Sarpsborg kommune: Sarpsborgmodellen

I Sarpsborg bekjemper de generasjonsoverføring av rus og psykiske lidelser gjennom systematisk innsats og en vridning av tjenester til samtidig behandling og forebygging. Sarpsborgmodellen forebygger slik at kommunen i fremtiden kan reparere mindre.

Publisert: 23. sep 2016, Sist endret: 09. jul 2018

Behov

Om prosjektet

Kommune: Sarpsborg

Løsningstype: Tjenesteutvikling

Behovsområde: Velferd

Start: 2012

Slutt: Pågående

Kontakt: Frode Alne Bolin

Rus- og psykisk lidelse er en av velferdssamfunnets største utfordringer. Sarpsborg er en av mange kommuner som har utfordringer med befolkningens bruk av legemidler, forekomst av psykisk lidelse, trygdeytelser, levekår og lav utdanning. Tiltak som forebygger og utjevner sosiale forskjeller er derfor helt essensielle.

Vi erkjente ut fra erfaring og klinisk praksis at 70-80% av de som etterspurte rus- og/eller psykiske helsetjenester selv hadde hatt utfordringer i egen barndom. Mange var tredje og fjerde generasjon som hadde behov for rus- eller psykiske helsetjenester. Dette ble en utfordring til tjenesten: kan og skal vi fortsette å se på dette?

Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune innen rus- og psykiske helsetjenester, og i 2013 gjorde vi det til et satsingsområde å hindre generasjonsoverføringer av rus- eller psykiske lidelser.

Sarpsborg kommunes visjon er «Sarpsborg - der barn og unge lykkes». Med dette som mål ble det derfor viktig å ta inn over seg et barneperspektiv og forebyggende perspektiv.

Prosess

Arbeidet med Sarpsborgmodellen bygger på forskning (Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2014) som synliggjør behov for samtidig utvikling og igangsettelse av innovasjon. Vi har fokusert på systematisk arbeid, beskrivelser, metodeutvikling og utprøving av modellen. Det har vært en «top down and bottom up process».

Det har i arbeidet med utvikling av modellen vært samhandling med andre enheter i kommunen.

Fokuset i Sarpsborgmodellen er tidlig, systematisk innsats. Vi vet at barn sjelden har det bedre enn sine foreldre. Derfor må det jobbes gjennom foreldrene for å hjelpe barna, og barn må få hjelp på grunnlag av såkalt samspillsrisiko og ikke symptomer.

Løsning

Sarpsborgmodellen er en dreining av tjenester fra behandling til økt fokus på forebygging. I Sarpsborgmodellen forebygger vi for barnet samtidig som vi behandler forelderen. Kombinasjonen av forebygging og behandling må gjelde hele familien om vi skal klare å bryte generasjonsoverføring av rus og psykisk lidelse.

Gjennom arbeidet med Sarpsborgmodellen har vi også måtte endre holdningen til begrepet «generasjonsoverføring». Dette er et begrep som tidligere ble møtt med skepsis, til tross for at omfattende forskning viser at slik overføring av problemer er svært vanlig. Nå opplever vi at dette er et begrep som forstås og brukes utover i fagfeltet.

Effekt

Denne typen forebygging er nok det viktigste arbeidet vi gjør. Forskning viser at målrettet innsats før barnet når 3-års alder er økonomisk bærekraftig og den innsatsen som gir størst positiv avkastning. Samtidig er det mange kommuner som strever med målrettede tiltak i forhold til denne målgruppen.

Samfunnsøkonomisk gir modellen verdi på sikt dersom vi lykkes med at foreldrenes helseutfordringer ikke overføres til barna, at sosiale helseutfordringer utjevnes og foreldrene muligens kommer i jobb.

Både barn, mødre og fedre forteller at de opplever større mestring, felleskap og kunnskap.

Deltakerne er positive til Sarpsborgmodellen:

Skalering

Vi har informert om tiltaket til andre enheter og spesialisthelsetjenesten, gjennom undervisning og fagdager til de som arbeider med barn, unge og deres familier.

Eksternt er elementer fra modellen blitt trukket frem på ulike konferanser og fagdager ved undervisning fra psykologspesialist ved enheten. Siden de organisatoriske rammene rundt denne typen kommunale tjenester er forholdsvis like i landets kommuner, vil det være lav terskel for at andre kommuner kan ta Sarpsborgmodellen i bruk.

Overføringsverdien er stor!

Kontakt

Ønsker du å lære mer om Sarpsborgmodellen eller andre innovasjonsprosjekter i Sarpsborg kommune, kan du kontakte Frode Alne Bolin: fabo@sarpsborg.com

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut