Etatsstyring og rapportering

Et virkemiddel departementene kan benytte for å sikre at deres virksomheter arbeider brukerrettet, er å stille krav i etatsstyringen. Dette kan formuleres i tildelingsbrevene i form av mål, krav og ulike typer styringsparametere, diskuteres i etatsstyringsmøter og formidles gjennom virksomhetenes rapportering tilbake til departementene.

Publisert: 07. apr 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Et forhold Difi er spesielt opptatt av, er hvordan virksomhetene omsetter innspill til og resultater fra brukerettingstiltak og hvorvidt departementene etterspør og stiller krav til resultater fra virksomhetenes brukerrettingsarbeid.

Krav i tildelingsbrev eller oppdragsbrev

Mange departementer stiller krav til sine underliggende virksomheter om å gjennomføre brukerrettingstiltak eller til at virksomhetene skal være brukerrettet. Dette er da også gjerne omtalt i budsjettproposisjonen.

Noen formulerer resultatmål i tildelingsbrev/oppdragsbrev om at virksomheten skal være brukerrettet på mer generelt grunnlag, mens andre stiller helt konkrete krav som at virksomheten for kal opprette et brukerråd, gjennomføre brukerundersøkelser, etablere klarspråkstiltak, redusere saksbehandlingstiden mv.

Et av hovedmålene i Arbeidsdepartementets tildelingsbrev til NAV for 2011 er ”En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning”.

Tildelingsbrevene kan også inneholde mer konkrete og målbare krav. Disse kravene i ADs tildelingsbrev til NAV for 2011 er eksempler på dette:

  • ”I 2011 skal det legges vekt på at brukerne har tilgang til gode selvbetjeningsløsninger og tilgjengelige og serviceinnstilte veiledere for å dekke brukernes informasjonsbehov. På sikt skal dette bidra til at brukerne blir mer fornøyd med etatens tilgjengelighet og service”
  • ”Behovs- og arbeidsevnevurderingene skal, sammen med behovet i arbeidsmarkedet, gi grunnlag for å tilpasse tiltak og tjenester til brukernes behov. Direktoratet skal legge til rette for reell brukermedvirkning, en kvalitativt god avklaring og tilbud av tjenester tilpasset den enkeltes behov”.

Tema i etatsstyringsmøter

Når departementene setter mål for eller krav til brukerretting i tildelingsbrevene, er dette også gjerne tema som diskuteres i etatsstyringsmøtene. I etatsstyringsmøter er det også helt sentralt å drøfte hvordan virksomhetene omsetter innspill fra brukerrettingstiltak til handling i sin virksomhet.

Skriftlig rapportering og styringsparametere

Skriftlige rapportering om brukerretting til overordnete departementer, bidrar også til gjensidig forpliktelse eller ”kontrakt” om det som ønskes oppnådd.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut