Utlendingsdirektoratet: Søknadsprosessen i familieinnvandringssaker 

Stimulab 2016: Søknadsprosessen ble oppfattet som uoversiktlig og lite forutsigbar for brukerne. UDI har derfor iverksatt en rekke tiltak.

Publisert: 04. okt 2018, Sist endret: 04. jan 2019

Involverte aktører: Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet

Om prosjektet

Det var behov for å se helhetlig på søknadsprosessen, og sørge for at både søknadsportalen, sjekklistene på udi.no, lenker og informasjon på ambassadenes nettsider, og informasjon som blir gitt i veiledningen, er bedre tilpasset brukernes behov. 

Samtidig må det være tydelig hva utlendingsforvaltningen forventer og trenger av dokumenter og opplysninger for å kunne behandle søknaden. Forvaltningen opplever at søknader ved innlevering ikke er fullstendige og brukerne må enten møte opp flere ganger eller søknaden blir avslått fordi den ikke inneholder alle dokumentene forvaltningen trenger for å fatte vedtak i saken.

Dette er ofte unødvendige avslag som fører til klager, flere henvendelser, og nye runder i systemet. Det gir økt ressursbruk både for brukerne og forvaltningen.

Noen iverksatte tiltak

  • ny søknadsløsning på nett
  • felles saksbehandlingstid og forpliktelse i utlendingsforvaltningen
  • behandle familieinnvandringssak parallelt med asylsak
  • tilpasset sjekkliste og gradvis forbedring av digitale flater
  • informasjon om ettårsfristen

Noen identifiserte gevinster

  • bedre ressursutnyttelse hos UDI og UNE med redusert ventetid på vedtak
  • økt livskvalitet for brukere
  • økt brukertilfredshet
  • bedre ressursutnyttelse med redusert ventetid på vedtak
  • økt tillit til utlendingsforvaltningen

Deldette

Erfaringer fra StimuLab-prosjektene

Arkivverket: Brukerorientert tilsyn

Stimulab 2017: Målet for prosjektet var å utvikle en mer moderne og brukerorientert tilsynsvirksomhet basert på nye metoder og tilpasset en digital hverdag.

Difi: Barrierer mot mer offentlighet. Utvikling av tjenesten e-innsyn

Stimulab 2016: Den nye løsningen for offentlig elektronisk postjournal, eInnsyn, har utviklet en ny løsning for publisering og innsyn i offentlige saker, der ett av målene er å publisere mer av dokumentene fra forvaltningen i fulltekst. Prosjektet har sett nærmere på barrierene for dette og laget en kokebok for å gjøre implementeringen enklere.

Statsbygg: Effektivisering av arealbruk

Stimulab 2017: Statsbygg så behov for å utvikle en ny tjeneste, metoder og verktøy for å forbedre måten de ivaretar langsiktige arealbehov hos sine leietakere og følge opp statens nye og strengere føringer for arealbruk.

Vegdirektoratet: Vilkår for førerett

Stimulab 2017: Prosjektets mål var å forbedre prosessen med fornyelse av førerett for personer som trenger en jevnlig vurdering av om de er egnet til å ha førerett. Dette gjelder alle over 75 år, folk med rushistorie eller visse sykdomsdiagnoser.