Arkitektur- og standardiseringsrådet

Rådet skal gi anbefalinger til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) om hva som bør bli forvaltningsstandarder. Digdir beslutter selv hva som er anbefalte forvaltningsstandarder, mens KMD beslutter obligatoriske forvaltningsstandarder.

Publisert: 27. jan 2016, Sist endret: 03. mar 2020

Arkitektur- og standardiseringsrådet ble etablert under Stoltenberg II regjeringen i 2006, og het da "Standariseringsrådet". I dag hører rådet inn under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Arkitektur- og standardiseringsrådet har fire møter i året. 

Møteplan og referater fra tidligere møter

Hvorfor standardisering?

Brukerorienterte tjenester

 • Felles forvaltningsstandarder skal gjør det mulig å få tilgang til offentlig informasjon og tjenester uavhengig av brukerutstyr og programvare
 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det mulig å få tilgang til offentlig informasjon og tjenester uavhengig av funksjonsnivå
 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det mulig for offentlige virksomheter å levere helhetlig sammenhengende tjenester ut i fra brukers livssituasjon
 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det mulig å gjenbruke informasjon, slik at bruker slipper å måtte levere inn samme informasjon til offentlig sektor mange ganger
 • Felles forvaltningsstandarder skal gi bedre kvalitet på saksbehandlingen, raskere saksgang og åpningstid 24/7

God konkurranse i IT-markedet

 • Felles forvaltningsstandarder skal hindre at offentlige virksomheter blir bundet til spesifikke leverandører og teknologier
 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det mulig for nasjonale og internasjonale leverandører å konkurrere om oppdragene på lik linje

Effektiv offentlig sektor

 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det mulig å gjenbruke informasjon, tjenester og programvare på tvers av offentlige virksomheter
 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det enklere og raskere å samarbeide om bedre brukertjenester
 • Felles forvaltningsstandarder skal gjøre det enklere å anskaffe riktige IT-løsninger
 • Felles forvaltningsstandarder sparer virksomheter for dobbeltarbeid og gjør det mulig å fokusere kompetansen i offentlig sektor rundt felles kompetansesenter og felles løsninger.

Arkitektur- og standardiseringsrådets mandat

Formål
Arkitektur- og standardiseringsrådet skal bidra til at offentlig sektor tar i bruk IT-standarder, fortrinnsvis åpne standarder, på en måte som er til beste for brukerne av offentlige eTjenester, for offentlig sektor selv og for samfunnet som helhet. Rådets arbeid skal omfatte både tekniske, semantiske (dvs. menings- eller fortolkningsmessige) og organisatoriske aspekter av samhandling (interoperabilitet) innenfor og med offentlig sektor.

Oppgaver
Arkitektur- og standardiseringsrådet har en rolle som tilrettelegger og pådriver for systematisk bruk av IT-standarder. Rådet skal gi anbefalinger til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om hva som bør bli forvaltningsstandarder. Rådet skal primært beskjeftige seg med standarder som har relevans for en stor bredde av offentlige aktører.

Rådet skal

 • utarbeide forslag til konkrete standarder som bør gjøres obligatoriske eller anbefalte for offentlige virksomheter, samt vurdere standarder som bør unngås eller fases ut
 • definere behovet for konsekvensanalyser som underlag for anbefalingene, samt gjennomføre slike utredninger
 • legge til rette for gode forankringsprosesser (bl.a. offentlige høringer)
 • holde seg orientert om arbeidet med IT-standarder utenfor offentlig sektor, herunder internasjonale standardiseringsorganisasjoner, norsk næringsliv og andre lands myndigheter

Myndighet
Arkitektur- og standardiseringsrådet har ingen formell beslutningsmyndighet, men gir anbefalinger til Difi.

Rådet skal primært virke proaktivt og utarbeide anbefalinger til Difi angående IT-standarder. I denne sammenhengen skal rådet foreslå overfor Difi hvilke utredninger som bør gjennomføres. Rådet skal også gi anbefalinger på direkte bestilling fra Difi.

Myndigheten til å beslutte at enkelte standarder skal få en viss status (godkjent, anbefalt, ikke anbefalt, osv.) ligger i Difi. Difi spiller videre opp ferdig hørte forslag til KMD, som styrer prosessene med å vedta nye versjoner av forskrift om IT-standarder.

Arbeidsmåte
Rådet møtes normalt fire ganger per år, og møtene vil typisk ha 3-4 timers varighet. Rådet kan nedsette undergrupper eller prosjekter som utarbeider underlag for rådet. Sekretariatsfunksjonen for rådet besørges av Standardiseringssekretariatet i Difi, etter behov forsterket med eksterne ressurser.

Ressurser og finansiering
Deltakende etater og organisasjoner forutsettes selv å bære utgifter til medgått tid til møter og, i rimelig utstrekning, arbeid utover dette. Særlig stor ressursbruk fra deltakerne, for eksempel i forbindelse med utredninger, kan etter forutgående avtale kompenseres av Difi.

Rådets medlemmer

Arkitektur- og standardiseringsrådet består av følgende representanter:

 • Arkivverket - Bent Vangli (leder av rådet)
 • Brønnøysundregistrene - Geir Ørnulf Olsen
 • Digdir - Trond Os Haare
 • Direktoratet for e-helse - Thomas Tveit Rosenlund
 • Statens kartverk - Magnus Karge
 • KS/KS - Geir Kristian Hansen
 • KS/Oppland fylkeskommune- Kasper Hansen
 • KS/Bergen kommune - Jens Riis
 • KS/Oslo kommune - Eirik Broen
 • KS/Ullensvang kommune  -Andreas Sigvaldsen
 • NAV - Håkon Røstad
 • Norstella - Jon Arve Risan
 • Skatteetaten - Endre Grøtnes
 • Standard Norge - Haakon Heyerdahl
 • Unit - Heidi Joanne Bergh-Hoff
 • Sekretariatet (Digitaliseringsdirektoratet) - Rune Karlsen
 • Sekretariatet (Digitaliseringsdirektoratet) - Elianne Eggum

Digdir utpeker rådets leder, og vil over tid også vurdere og evt. justere rådets sammensetning.

Arbeidsmetodikk

Difi er avhengig av et bredt samarbeid for å finne frem til den beste sammensetningen av anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen. Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk forklarer hvordan anbefalte og obligatoriske IT-standarder blir utredet og vedtatt. Den legger rammene for bred forankring gjennom en åpen prosess mot offentlige virksomheter og leverandørbransjen.

Lenke til Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Referansekatalogen

Referansekatalogen er en oversikt over IT-standarder som er anbefalte eller obligatoriske for offentlig sektor. IT-standardene kan være tekniske, semantiske eller organisatoriske. Katalogen samler tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder på ett sted, og lenker også til sektorspesifikke oversikter.

Kravene i katalogen er gitt på bakgrunn av bruksområde, fordi en standard kan ha ulik status på ulike bruksområder. Den setter også anbefalte og obligatoriske krav i sammenheng, noe som er avgjørende for å se helheten i kravene.

Se listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor (Referansekatalogen)

Kom med innspill

Digitaliseringsdirektoratet ønsker størst mulig involvering i standardiseringsarbeidet og inviterer alle til å delta aktivt.

Send inn forslag til bruksområder som bør standardiseres

En måte å involvere seg på er å foreslå nye områder som burde vært standardisert. I mange sammenhenger tenker man at hadde det bare vært en standard på dette området så ville ting løst seg. I disse sammenhengene send et forslag til bruksområde/ problemstilling som burde vært løst.

Slike forslag kan sendes til standard@difi.no med følgende informasjon:

 • Kort beskrivelse av forslaget
 • Kort om nytten av å få på plass en standard på området og hvem som vil få nytten (f.eks. Innbyggere, næringsliv, kommuner, statlige virksomheter)
 • Kontaktinformasjon, slik at vi kan få flere detaljer ved behov

Kommenter på saker til behandling

Et sentralt prinsipp i standardiseringsarbeidet er åpenhet. Under forslag og utredninger kan derfor alle følge utviklingen i de utredninger vi gjennomfører.

Vi legger ofte ut informasjon til kommentarer underveis i utredningene og før standardiseringsrådsmøtene. I tillegg er det mulig å gi kommentarer i høringene før endelig beslutning. Åpenhet med påfølgende involvering fører til høyere kvalitet på anbefalingene og avgjørelsene. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på arbeidet som gjøres og bidra til bedre resultater.

Meld deg gjerne på en nyhetsliste for standardisering i offentlig sektor. Da får du e-post når noe viktig skjer, og det er mulig å påvirke. Du melder deg på ved å sende e-post til standard@difi.no med informasjon om e-post adressen din.

 

Deldette

Aktuelt

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*