samfunnet totalt sett.»
 • Lov- og regelverksutvikling er en avgjørende forutsetning for suksess, og dette bør presiseres under mål 4, enten i strategiformuleringen eller som et prinsipp.
 • Etter oppdrag fra KMD sendte Difi oktober 2014 et forslag til finansieringsmodell for felleskomponentene. Forslaget er ikke behandlet. Videre arbeid på dette området bør ta utgangspunkt i forslaget og eventuelle føringer i Digital Agenda 2.

Beslutning
Skate vil legge Strategi for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor til grunn for alt videre arbeid med forvaltning og videreutvikling av felleskomponenter og –løsninger. Sekretariatet justerer strategien i tråd med innspillene fra møtet og ser spesielt på den foreslåtte formuleringen fra KS.

33/15 Handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor

Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane

Handlingsplanen inneholder både tiltak som allerede er prioritert og tiltak og ideer som kan være aktuelle for felles prioriteringer i Skate. Viktige og riktige tiltak omhandles i handlingsplanen, selv om Skate ikke har tatt stilling til når eller hvordan tiltakene skal gjennomføres. Alle tiltak planlegges av tiltakseier i samarbeid med andre aktuelle deltakere, og forslag om iverksetting fremmes for Skate etter en vurdering i Skates arbeidsutvalg. Denne første versjonen av handlingsplanen er ikke komplett. Arbeidsutvalget vil utarbeide kriterier for prioritering av behov og tiltak og foreslå prioritering og tidsplaner i neste versjon av handlingsplanen.

Kommentarer:

 • Dette er ikke en handlingsplan i tradisjonell forstand; er både noe mer og mindre.
 • Komplisert å forstå helheten, også når man ser på dette med velvilje. Den gir mulig-het for å drøfte og avklare felles prioriteringer, og også håndtere nye behov. Er blitt bra, men vi bør tydeliggjøre og forenkle så mye som mulig.
 • Strategien og handlingsplanen i Skatearbeidet må suppleres med og ses i sammen-heng med det som gjøres i virksomhetene og interne styringsprosesser der. F eks må forvalterne på området tverrsektoriell tilnærming hele tiden også parallelt jobbe direkte med den enkelte tjenesteeier i utviklingen av sluttbrukertjenester.
 • Vanskelig å se sammenhengen mellom dokumentet og relasjonen til andre deler av veikartarbeidet, blant annet de områdene som så langt har vært ansett som viktigst (foranalyse fullmakter for innbyggere mv), eller gjeldende utviklingsplaner. Viktig å få frem alt Skate aktivt gjør, og tydeliggjøre sammenhengene mellom disse.
 • Må være en sammenheng mellom prioritering, estimering og tildeling av ressurser.
 • Til neste halvårsbehandling bør alle behov tas inn i behovskatalogen og prioriteres der, og alle tiltak tas inn i én samlet oversikt i handlingsplanen og prioriteres der.
 • Skate bør avklare hva det egentlig betyr at Skate prioriterer noe, gitt at Skate ikke har midler eller styrer finansieringen av tiltak. Dette bør gå både på hva arbeidsutvalget skal jobbe videre med, og på tiltak/prosjekter som skal kjøres i linjene (og som det må skaffes finansiering for).

Beslutning
Handlingsplanen operasjonaliserer strategien og gir rammer for det videre arbeidet med felleskomponenter og –løsninger. Skate ber om at arbeidsutvalget arbeider videre med forslag til prioritering av tiltak som planlegges og tidsplan for disse. Det utarbeides også kriterier for prioritering.

Skate ber om at følgende tiltak planlegges og fremmes kommende halvår:

 • ST 1.1 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming
 • ST 2.2 Etablere enhetlige arkitekturrammeverk
 • ST 5.1 Konkretisere styringsstruktur og mandater for samordningsaktører og forvaltere av felleskomponenter og –løsninger
 • ST 7.2 Avklare finansieringsmodeller for prioriterte tiltak som skal iverksettes på kort sikt

34/15 Konkretisering av Skates styringssystem

Difi/Ingelin Killengreen

Veikartarbeidet ble igangsatt i 2013 og i forlengelsen ble Skates arbeidsutvalg (tidligere arbeidsgruppe veikart) etablert. Det er enighet om at arbeidsutvalget har gjort en god og viktig jobb for Skate. Strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor konkretiserer en del tiltak, prosesser og leveranser som tydeliggjør hvordan arbeidet bør styres. Den nye stortingsmeldingen Digital Agenda 2 vil omtale Skate og antakelig gi noen føringer for Skates rolle og det videre arbeidet.
Difi har vært i kontakt med KMD og fått tilbakemelding om at stortingsmeldingen før den fremmes, på vanlig måte skal forelegges berørte departementer som igjen avklarer med sine underliggende organer.

Kommentarer:

 • Underlig at Skate som organ ikke er blitt hørt tidligere i arbeidet med stortings-meldingen. Hvis det er opp til oss selv å melde at vi ønsker å uttale oss må vi bruke denne sjansen. Det er uavhengig av om de enkelte etater går i linjen i tillegg. Hvis Skate skal være en felles arena må vi samordne oss om prinsipper og holdninger.
 • Det er behov for å tenke bredere på hvordan vi bruker Skate, og for at arbeids-utvalget blir plassert tydeligere i strukturen.
 • Vårt ansvar er å gjøre arbeidsutvalget gode. Hvordan kan vi gi dem gode ramme-betingelser og gode forutsetninger? Erfaring fra Helsesektoren tilsier at det tar tid å etablere felles styringssystemer og prosesser.
 • Det er særdeles viktig med faglig sterke folk i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er limet i Skate og uten arbeidsutvalget vil vi splittes i mange retninger. I tillegg er forankring viktig.
 • Difi skal lede arbeidsutvalget.
 • Det vil gjøre det enklere for tjenesteeierne å bidra hvis man skiller ut arbeidet med å forbedre felleskomponentforvaltningen fra arbeidsutvalgets øvrige oppgaver.
 • Arbeidsutvalgets fokus bør være på de initiativene som ikke har en «selvfølgelig» eier, det er en viktig presisering i forhold til mandatet.
 • KS foreslår en tekstendring i overskriften Særskilt om relasjonen mellom arbeids-utvalget og faglige tiltak/prosjekter i saksfremlegget: «Denne virksomheten vil følge opp arbeidet gjennom sin styringslinje, og gjennomføre tiltaket i tråd med oppdraget fra Skate. Arbeidsgruppen skal ha som oppgave å vurdere planverk og å sikre at tiltaket gjennomføres innen rammer og forutsetninger som Skate har trukket opp». Forslaget ble ikke behandlet.
 • Inntil Skate eventuelt beslutter endringer, legges det til grunn samme ressursbehov som i 2015; dvs at dagens sammensetning og bemanning av arbeidsutvalget videreføres, og Difi ivaretar sekretariatsfunksjonen på dagens nivå.

Beslutning
Skate opprettholder ambisjonen om å ha en sterk rolle i videreutviklingen av felles infra-struktur og –løsninger. Dette sikres ved å følge opp:

 • Felles strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor
 • Systemet for oppfølging av prioriterte behov

Skates arbeidsutvalg skal forberede og fremme saker knyttet til Skates arbeid med felles-komponenter og –løsninger og følge opp de to hovedprosessene.
Difi informerer KMD om de fremsatte synspunktene på Skates rolle som «høringsinstans» ved utarbeidelse av den delen av stortingsmeldingen Digital Agenda 2 som gjelder Skate.

Korte orienteringssaker

35/15 Evaluering av Skate

Difi/Ingelin Killengreen

Det har stått på årsplanen siden 2013 at Skate skal gjennomføre en egenevaluering. Difi foreslår at dette blir gjort i løpet av 2016, men at vi avventer fremleggelsen av Stortingsmelding Digital Agenda 2. Skates videre arbeid bør forøvrig sees i sammenheng med Digitaliseringsrådet og medfinansieringsordningen som etableres fra 2016. Også produktivitetskommisjonens rapport vil berøre temaer som kan ha betydning for arbeidet i Skate. Skate gir sin tilslutning til dette.

Eventuelt

 • Det er sendt ut et felles brev fra KS og Difi til alle kommuner og fylkeskommuner om felleskomponentene til Difi og SvarUT, se brev i vedlegg.
 • POD ønsker å melde inn «samordning/samarbeid vedrørende infrastrukturmodernisering" som en sak til Skate.

Møtet ble avsluttet kl 10:50

Deldette