IT-standardar for offentleg sektor

Ved å bruke obligatoriske og anbefalte IT-standardar for offentleg forvalting, blir tenestene samstemde, brukarvenlege, trygge og universelt utforma. Når standardisering og digitalisering aukar, blir samhandling i offentleg sektor betre, og vi får eit høgare sørvisnivå på tenestetilbodet til næringsliv og innbyggjarar.

IT-standardar i offentleg forvalting er kategorisert som anbefalte eller obligatoriske avhengig av bruksområde, norske og europeiske lover, forordningar og forskrifter.

Obligatorisk vs. anbefalt standard

Ein obligatorisk standard skal følgjast med mindre du fell inn under ei unntaksordning i forskrift.

Anbefalte standardar skal nyttast med mindre du har gode grunnar til å la vere.

Referansekatalogen

Standardane er samla i ein referansekatalog. Referansekatalogen gir oversikt over IT-standardar for offentleg sektor.

Internasjonalt standardiseringsarbeid

Standardiseringsarbeid i regi av EU-kommisjonen speler ei avgjerande rolle, og her er Difi ein av hovedaktørane.

Difi er òg Noregs representant i MSP (Multi Stakeholder Platform) som fremjer forslag om nye standardar i Europa. Sjå lenker nederst på denne siden.

Ikt-standardar gjeld for mange

Offentleg tilsette, det private næringsliv og innbyggjarar elles bør kjenne til kva krav som gjeld, og kva rett man har som brukar. Skal du sende ein e-post med vedlegg, skal du publisere noko på nettet, er du leverandør til det offentlege, eller er du ansvarleg for anskaffing?

Er du brukar av offentlege tenester? (innbyggjarar og næringsliv)

Er du i denne gruppa bør du kjenne dei krav som sikrar deg din rett og gjer det mogleg å nytte det brukarutstyret du sjølv har valt, utan å skulle ta omsyn til offentlege verksemders løysingar.

Dette gjeld spesielt desse bruksområda:

Er du ute etter andre bruksområde enn desse, finn du dei i Referansekatalogen.

Er du offentleg tilsett?

Er du tilsett i det offentlege, må du ha kjennskap til kva standardar du skal nytte i kommunikasjon med innbyggjarar og næringsliv, når du sender e-post eller du publiserer noko på nett. Det gjeld spesielt på desse bruksområda:

Er du ute etter andre bruksområde enn desse, finn du dei i Referansekatalogen.

Er du forretningsutviklar, IT-utviklar, arkitekt eller driftsansvarleg?

Er du i denne gruppa, må du kjenne alle anbefalte og obligatoriske krav og ta omsyn til dei når du skaffer, utviklar eller set opp offentlege IT-løysingar. I tillegg kan det vere interessant for deg å følgje med på forslag og utgreiingar, for å kunne påverke nye krav og revisjon av eksisterande krav.

Gå til Referansekatalogen for å finne kva krav som gjeld dei ulike standardane.

Er du leiar eller ansvarleg for anskaffing?

Du treng ikkje kjenne detaljane i krava, men du skal sikre at dei fagansvarlege gjer det. Er du leiar eller ansvarleg for anskaffing, må du vite at krava eksisterer og at dei må tas omsyn til i anskaffingar, utvikling, oppsett og bruk av offentlege IT-løysingar.

Gå til Referansekatalogen for å finne kva krav som gjeld dei ulike standardane.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*