Pekere til offentlige ressurser på nett

Dette bruksområdet peker på standarder som definerer struktur på pekere (URI) til offentlige ressurser på nett. Med «offentlige ressurser på nett» mener vi ressurser som offentlige virksomheter forvalter som adresseres med http/https-protokollen.

Anbefalingene som gjelder her er avgrenset til pekere der responsen skal ha et maskinlesbart format.

Med «maskinlesbart format» mener vi et format som er strukturert slik at programvare enkelt kan identifisere, gjenkjenne og trekke ut gitte opplysninger

Krav til bruk av standarder på området

Det er anbefalt å utforme pekere til offentlige ressurser på nett som IRI-er, som følger RFC 3986 som definerer utformingen av URI-er, og utvidelsen RFC 3987 som definerer utvidelsen som gjør det mulig å benytte et utvidet tegnsett.

I tillegg skal utformingen av IRI-ene følge de 10 reglene definert i EUs ISA-program sin rapport. Den norske profilen endrer den første regelen, ved kun å anbefale bruk av første og siste ledd i foreslått sti. Deretter overlater den til hver virksomhet å velge om ytterligere ledd skal benyttes, men brukes flere ledd skal dette gjøres iht. den ISA-reglene. Det gir et mønster som følger i første regel: http(s)://{domene}{valgfritt(type)}/{valgfritt(concept)}/{objektidentifikator}

Når gjelder kravene fra?

Innført 12.12.2016.

Hvordan tilfredsstille kravene?

Det er ikke utarbeidet veiledere ennå.

Relevante standarder

Sist endret: 
28. mar 2017

Deldette

Kontakt