Forholdet mellom forvaltning og politikk i sosiale medier

Sosiale medier har aktualisert spørsmålet om hvor man skal trekke grensene mellom hva som er forvaltning, og hva som er politikk. Både forvaltningsorganene, politikerne og de politiske partiene er aktive i sosiale medier. Det er derfor viktig å være bevisst på hvilket innhold som hører til forvaltningens ansvarsområde, og hvilket som hører til politikerne.

Publisert: 11. aug 2017, Sist endret: 05. jul 2019

Forholdet mellom forvaltningen og politikerne i sosiale medier er relevant på flere områder:

  • Produksjon: Hvem skal planlegge, produsere og velge innholdet?
  • Distribusjon: Hvilke kanaler skal innholdet deles i?
  • Oppfølging: Hvem skal håndtere responsen fra publikum?

Etiske retningslinjer for statstjenesten legger føringer for hvordan man som ansatt i staten bør opptre. Dette gjelder også i sosiale medier.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Disse inneholder syv plikter for embetsverket.

Prinsipper

Prinsippene bygger på rollebeskrivelser og aktuelle bestemmelser (under). 

1.  Statsråden er øverste ansvarlig for alt som kommuniseres ut fra departementet. 

Statsråden er både politisk og administrativt øverste leder i et departement. Et departement kommuniserer alltid på vegne av statsråden. Statsråden har derfor alltid siste ord når det gjelder spørsmål om kommunikasjon, i henhold til linjeprinsippet.

På samme måte som fagavdelingene yter statsråden bistand innen sine fagområder, skal kommunikasjonsenheten gi faglig bistand til statsråden og fagavdelingene.

2.  Kommunikasjon i sosiale medier skal i utgangspunktet følge de samme prinsippene som all annen kommunikasjon fra departementet.

Sosiale medier skal håndteres som all annen kommunikasjon når det gjelder forholdet mellom politikk og administrasjon.

3.  Kommunikasjon som omhandler regjeringens politikk og departementets aktiviteter bør formidles gjennom departementets kanaler.

I alle tilfeller der saken omhandler regjeringens politikk eller departementets aktiviteter bør departementets kanaler og ressurser benyttes. For at departementets sosiale kanaler skal ha størst mulig effekt over tid, er det avgjørende at departementets innhold primært deles i departementets kanaler. Dersom andre kanaler benyttes i tillegg, bør innholdet som hovedregel deles videre fra departementets kanaler.

I saker som ikke faller innenfor beskrivelsen ovenfor, kan politikernes egne kanaler benyttes.

4.  Alt du gjør for én statsråd i dag, skal du kunne gjøre for en statsråd fra et annet politisk parti i morgen.

Departementets kanaler må sees i et perspektiv som strekker seg over flere valgperioder og statsråder. Valg av hvilke ressurser og kanaler som brukes, må sees i lys av dette.

Roller

Departementene

Departementenes rolle er å være faglig sekretariat for statsråden. Det omfatter å bidra til politikkutforming, bl.a. utarbeide framlegg for Stortinget, og å bistå med politikkformidling, bl.a. håndtere mediehenvendelser, gi råd i forbindelse med lansering av statsrådens politikk overfor mediene mv. Andre viktige oppgaver er:

  • å utøve myndighet, primært ved enkeltvedtak eller forskrifter
  • å gjennomføre sektorpolitikk overfor blant annet kommuner, næringsliv, organisasjoner og borgere innenfor politisk gitte rammer
  • å styre og følge opp underliggende virksomheter (etatsstyring) og statseide selskaper (eierstyring)

Statsråden

Statsråden har to vesensforskjellige roller: Som partipolitiker og som departementets øverste leder. Departementet bistår statsråden bare i rollen som øverste leder. 

Kommunikasjonsenheten eller -avdelingen

På samme måte som fagavdelingene yter statsråden bistand innen sine fagområder, skal kommunikasjonsenheten gi kommunikasjonsfaglig bistand til statsråden og fagavdelingene.

Fagavdelingene

Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Fagavdelingene har derfor ansvaret for kommunikasjon innen egne fagområder.

Aktuelle bestemmelser

Etiske retningslinjer for statstjenesten

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

Etiske retningslinjer for statstjenesten (regjeringen.no)

Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Disse inneholder syv plikter for embetsverket.

Syv plikter for embedsverket (regjeringen.no)

Offentleglova

Formålet med loven er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpne og gjennomsiktige, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten. Loven skal også legge til rette for gjenbruk av offentlig informasjon.

Offentleglova (lovdata.no)

Forvaltningsloven

Denne loven gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning. Loven regulerer saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning, og særlig om partenes rettigheter under saksbehandlingen.

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Arkivlova

Formålet med denne loven er å sikre arkiv som har mulig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertida.

Arkivlova (lovdata.no)

eForvaltningsforskriften

Forskriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

eForvaltningsforskriften (lovdata.no)

Statens kommunikasjonspolitikk

Kommunikasjonspolitikken inneholder sentrale mål og prinsipper for statens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet.

Statens kommunikasjonspolitikk (regjeringen.no)

Ressurser

Etikk for Walter. E-læringskurs i forvaltningsetikk

Etikk for Walter er et e-læringskurs i forvaltningsetikk. Dette e-læringskurset hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet, og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden. Som ansatt i det offentlige er vi avhengige av tillit, og vi ønsker en saksbehandling som tåler dagens lys.

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/etikk-walter-e-laeringskurs-i-forvaltningsetikk

Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven

«Får Walter lov?» er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/far-walter-lov-e-laeringskurs-i-forvaltningsloven

Innsyn – et e-læringsmagasin om offentleglova

Magasinet gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/innsyn-et-e-laeringsmagasin-om-offentleglova

Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk

Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår.

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/difis-opplaeringstilbud/den-gylne-pennen-et-e-laeringskurs-i-klarsprak

Erfaringer

 

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kontakt