Det offentlige skal samarbeide med brukerne når nye tjenester utvikles

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil at offentlige tjenester skal utvikles sammen med brukerne og ønsker at flere sektorer jobber metodisk med innovasjon og tjenestedesign.

Publisert: 29. jan 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Gjennom en toårig prøveordning, og 5 millioner kroner over statsbudsjettet for 2016, skal Difi stimulere statlige virksomheter til å bruke innovasjon og tjenestedesign i utviklingen av nye tjenester. Prøveordningen skal bidra til å skaffe kunnskap og erfaring med bruk av tjenestedesign som metode i offentlig sektor.

Stimuleringsordningen har fått navnet «Innovasjonssatsingen – med brukeren i sentrum».

Målet med innovasjonssatsingen er å

  • øke statlige virksomheters innovasjonsevne, blant annet gjennom bruk av tjenestedesign

  • stimulere til samarbeid med brukerne i statlige utviklingsprosesser; fra egne ansatte til samarbeidspartnere, leverandører og sluttbrukere

  • sørge for konkrete resultater og dokumenterte forbedringer eller forenklinger av tjenester og brukeropplevelser hos deltakervirksomhetene innen utgangen av 2017

Teste, lære og dele

Difi er nå i gang med å identifisere aktuelle samarbeidsprosjekter i statlige virksomheter, og vil ta utgangspunkt i allerede pågående utviklingsprosjekter og –prosesser som Difi har kunnskap om. Målet er å teste ut metodikken i ulike sektorer, og gjerne på tvers av flere.  For å sikre riktig kompetanse inn i de ulike prosjektene er det også nødvendig å inngå rammeavtaler med flere ulike leverandører avhengig av hvilke prosjekter og problemstillinger som blir en del av ordningen.

Satsningen skal komme alle interesserte virksomheter i både statlig og kommunal sektor til gode. Vi legger opp til deling, læring og kompetansebygging ved å formidle våre og virksomhetenes erfaringer med tjenesteinnovasjon, brukerinvolvering, og innovative tilnærminger på ulike seminarer og andre møteplasser.

Difi er kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor og forvalter ordningen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Deldette