Skate-møte

Her ligg referat for alle møta i Skate sidan oppstarten i 2012 samt møteinnkallingar og saksframlegg frå og med 2015.

Skate-møte 11. mars 2020 – innkalling og agenda

Det første ordinære Skate-møtet i 2020 blir halde 11. mars. På agendaen står overordna tilnærming i sentrale tiltak under Deling av data, regelverket si rolle i digitalisering av offentleg sektor, modell for styring av fellesløysingar, endringar i medfinansieringsordninga, kommunikasjonsplan for Skate og Status for tiltak knytt til evalueringa av Skate i 2019.

Skate-møte 18. desember 2019 – referat

Det fjerde ordinære Skate-møtet i 2019 vart halde 18. desember. På agendaen stod erfaringar med GDPR, handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa, Skate sine forventningar til Digitaliseringsdirektoratet, tverrgåande digitaliseringstiltak – Difi si årlege anbefaling til KMD, rammer og føringar for Skate-møta, Skate sin møteplan 2020 og saksliste neste halvår og nytt mandat for Skate sitt arbeidsutval.

Skate-møte 18. desember 2019 – innkalling og agenda

Det fjerde ordinære Skate-møtet i 2019 blir halde 18. desember. På agendaen står erfaringar med GDPR og korleis kan Skate bidra i utfordringsbildet, handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa, Skate sine forventningar til Digitaliseringsdirektoratet, Difi si årlege anbefaling til KMD om tverrgåande digitaliseringstiltak, rammer og føringar for Skate-møta, Skate sin møteplan 2020 og saksliste neste halvår og nytt mandat for Skate sitt arbeidsutval.

Skate-møte 16. oktober 2019 – referat

Det tredje ordinære Skate-møtet i 2019 vart halde 16. oktober. På agendaen stod Skate sine råd til nasjonal strategi for kunstig intelligens, status og vegen vidare for handlingsplan for digitaliseringsstrategien for regjeringa, deling av data - frå planlegging til gjennomføring og til slutt endringar som følgje av ny digitaliseringsminister.

Skate-møte 16. oktober 2019 - innkalling og agenda

Det tredje ordinære Skate-møtet i 2019 blir halde 16. oktober. På agendaen står nasjonal strategi for kunstig intelligens, handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa, deling av data og endringar som følgje av ny digitaliseringsminister.

Skate-møte 13. juni 2019 - referat

Det andre ordinære Skate-møtet i 2019 ble holdt 13. juni. På agendaen stod innretning på ny kvalitetssikringsordning for digitaliseringsprosjekt, operasjonalisering av regjeringens digitaliseringsstrategi, Difis forslag til KDM vedrørende Digitaliseringsrundskrivet 2019 og Skates saksliste neste halvår.

Skate-møte 13. juni 2019 - innkalling og agenda

Det andre ordinære Skate-møtet i 2019 ble holdt 13. juni. På agendaen stod innretning på ny kvalitetssikringsordning for digitaliseringsprosjekt, operasjonalisering av regjeringens digitaliseringsstrategi, Difis forslag til KDM vedrørende Digitaliseringsrundskrivet 2019 og Skates saksliste neste halvår.

Skates fagdag 8. mai 2019 - referat

Skates fagdag for 2019 ble holdt 8. mai. På agendaen stod status og veien videre for regjeringens digitaliseringsstrategi, forslag til tiltak etter evalueringen av Skate, finansieringsmodeller for fellesløsninger, evalueringen av fellesløsninger –opp mot strategiske prinsipper og diskusjon rundt hvordan følge opp gjennomførte Skate-tiltak.

Skates fagdag 8. mai 2019 - innkalling og agenda

Skates fagdag 2019 ble holdt 8. mai. På agendaen stod status og veien videre for regjeringens digitaliseringsstrategi, forslag til tiltak etter evalueringen av Skate, finansieringsmodeller for fellesløsninger, evalueringen av fellesløsninger opp mot strategiske prinsipper og diskusjon rundt hvordan følge opp gjennomførte Skate-tiltak.

Skate-møte 13. mars 2019 - referat

Det første Skate-møtet i 2019 ble holdt 13. mars. På agendaen sto konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra 2018, nasjonal geodatastrategi frem mot 2025, metode for identifisering og sikring av dokumentasjon, felles API-oversikt og status Difis tvergående digitaliseringsstrategi.

Skate-møte 13. mars 2019 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2019 blir holdt 13. mars. På agendaen står konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra desember, nasjonal geodatastrategi frem mot 2025, sluttbehandling av metode for identifisering og sikring av dokumentasjon og av felles API-oversikt samt status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi.

Skate-møte 5. desember 2018 - referat

Det fjerde Skate-møtet i 2018 ble holdt 5. desember. På agendaen sto roller og ansvar ved deling av opplysninger, Deling av data – sluttbehandling konseptfase, Difis anbefaling til KMD – Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår.

Skate-møte 5. desember 2018 - innkalling og agenda

Det fjerde Skate-møtet i 2018 blir holdt 5. desember. På agendaen står roller og ansvar ved deling av opplysninger, Deling av data - sluttbehandling konseptfase, Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates møteplan og saksliste neste halvår.

Skate-møte 26. september 2018 - referat

Det tredje Skate-møtet i 2018 ble holdt 26. september. På agendaen sto Skates innspill til regjeringens nye digitaliseringsstrategi, konsepter for deling av data, mål for en god ID-forvaltning, samhandlingsarkitektur - forvaltningsmodell arkitekturrammeverk, fullmakter innbyggere - konseptfase og status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi.

Skate-møte 26. september 2018 - innkalling og agenda

Det tredje Skate-møtet i 2018 blir holdt 26. september. På agendaen står regjeringens nye digitaliseringsstrategi, deling av data - konsepter, mål for en god ID-forvaltning, samhandlingsarkitektur - forvaltningsmodell arkitekturrammeverk, fullmakter innbyggere - konseptfase og status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi.

Skate-møte 13. juni 2018 - referat

Det andre Skate-møtet i 2018 ble holdt 13. juni. På agendaen sto Difi sine innspill til Digitaliseringsrundskrivet 2018, finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor - DigiFin, kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak, utfordringer, retningsvalg og tverrsektorielle interesseområder i universitets- og høyskolesektoren, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og saksliste Skate neste halvår.

Skate-møte 13. juni 2018 - innkalling og agenda

Det andre Skate-møtet i 2018 blir holdt 13. juni. På agendaen står Difi sine innspill til Digitaliseringsrundskrivet 2018, finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i kommunal sektor (DigiFin), kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak, utfordringer, retningsvalg og tverrsektorielle interesseområder i universitets- og høyskolesektoren, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates saksliste neste halvår.

Skate-møte 21. mars 2018 - referat

Det første Skate-møtet i 2018 ble holdt 21. mars. På agendaen sto oppnevnelse til Skate 2018 - 2020, samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid, sluttbehandling veikarttiltakene «Etablere enhetlig arkitektur-rammeverk» og «Felles datakatalog», status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene, forslag fra KMD om endret mandat for Skate og orientering om hvordan raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren krever nye virkemidler.

Skate-møte 21. mars 2018 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2018 blir holdt 21. mars. På agendaen står oppnevnelser til Skate, samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid, sluttbehandling veikarttiltakene «Etablere enhetlig arkitekturrammeverk» og «Felles datakatalog», status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene, forslag om endret mandat for Skate og nye virkemidler i helse- og omsorgssektoren.

Skate-møte 6. desember 2017 - referat

Det femte Skate-møtet i 2017 ble holdt 6. desember. På agendaen sto koordineringsgruppe på direktoratsnivå for identitetsforvaltningsarbeidet, sluttbehandling veikartsak: utrede og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming, status veikarttiltak, tilbakemelding og aksept av ansvar for nye veikarttiltak, samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet, møte og saksplan for Skate 2018 og produktstrategi digital postkasse til innbyggere.

Skate-møte 6. desember 2017 - innkalling og agenda

Det femte Skate-møtet i 2017 blir holdt 6. desember. På agendaen står koordineringsgruppe for identitetsforvaltningsarbeidet, sluttbehandling veikartsak: Utrede og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming, status veikarttiltak, ansvar for nye veikarttiltak 2018, samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet, møte- og saksplan for Skate 2018 og produktstrategi digital postkasse til innbyggere.

Skate-møte 27. september 2017 - referat

Det fjerde Skate-møtet i 2017 ble holdt 27. september. På agendaen sto plan for saker i Skate, tjenestestrategi for det moderniserte Folkeregisteret, sluttbehandling veikartsak: Videreføre foranalyse Fullmakter innbyggere, status veikartsaker, felles prioritering av nye tiltak 2018 for veikartarbeidet og deltagelse Skate 2018 og 2019. I tillegg ble det orientert om digitaliseringsstrategien og eInnsyn.

Skate-møte 27. september 2017 - innkalling og agenda

Det fjerde Skate-møtet i 2017 blir holdt 27. september. På agendaen står plan for saker i Skate, tjenestestrategi for det moderniserte folkeregisteret, sluttbehandling veikartsak: Videreføre foranalyse Fullmakter innbyggere, status veikartsaker, felles prioritering av nye tiltak 2018 for veikartarbeidet og deltagelse Skate 2018 og 2019. I tillegg kommer orienteringssaker om digitaliseringsstrategien og eInnsyn.

Skate-møte 31. mai 2017 - referat

Det tredje Skate-møtet i 2017 ble holdt 31. mai. På agendaen sto identitetsforvaltning, digital postkasse til innbyggerne og status veikartsaker. I tillegg ble det orientert om foranalyse dokumentasjonsforvaltning og arkiv, ny digitaliseringsstrategi for kommunesektoren og samordning av Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Skate-møte 31. mai 2017 - innkalling og agenda

Det tredje Skate-møtet i 2017 blir holdt 31. mai. På agendaen står identitetsforvaltning, status veikartsaker og digital postkasse. I tillegg vil det bli orientert om foranalyse dokumentasjonsforvaltning og arkiv, ny digitaliseringsstrategi for kommunesektoren og samordning av Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Skate-møte 24. mai 2017 - saksframlegg

Skate-møtet 24. mai er en halvdagsssamling med målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor som tema.

Skate-møte 15. februar 2017 - referat

Det første Skate-møtet i 2017 ble holdt 15. februar. På agendaen sto plan for saker til behandling i 2017, demonstrasjon av Felles datakatalog, hva de nye personvernreglene betyr for Skatevirksomhetene, funn fra Målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor samt status veikartsaker. I tillegg ble det orientert om modernisering av Folkeregisteret og strategi for felles bruk av e-ID fram mot 2025.

Skate-møte 15. februar 2017 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2017 blir holdt 15. februar. På agendaen står plan for saker til behandling i 2017, demonstrasjon av Felles datakatalog, hva de nye personvernreglene betyr for Skatevirksomhetene, funn fra Målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor samt status veikartsaker. I tillegg vil det bli orientert om modernisering av Folkeregisteret og strategi for felles bruk av e-ID fram mot 2025.

Skate-møte 26. oktober 2016 - referat

Det fjerde Skate-møtet i 2016 ble holdt 26. oktober. På agendaen sto prosjektplan og status for målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor, Altinn for en ny tid og status veikartsaker. Det ble i tillegg orientert om arkiv som bærebjelke for god informasjonsforvaltning og Skate-møter i 2017.

Skate-møte 26. oktober 2016 - innkalling og agenda

Det fjerde Skate-møtet i 2016 blir holdt 26. oktober 2016. På agendaen står målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor, Altinn for en ny tid og status veikartsaker. Videre vil Arkivverket orientere om arkiv som bærebjelke for god informasjonsforvaltning.

Skate-møte 22. juni 2016 - referat

Det tredje Skate-møtet i 2016 ble holdt 22. juni. På agendaen sto utarbeidelse av målbilder og felles offentlig digitaliseringsstrategi, finansieringsmodeller for økt digitalisering i offentlig sektor og status veikartsaker. Det ble i tillegg orientert om KOSTRA, Difis rolle i oppfølgingen av Nasjonal strategi for bruk av skytjenester og brukerundersøkelse om myndighetenes organisering av og arbeid med IKT-sikkerhet.

Skate-møte 22. juni 2016 - innkalling og agenda

Det tredje Skate-møtet i 2016 blir holdt 22. juni 2016. På agendaen står utarbeidelse av målbilder og felles offentlig digitaliseringsstrategi, finansieringsmodeller for økt digitalisering i offentlig sektor og status veikart. I tillegg blir det orientert om modernisering av KOSTRA, Difis rolle i oppfølgingen av Nasjonal strategi for bruk av skytjeneste og til slutt brukerundersøkelse vedr. myndighetenes organisering av og arbeid med IKT-sikkerhet.

Skate-møte 20. april 2016 - referat

Det andre Skate-møtet i 2016 ble holdt 20. april. På agendaen sto grensesnitt for og konsekvenser av nytt folkeregister, status veikartsaker med drøfting av finansiering av felles datakatalog og en orientering om modernisering av KOSTRA.

Skate-møte 20. april 2016 - innkalling og agenda

Det andre Skate-møtet i 2016 blir holdt 20. april kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står grensesnitt for og konsekvenser av nytt folkeregister, status veikartsaker og en orientering om modernisering av KOSTRA.

Skate-møte 2. mars 2016 - referat

Årets første Skate-møte i 2016 ble holdt 2. mars i Difis lokaler. På agendaen sto årsplan 2016, oppfølging og status for veikartsaker og en dialog om Digitaliseringsrådet. I tillegg ble Skate orientert om kommunereformen og arbeidet med ny strategi for bruk av eID i offentlig sektor.

Skate-møte 2. mars 2016 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2016 blir holdt 2. mars kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står årsplan 2016, status og oppfølging av veikartsaker og Digitaliseringsrådet. Det blir også orienteringer om kommunereformen og ny strategi for bruk av eID i offentlig sektor.

Skate-møte 4. desember 2015 - referat

Årets sjette Skate-møte ble holdt 4. desember i Difis lokaler. På agendaen sto strategi og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor og konkretisering av Skates styringssystem samt en orientering om evaluering av Skate.

Skate-møte 25. november 2015 - referat

Årets femte Skate-møte ble holdt 25. november i Difis lokaler. På agendaen sto iverksettelse av planleggingsfasen for "Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter", sluttleveranse fra foranalyse "Fullmakter og annen representasjon for innbyggere" og status på behov og utviklingsplaner. I tillegg ble Skate orientert om Geonorge, veien videre for A-ordningen, Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID, Digitaliseringsrådet og tilskuddsordningen og faglig samling for Skate.

Skate-møte 4. desember 2015 - innkalling og agenda

Årets sjette Skate-møte blir holdt 4. desember kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står strategi og handlingsplan for felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor, konkretisering av Skates styringssystem og en orientering om evaluering av Skate.

Skate-møte 25. november 2015 - innkalling og agenda

Årets femte Skate-møte ble holdt 25. november kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen sto iverksettelse av planleggingsfasen for "Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter", sluttleveranse fra foranalyse "Fullmakter og annen representasjon for innbyggere" og status på behov og utviklingsplaner. I tillegg ble Skate orientert om Geonorge, veien videre for A-ordningen, Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID, Digitaliseringsrådet og tilskuddsordningen og faglig samling for Skate.

Skate-møte 23. september 2015 - referat

Årets fjerde Skate-møte ble holdt 23. september i Difis lokaler. På agendaen sto føringer for videre arbeid, ny leveranse fra prosjekt Målbilder og strategier og forslag til mandat "Forprosjekt felles datakatalog". I tillegg ble Skate orientert om styrket gjennomføringsevne i helsesektoren innen IKT og Altinn-strategien.

Skate-møte 23. september 2015 - innkalling og agenda

Årets fjerde Skate-møte blir holdt 23. september kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står føringer for videre arbeid, ny leveranse for prosjekt målbilder og strategier og forslag til mandat "Forprosjekt felles datakatalog". I tillegg vil Skate bli orientert om styrket gjennomføringsevne i helsesktoren innen IKT, Altinn-strategien, Geonorge og Digitaliseringsrådet.

Skate-møte 24. juni 2015 - referat

Årets tredje Skate-møte ble holdt 24. juni. På agendaen sto halvårsleveransen fra Skates styringssystem, leveranser fra fire prosjektarbeid og foranalyser samt vurdering av tiltak og innspill til neste leveranse for prosjektarbeidet. I tillegg var det korte orienteringer om fornyelse av saksbehandlingssystemer (Brsys), fremtidig samordning av digitaliseringsarbeid i kommunal sektor og status for faglig samling for Skate samt faste saker.

Skate-møte 22. april 2015 - referat

Årets andre Skate-møte ble holdt 22. april. På agendaen sto, i tillegg til faste saker, orientering om Arkivverket og satsingen på eArkiv og innspill til regjeringens strategi for felleskomponenter. Under sak om veikartarbeidet vil det bli orientert om system for Skates styring av fellesløsninger for offentlig sektor samt status på igangssatt arbeid.

Skate-møte 24. juni 2015 - innkalling og agenda

Årets tredje Skate-møte blir holdt 24. juni kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står, i tillegg til faste saker, halvårsleveransen fra Skates styringssystem, rapporter fra prosjektarbeid og tre foranalyser for prioriterte områder i Skatearbeidet samt vurdering av aktuelle tiltak innen disse områdene. I tillegg blir det orienteringer om fornyelse av saksbehandlingssystemer, framtidig samordning av digitaliseringsarbeid i kommunal sektor og status for faglig samling for Skate.

Skate-møte 22. april 2015 - innkalling og agenda

Årets andre Skate-møte blir holdt 22. april kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står, i tillegg til faste saker, orientering om Arkivverket og satsingen på eArkiv og innspill til regjeringens strategi for felleskomponenter. Under sak om veikartarbeidet vil det bli orientert om system for Skates styring av fellesløsninger for offentlig sektor samt status på igangssatt arbeid.

Skate-møte 11. februar 2015 - referat

Det første Skate-møtet i 2015 ble holdt 11. februar hos Difi. På dagens agenda sto de løpende sakene veikart for nasjonale felleskomponenter og EDAG/EFF. Nye saker var regjeringens strategi for felleskomponenter, organiseringengen av IKT-arbeidet i kommunal sektor, organiseringengen av IKT-arbeidet i helsesektoren, og evalueringen av Difi. I tillegg ble sakene årsplan 2015 og deltakere i Skate 2015 - 2016 behandlet.

Skate-møte 11. februar 2015 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2015 blir holdt 11. februar kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står bl.a. regjeringens strategi for felleskomponenter, veikart for nasjonale felleskomponenter, årsplan 2015, EDAG og EFF, organisering av IKT-arbeidet i kommunal sektor, organiseringen av IKT-arbeidet i helsesektoren, evalueringen av Difi og deltakere i Skate 2015 - 2016.

Skate-møte 25. juni 2014 - referat

Det tredje Skatemøtet i 2014 ble holdt hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet onsdag 25. juni. På agendaen sto veikart for nasjonale felleskomponenter og informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Under siste del av programmet, som var felles med statssekretærutvalget. tok bl.a. statssekretær Paul Chaffey opp forventninger til SSU, til Skate og til veikartarbeidet.

Skate-møte 27. november 2014 - referat

Det femte Skate-møtet i 2014 ble holdt 27. november hos Skattedirektoratet. På dagens agenda sto de løpende sakene veikart for nasjonale felleskomponenter og EDAG/EFF. Nye saker var rapport fra forprosjekt Kommunereform og oppfølging av folkeregistersatsingen. I tillegg ble det korte orienteringer om mandat for informasjonsforvaltningsprosjekt, Brønnøysundregistrenes planer som forenklingsetat, finansieringsmodell for felleskomponentene samt deltakere og møtedatoer for Skate.

Skate-møte 17. september 2014 - referat

Det fjerde Skate-møtet i 2014 ble holdt 17. september. På agendaen sto de løpende sakene veikart for nasjonale felleskomponenter og EDAG/EFF. Ny sak var lansering og utbredelse av sikker digital post. I tillegg ble det orienteringer om status for arbeidet med informasjonsforvaltning for offentlig sektor, status i forprosjekt kommunesammenslåing og strategi for ID-porten samt deltakere i Skate 2015 - 2016.

Skate-møte 23. april 2014 - referat

Det andre Skate-møtet i 2014 ble holdt i SSBs lokaler i Akersveien 23. april 2014. Agendaen inneholdt veikart for nasjonale felleskomponenter, EDAG/A-ordningen, informasjonssikkerhet, sikker digital post, kommunesammenslåing og SERES.

Skate-møte 26. februar 2014 - referat

Det første Skate-møtet i 2014 ble holdt i SSBs lokaler i Akersveien 26. februar 2014. På agendaen sto årsplan 2014, sluttleveranse for veikart for nasjonale felleskomponenter, presentasjon av EDAG og informasjonsforvaltning i offentlig sektor.

Skate-møte 27. november 2013 - referat

Årets femte Skate-møte ble holdt i KS Agendas møtesenter 27. november 2013. På agendaen sto orienteringer om Veikartprosjektet, planlagte sektorovergripende satsningsforslag og konsekvenser for felleskomponentene og tilknyttede systemer ved kommuneendringer. I tillegg var årsplan for 2014 til behandling som beslutningssak, og statssekretær Paul Chaffey holdt en orientering om Regjeringens IKT-politikk.

Skate-møte 24. oktober 2013 - referat

Årets fjerde Skate-møte ble holdt i KS Agendas lokaler 24. oktober 2013. Hovedsakene var to presentasjoner; én av Enhetsregisteret og én av den danske digitaliseringsstyrelsens grunndata-program.

Skate-møte 26. september 2013 - referat

Årets tredje Skatemøte ble holdt hos Statistisk sentralbyrå 26.09.2013. På agendaen sto saker som utfordringer for Veikart for nasjonale felleskomponenter, mandat for «Sikker digital post til virksomheter», forslag til ambisjonsnivå og prosess for Skate og sektorovergripende satsingsforslag og satsningsforslag for modernisering av folkeregisteret.

Skate-møte 29. mai 2013 - referat

Årets andre Skate-møte ble holdt på Hotel Radisson Blu i Oslo 29.05.2013. På agendaen sto i hovedsak presentasjon av matrikkelen, Skates rolle i styring av felleskomponentene og veikart for nasjonale felleskomponenter. I tillegg hadde Skate-møtet besøk av statsråd Rigmor Aasrud, som bl.a. snakket om framdriften i digitaliseringen.

Skate-møte 20. mars 2013 - referat

Årets første Skate-møte ble holdt i Difis lokaler 20.03.2013. På agendaen sto i hovedsak Skates rolle og prioriterte innsatsområder, sikker digital post til innbygger og modernisering av det sentrale folkeregisteret.

Kontakt