Brukerråd og brukerfora

I Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 står det at ”Alle statlege etatar og verksemder som har stor grad av samhandling med innbyggjarane, skal som hovudregel etablere brukarråd eller brukarpanel. Kommunane blir oppfordra til å gjere det same.”

Publisert: 14. apr 2015, Sist endret: 15. aug 2019

I fornyingsstrategien blir begrepene ”brukerråd” og ”brukerpanel” brukt. Begrepene brukerråd, brukerpanel, brukerutvalg og brukerforum, er ikke entydige og blir brukt om hverandre. Et samlebegrep for dette kan være ”brukerfora”.

Det er også naturlig å skille mellom permanente og tidsbegrensete brukerfora. Større publikumsrettede etater har gjerne permanente brukerråd eller brukerutvalg, mens det i alle virksomheter vil være behov for tidsavgrensete fora som bidrar i prosesser i perioder.

Permanente og tidsbegrensete brukerfora

Tone Alm Andreassen har i boken ”Brukermedvirkning i NAV. Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen” laget en firefeltsmodell der skillet mellom permanente og ad hoc-baserte fora tydeliggjøres:

 Rådgivende organRepresentasjon
Permanent 
 • Løpende virksomhet
 • Mange ulike saksområder
 • Krever breddekompetanse, men kan innhente spesifikk kompetanse til aktuelle saker
 • Brukerrepresentantene kan ha hovedfokus på brukernes perspektiver
 • Løpende virksomhet
 • Mange ulike saksområder
 • Krever breddekompetanse
 • Fordrer at brukerrepresentanter er med på avveining i forhold til andre hensyn og interesser
Ad-hoc
 • Spesifikke saker eller oppgaver
 • Kan få representert spesifikk kompetanse og erfaring
 • Brukerrepresentantene kan ha hovedfokus på brukernes perspektiver
 • Spesifikke saker eller oppgaver
 • Kan få representert spesifikk kompetanse og erfaring
 • Fordrer at brukerrepresentanter er med på avveining ift andre hensyn og interesse

Når benyttes brukerråd og brukerutvalg?

Brukerråd eller brukerutvalg blir i stor grad benyttet i helseforetak, for pasientgrupper og deres pårørende for eksempel på områdene habilitering og rehabilitering, psykisk helsevern, rusmiddelavhengighet eller syke barn. Lovgivningen støtter opp om dette spesielt på helse- og velferdsområdene.

NAV er et eksempel på en etat som har etablert en rekke brukerutvalg på ulike nivåer i organisasjonen både på direktoratsnivå, fylkesnivå og på lokalt nivå. Dette er også lovregulert. Utvalgene består gjerne av personer som er representanter for brukere, interesseorganisasjoner, andre statlige virksomheter, næringsliv mv., og som enten selv er brukere eller har ekspertise på feltet.

På innvandringsområdet er det også etablert bl.a. brukerråd for arbeidslivet og råd for brukere som benytter UDIs tjenester. Også andre sektorer etablerer brukerråd eller brukerutvalg, men i langt mindre omfang.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut