Om Avant

I staten baserer vi beslutninger på kunnskap. Å foreta måling av arbeidsmiljøet gir et kunnskapsgrunnlag å jobbe videre ifra. Her kan du lese om hvor Avant kan plasseres i forhold til andre type målinger, og hvordan vi har ivaretatt den statlige konteksten i Avant. Vi går videre inn på hvorfor dialog og involvering er helt sentralt etter at Avant er gjennomført, og hva det krever og gir å gjennomføre gode medarbeiderundersøkelser.

Avant logo
 
 

Hvorfor velge Avant?

En medarbeiderundersøkelse er et alminnelig brukt utviklingsverktøy. Undersøkelsen måler subjektive oppfatninger om utvalgte temaer hos alle i organisasjonen, og utgjør et grunnlag for å arbeide med utvikling i en virksomhet. Målingen i seg selv har ikke noe verdi dersom organisasjonen ikke iverksetter hensiktsmessige tiltak og jobber aktivt i oppfølgingen. Når målingen gjentas systematisk, kan utvikling og endring identifiseres.

Ulike typer medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser kan klassifiseres i ulike typer etter hva som ønskes målt. Klassiske arbeidsmiljøkartlegginger fokuserer på psykososiale og fysiske aspekter ved arbeidsmiljøet, herunder også arbeidsulykker og sykefravær. De har ofte til formål å undersøke hvorvidt virksomheten følger arbeidsmiljøloven formål om å sikre «et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon» (aml §1-1a).  Trivselsmålinger undersøker medarbeidernes tilfredshet, motivasjon og engasjement og helseaspektet blir mindre. Organisasjonsmålinger undersøker gjerne oppfatninger om kvalitet, effektivitet, samarbeid på tvers, innovasjon, endring og kanskje etterlevelse av verdier i virksomheten. Med andre ord er måles oppfatningene om resultatoppnåelse i vesentlig større grad enn i en arbeidsmiljøkartlegging. Medarbeiderundersøkelser kan inneholde elementer fra flere av disse ulike typene målinger, men kjennetegnes gjerne av at de gjennomføres jevnlig slik at de kan sammenlignes over tid.

Avant plasserer seg innenfor det som omtales som mer klassiske trivselsmålinger, ved at skjemaet er designet for å kunne forklare engasjement og rammer for å løse oppgaver på en god måte. Samtidig har det innslag av organisatoriske forhold som ledelse, samarbeid på tvers og opplevd gjennomføringsevne – altså forhold som i større grad finnes i organisasjonsevalueringer.

Veileder
Hvordan få gode prosesser ved gjennomføring av medarbeiderundersøkelser

Utviklingen av Avant

Avant er et verktøy for medarbeiderundersøkelser som ble utviklet av Difi og Rambøll i 2009 som et gratis tilbud til statlige virksomheter. Avant er basert på forskning, og måler motivasjon, engasjement og oppfatninger om kvalitet og resultatoppnåelse. I tillegg måler Avant sentrale personalpolitiske føringer i staten (se mer i Avant ivaretar den statlige konteksten).

I februar 2015 ble ny versjon av Avant lansert og den er revidert i henhold til utvikling på området både i forskning og statlig sammenheng. Gjennomføringskraft ble tatt inn i undersøkelsesmodellen (resultatoppnåelse har vært etterspurt hos statlige virksomheter i flere år, men etter 22.juli 2011 er det begrepet «gjennomføringskraft» som dominerer målformuleringene). Brukerne har også vært med i prosessen med å utvikle nye Avant. 

Avant ivaretar den statlige konteksten

Formålet med å gjennomføre medarbeiderundersøkelser på en hensiktsmessig måte, er å bidra til at statlige virksomheter blir enda bedre til å løse sine oppgaver.

Avant utgjør et grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap i en virksomhet. Hos statlige virksomheter finnes det ikke en såkalt bunnlinje som viser resultatoppnåelse for virksomheten (selv om overholdelse av budsjetter selvsagt er viktig). Det blir derfor ofte viktig å spørre brukere av virksomhetens tjenester, oppdragsgivere og allmennheten om synet på resultater. I det daglige formes arbeidsgivers virkelighetsoppfatning om interne forhold blant annet av formidlede synspunkter fra tillitsvalgte, formidlede synspunkter fra medarbeidersamtaler (og eventuelt vernerunder), sykefraværssamtaler og den daglige dialogen. Noen virksomheter gjennomfører også systematiske sluttintervjuer. Avant gir arbeidsgiver mulighet til å spørre alle ansatte samtidig og på en helhetlig måte om deres syn på forhold som påvirker jobbengasjement og gjennomføringsevne.

Krav til statlige virksomheter

Det fins en rekke krav til norske virksomheter, og arbeidsmiljøloven er blant disse. I tillegg til kravene som stilles alle norske virksomheter, stilles det ytterligere krav til statlige virksomheter med ulike lover, retningslinjer og personalpolitiske føringer. Alle statlige virksomheter har arbeidsmiljøutvalg (AMU) som virker for forsvarlig arbeidsmiljø. Statlige virksomheter plikter å gjennomføre samtaler med medarbeiderne (statens personalhåndbok 11.1.3.1, Hovedavtalen § 22 og Hovedtariffavtalen § 3) der medarbeiderutvikling og trivsel er tema. Avant fyller behovet for organisatorisk fokus på blant annet resultatoppnåelse og gjennomføringsevne som ligger mellom AMU og individuelle samtaler. 

Statlige krav og føringer endrer seg, og Avant ivaretar dette med jevnlige oppdateringer.

Hva krever det å gjennomføre gode medarbeiderundersøkelser?

Både eierdepartement og virksomhetens selv kan avgjøre at en medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres. Før avgjørelsen tas, er det flere forhold som bør vurderes. I virksomheten bør arbeidsmiljøutvalget (AMU) og tillitsvalgte delta i disse vurderingene.

Å gjennomføre og følge opp målinger om organisatoriske forhold tar tid og oppmerksomhet i hele organisasjonen. Selve målingen er i seg selv et stort løft, men det er først når målingen er gjennomført at det virkelige arbeidet begynner med dialog og endringstiltak. For virksomheten utgjør en måling en god anledning til å reflektere over de strategiske behovene som virksomheten har – sammen med tillitsvalgte. Hvilke temaer skal dere fokusere på og hvilke spørsmål skal dere stille? For lederne utgjør en måling et verktøy for å utvikle sin enhet og sitt lederskap for denne enheten.

For medarbeiderne utgjør en måling en anledning til å evaluere arbeidsgiver, påvirke utviklingen av sine arbeidsforhold, ta ansvar og bidra til utvikling gjennom i avtalte tiltak.

Publisert: 28. apr 2015, Sist endret: 20. des 2017

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*