Medarbeiderutvikling

Gjennom satsing på digital opplæring skal vi tilby flere digitale opplæringsprogrammer. Tilbudet kan samspille med virksomhetsinterne læringsprosesser. Vi vil fortsette med å tilby samlinger for erfaringsutveksling sammen med det digitale tilbudet.

Publisert: 10. mar 2016, Sist endret: 27. apr 2019

Vi tilbyr faglig påfyll til nyansatte, erfarne og til ledere. Opplæringstilbudet er tverrgående for alle departementer, direktorater og statlige virksomheter. 

Se hele Difis opplæringstilbud

For nyansatte

Statlige virksomheter må sikre kompetanse hos de nyansatte slik at de raskt blir trygge i sin nye rolle i statlig forvaltning, enten som medarbeider eller leder. Våre tiltak kan inngå i din virksomhets plan for nyansatte. 

For medarbeidere

Difi har ulike opplæringstilbud innen generell forvaltningskompetanse som er spesifikt innrettet mot statlige lederes og medarbeideres behov. Dette er et bredt spekter av kurs som berører fagspesifikke temaer innen anskaffelser, digitalisering og forvaltning. Med opplæringstilbudets blandede læringsformer og fleksibilitet kan du gjennomføre de ulike kursene samlet eller hver for seg.

For HR og personalmedarbeidere

For personalledere og ansatte i HR tilbyr Difi ulike arrangementer og verktøy som kan bidra til å gjøre HR til strategisk samarbeidspartner for virksomheten. E-læringsprogrammet "Snakk om utvikling" handler om medarbeidersamtalen og har moduler rettet mot både HR, medarbeider og leder/toppleder. For å utføre en medarbeiderundersøkelse kan du bruke verktøyet AVANT og benchmarke resultatene mot andre statlige virksomheter.

Medarbeiderundersøkelser

Difi tilbyr Avant - et verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i staten. Det kartlegger motivasjon, engasjement, oppfatninger om kvalitet og resultatoppnåelse. 

Vårt læringssyn

1. Helthetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer

Vi definerer blandede læringsformer som digitale metoder sammensatt med ikke-digitale metoder. Digitale metoder bruker vi i hovedsak for å nå bredt ut og ikke-digitale metoder anbefaler vi for at virksomheten skal skreddersy tilbudet etter eget behov. De ikke-digitale metoden eksal sørge for at deltakerene får diskutert, trent, og reflektert rundt det de har lært. Eksempler på ikke-digitale metoder kan være konkrete metoder, diskusjonsgrupper eller som ledd i den eksisterende møtekulturen. 

2. Læring fører til mestring i jobben

Mestring og motivasjon henger sammen. Et opplæringstilbud fra oss skal være motiverende og ha en metodikk og et design som gjør at den enkelte opplever innholdet som viktig, nyttig og tilpasset sin virkelighet.

Den viktigste læringen skjer i oppgaveløsningen. For at vi skal oppnå de beste resultatene skal et opplæringstiltak fra Difi kunne integreres læring i det daglige arbeidet i virksomhetene.

3. Kompetanse utvikles gjennom samhandling

Læring bør ikke bare skje hos den enkelte deltaker, men skal ha en effekt for hele virksomheten. Difi skal ivareta kompetansen en deltaker har og legge til rette for at deltakerne lærer av hverandre og tar med nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sitt arbeidsfellesskap.

4. Difi skal bidra til et godt samspill med virksomhetenes egne læringsprosesser

For å oppnå størst mulig effekt av et opplæringstiltak skal et opplæringstiltak fra Difi kunne integreres med læring i det daglige arbeidet i virksomhetene. Difi involverer statlige virksomheter slik at de legger til rette for gode læringsarenaer og sikrer relevans i innholdet. 

Metode

Vi gjennomfører behovskartlegginger for å avdekke hvilke tverrgående fagområder det er størst behov for opplæring. Med bakgrunn i denne lager Difi hvert år nye tiltak som kommer de statlige virksomhetene til gode. I utvikling av våre tilbud bruker vi styringsgrupper og referanseråd for å sikre innhold og metodevalg. Vi tester nye opplæringstiltak sammen med statlige virksomheter og formidler erfaringene.

Deldette

Kommende arrangementer

Kontakt