Brukerinvolveringsmetoder

For å finne fram til en hensiktsmessig metode, må en tenke gjennom hvem som er brukerne, hva dere vet/ikke vet om dem og finne ut hva de har behov for. Det kan gjøres på mange ulike måter.

Publisert: 01. aug 2016, Sist endret: 23. aug 2019

Utviklingen av ulike metoder skjer kontinuerlig, nå ser vi f.eks. at tjenestedesign benyttes av stadig flere. Da blir både brukerne og virksomheten selv involvert i alle ledd av designprosessen, og eksempler på brukerinvolvering kan være både kvalitative intervjuer, fokusgrupper, workshops, observasjoner og testing. 

Det finnes ingen fasit for hvilken metode som bør brukes når. Det viktigste er å tenke kritisk gjennom hvilke metoder som kan gi god informasjon om brukerne og deres behov. Metoden du velger må også være egnet til å gi svar ut i fra det formålet og de problemstillingene dere har.

I utviklingen av nye tiltak må en også vurdere når i prosessen det er mest hensiktsmessig å involvere brukerne.

KS verktøykasse for brukerinvolvering og effektmåling for klart språk inneholder konkret metodeveiledning og er svært nyttig for arbeidet med klart språk. Flere av metodene har stor overføringsverdi til andre fagområder. 

Europeisk veileder i brukerretting og brukermedvirkning fra 2009 (utgitt av EUPAN og ISPG) er fortsatt aktuell og kan gi ideer og inspirasjon til arbeidet. 

Eksempler på ulike metoder og måter å involvere brukerne på

Observere brukerne/adferdsstudier

Gjennomføre undersøkelser

Registrere og systematisere brukerhenvendelser

Ulike typer «prosessanalyser»

Brukerråd og brukerutvalg

Andre måter å sørge for/sikre brukerinvolvering

  • Lover og regelverk: Sette krav til brukerretting i regelverk – se eksempler.
  • Høringer: Gjennomføre høringer for å få innspill fra berørte grupper.
  • Etatsstyring og rapportering: Utforme krav til brukerretting i tildelingsbrev, tema i etatsstyringsmøter og som indikatorer i rapporteringen.
  • Interne styringsdokumenter: Interne mål for brukerretting i strategier, verdier/visjoner virksomhetsplaner og handlingsplaner.
  • Organisering internt: Organisering internt for å ivareta brukerrettingsbehov.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*