IMDi: Bedre kommunale kvalifiseringsløp for flyktninger og innvandrere

Hvert år bosettes det flyktninger i norske kommuner, noe som utfordrer kommunenes tjenesteapparat og ansatte i kommunene som arbeider med integrering og kvalifisering av flyktninger. IMDi skal være en støtte for kommunene i dette arbeidet.

Publisert: 12. des 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Behov

Om prosjektet

Etat: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

Løsningstype: Forvaltningsutvikling direktorat og kommune

Behovsområde: Integrering

Start: 2016

Slutt: 2017

Kontakt: Elisabeth Dreier Sørvik

I dag er det store variasjoner mellom kommunenes introduksjonsprogram for innvandrere og flyktninger. Kommuneundersøkelsen 2015 viser at kommuneansatte har behov for bistand fra IMDi for å lykkes i kvalifiseringsarbeidet, og for å oppnå at flere kommer i arbeid eller utdanning. Med bakgrunn i disse tilbakemeldingene skal IMDi utvikle en ny tjeneste for kommuneansatte som jobber med kvalifisering av innvandrere, basert på brukerretting og en rekke metoder innen tjenestedesign.

Prosess/verktøy/metoder

Innovasjon som begrep og tilnærming er nytt for IMDi og organisasjonen har behov for å bygge både kompetanse og kultur som støtter opp under slike innovasjonsprosesser. Vi i IMDi har valgt å etablere et eget prosjekt for vår satsing på tjenesteutvikling.

Selve tjenesteutviklingen er det ansatte i fagmiljøet som står for, i samarbeid med ekstern leverandør på tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering.

Workshop fra kartleggingsfasen

Foto: Compte Bureau

Før vi begynner å løse utfordringene i tjenesten gjennomfører vi det Difi/Doga har kalt en diagnosefase. I denne fasen kartlegger vi hele problemområdet knyttet til ulike gruppers behov for introduksjons- og kvalifiseringsprogram.  Vi startet opp arbeidet med en intern workshop hvor IMDi-ansatte tegnet opp brukerreisen en flyktning har fra han blir bosatt i en kommune til han blir kvalifisert for enten arbeid eller videre utdanning. Tjenestedesign hjalp oss å visualisere både kompleksiteten på området og de mange kontaktpunktene mellom de ulike aktørene i løpet av en brukerreise. Vi identifiserte utfordringer for IMDis samarbeid med kommunene på kvalifiseringsfeltet, sett fra et IMDi-perspektiv. På regionale kompetanseseminar i høst (IMDis Fagverksted 2016) har vi fått så mange som 800 ansatte i kommunene og i NAV til å gjøre mange av de samme øvelsene sett fra sine ståsted. Å sammenligne prosessene sett fra både IMDi og kommunenes ståsted har vært nyttig og interessant, og gitt oss mye god og ny kunnskap om deres, det vil si våre brukeres behov.

Tjenestedesign hjalp oss å visualisere både kompleksiteten på området og de mange kontaktpunktene mellom de ulike aktørene i løpet av en brukerreise.

Drømmeforløpet

Foto: Comte Bureau

Tjenestedesign har vært nyttig som innovasjonsmetode fordi det har gitt oss muligheter til å få innsikt i brukernes behov, noe som ikke har vært kartlagt så systematisk i IMDi tidligere. Blant annet har brukerne skissert det de definerer som et drømmeforløp i introduksjonsprogrammet og hvilke behov de har for å kunne tilby sluttbrukerne det programmet. IMDi har vurdert hvilke tjenester vi har for å dekke behovet i dag, og hvilke som eventuelt kan utvikles for å dekke det behovet. Innsikten vi har fått vil være nyttig for oss i vårt kommuneoppfølgingsarbeid uavhengig av de konkrete resultatene fra prosjektet.

Effekt/resultat

Veien til arbeid

Foto: Comte Bureau

Prosjektet går nå inn en ny fase med å utforske ideer og muligheter til nye løsninger. Våre ambisjoner er å utvikle en tjeneste som er nyttig og relevant for ansatte i kommuner og NAV som jobber med kvalifisering, og på den måten bidra til at enda flere flyktninger og innvandrere kommer i arbeid eller utdanning. I tillegg er det uttalt formål å utvikle en tjeneste av høy kvalitet som også bidrar til bedre ressursbruk internt og at den nye tjenesten på den måten også har gi verdi for ansatte i IMDi.

Erfaringer og tips så langt

Så langt har vi gjort oss mange erfaringer med hvor viktig det er at ledere og nøkkelpersoner i direktoratet har den nødvendig forståelsen og innsikten i måten vi arbeider på i. At ledere har bevissthet og kunnskap om innovasjonsprosesser er avgjørende forutsetninger for at vi skal klare å ta ut innovasjonspotensialet i organisasjonen. Dette er tematikker som prosjektet fokuserer på i oppstarten, med god bistand fra vår leverandører Comte Bureau og Sopra Steria.

For å sikre læring og erfaringsoverføring fra denne designprosessen, har vi etablert en læringsgruppe som foruten å ta del i aktivitetene i designløpet, har egne læringsmøter med vår leverandør på tjenestedesign, Comte Bureau, for å skaffe seg grundig innsikt og dokumentere metodene som blir brukt i hver utviklingsfase. Læringsgruppen består av ansatte som vil få operativt ansvar for forestående tjenesteutvikling på andre fagområder. På denne måten bygger vi innovasjonskompetanse internt hos egne medarbeidere og kan mer effektivt påvirke til en mer brukerrettet utviklingskultur i organisasjonen.  

Kontakt

Ønsker du å vite mer om IMDis arbeid med tjenesteutvikling og -design, kan du ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Dreier Sørvik, eds@imdi.no, tlf. 99 39 44 21.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut