Utredning - Standard for beskrivelse av datakataloger og de tilhørende datasettene

I samsvar med viderebruksbestemmelsene i offentleglova og digitaliseringsrundskrivets punkt 1.4, skal offentlige virksomheter gjøre egnet informasjon tilgjengelig for viderebruk i maskinlesbare formater. For å gi god informasjon om hvilke datasett som er tilgjengelige, bør disse beskrives i søkbare kataloger som er lette å utveksle. En felles standard for hvordan datakataloger (og datasett) skal utformes, vil lette arbeidet både for brukerne og de som skal beskrive datasettene.

Publisert: 19. nov 2014, Sist endret: 24. aug 2017

Forslaget bak utredningen:

En av årsakene til at utredningsarbeidet settes i gang nå, er at W3C i år anbefalte Data Catalog Vocabulary (DCAT) som standard på området. Europakommisjonen valgte deretter DCAT som sin standard og laget en applikasjonsprofil (DCAT AP) for bruk i europeiske datakataloger- og portaler. Det amerikanske "Open Data Common Core Metadata Scema" initiativet tilbyr også en mal for beskrivelse av data (basert på DCAT).

I tillegg til disse nye standardene, finnes det flere mer modne domenespesifikke standarder, f.eks. Inspire, en infrastruktur knyttet til geografisk informasjon.

Åpne data er definert som "data som er fritt tilgjengelige for bruk og viderebruk av alle, både mennesker og maskiner. Dataeiere kan ikke kreve mer enn at man navngir og/eller deler videre på samme vilkår". Den aktuelle utredningen vil se på standarder knyttet til beskrivelse av datasett og datakataloger. Vi vil imidlertid ikke begrense oss kun til åpne data, men se generelt på behov knyttet til beskrivelse av datasett i det offentlige. Det finnes også andre aspekter ved åpne data som kan tenkes standardisert, f.eks. hvilke formater data skal formidles på, men disse andre aspektene vil ikke tas opp i denne utredningen.

Denne utredningen vurderer hvorvidt det er behov for innføring av en anbefalt eller obligatorisk standard for beskrivelse av datakataloger og de tilhørende datasettene. I denne utredningen gjøres det en vurdering av behovet for en felles standard, hvilke standarder som er aktuelle og i hvilken grad en eventuell standard skal gjøres anbefalt eller obligatorisk. For å gi brukerne en god oversikt over hvilke datasett som finnes, må en beskrive datasettene på en måte som gir tilstrekkelig informasjon, og som gjør datasettene enkle å søke i. For å lette søket på tvers av offentlig sektor, bør beskrivelsene være gjenkjennbare fra etat til etat, noe som best oppnås gjennom standardisering. En slik standardisering vil også spare etatene for arbeidet med å definere egne maler for katalog- og datasettbeskrivelser.

Følg saksgangen her:

Kommentarrunden

Leverandørworkshop

 

 

Deldette