IMDi: Bedre kvalitet i kommunenes introduksjonsordning for nyankomne flyktninger

Stimulab 2016: IMDi har utviklet en digital delingstjeneste som tilrettelegger for at kommuner kan dele erfaringer, verktøy, modeller og fremgangsmåter de bruker i integreringsarbeidet.

Publisert: 04. okt 2018, Sist endret: 04. jan 2019

Om prosjektet

Involverte aktører: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i samarbeid med kommuner.

Bosetting av flyktninger utfordrer kommunenes tjenesteapparat og ansatte i kommunene som arbeider med integrering og kvalifisering av flyktninger. Derfor var det behov for å styrke kvaliteten i kommunenes introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. For å utvikle og designe en bedre tjeneste, identifiserte prosjektet behov hos ansatte og ledelse i kommunene, knyttet til å utvikle, planlegge og gjennomføre kvalifiseringsløp. Resultatet ble en digital delingstjeneste.

Prosjektets mål

 • Utvikle konsepter sammen med kommuner som skal bruke ny tjeneste.
 • Utvikle testbare konsepter for ny tjeneste.
 • Videreutvikle valgte konsept sammen med kommuner.
 • Jobbe iterativt med utviklingen.
 • Sette opp pilot.

Innsikt og prosess

 • Inviterte med kommuner for å definere utfordringer og muligheter innen fagfeltet: Fagverksted med 200 deltakere ga mye innsikt som ble bearbeidet for å definere retning på prosjektet.
 • Innsikten ble analysert og evaluert, og etter en diagnosefase landet prosjektet på følgende problemstilling: Hvordan kan IMDi gjøre det enklere for kommunene å anvende relevant kunnskap fra forskning og praksis i sitt arbeid med kvalifisering?"
 • Fire fagverksteder med tilsammen 600 deltakere fra kommuner og sluttbrukere ga innsikt i hvordan kvalifiseringsarbeidet kan bli bedre.
 • To behov pekte seg ut: 1. Hjelp til selvhjelp i kommunene for å sikre gode kvalifiseringsløp. 2. Lettere samhandling og oversikt for å koordinere innsatsen i kommunen.
 • To nye fagverksteder med tilsammen 360 deltakere for å skape ideer og løsninger sammen med kommunene.
 • Seks mulighetsområder identifisert.

Tiltak og resultater

Resultatet ble en digital delingstjeneste som tilrettelegger for at kommuner kan dele sine erfaringer, praktiske verktøy, modeller og fremgangsmåter de bruker i integreringsarbeidet med andre kommuner, IMDi og andre relevante aktører. Tjenesten ble testet gjennom tre iterasjoner med brukertesting i utviklingen, og pilotert i 17 kommuner.

 • 20 prosent av kommunene svarte etter piloten at de i stor grad fant erfaringer og kunnskap om andre kommuner på IMDi.no. Det tilsvarende tallet før piloten var 0 prosent. 
 • 50 prosent av kommunene svarte etter piloten at det var svært sannsynlig at de vil anbefale IMDi.no som en kilde til å finne verktøy og informasjon for å utføre oppgaver i integreringsarbeidet på. Det tilsvarende tallet før piloten var 30 prosent.
 • 70 prosent av kommunene svarte etter piloten at de i noen eller stor grad opplever at IMDi.no gir verktøy og informasjon om hvordan en kan gå frem for å forankre integreringsarbeidet hos kommuneledelsen. Det tilsvarende tallet før piloten var 50 prosent.

Deldette

Erfaringer fra StimuLab-prosjektene

Arkivverket: Brukerorientert tilsyn

Stimulab 2017: Målet for prosjektet var å utvikle en mer moderne og brukerorientert tilsynsvirksomhet basert på nye metoder og tilpasset en digital hverdag.

Difi: Barrierer mot mer offentlighet. Utvikling av tjenesten e-innsyn

Stimulab 2016: Den nye løsningen for offentlig elektronisk postjournal, eInnsyn, har utviklet en ny løsning for publisering og innsyn i offentlige saker, der ett av målene er å publisere mer av dokumentene fra forvaltningen i fulltekst. Prosjektet har sett nærmere på barrierene for dette og laget en kokebok for å gjøre implementeringen enklere.

Statsbygg: Effektivisering av arealbruk

Stimulab 2017: Statsbygg så behov for å utvikle en ny tjeneste, metoder og verktøy for å forbedre måten de ivaretar langsiktige arealbehov hos sine leietakere og følge opp statens nye og strengere føringer for arealbruk.

Vegdirektoratet: Vilkår for førerett

Stimulab 2017: Prosjektets mål var å forbedre prosessen med fornyelse av førerett for personer som trenger en jevnlig vurdering av om de er egnet til å ha førerett. Dette gjelder alle over 75 år, folk med rushistorie eller visse sykdomsdiagnoser.