CAF-modellen og CAF kriteriene 2013

Figuren viser CAF-modellens tema

Fem av hovedkriteriene i CAF-modellen omhandler innsatsfaktorene/virkemidlene og fire omhandler virksomhetens resultater. Til hvert av de ni hovedkriteriene er det formulert problemstillinger eller underkriterier, til sammen 28, som skal vurderes og tildeles poeng/skår.

Publisert: 07. jan 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Når det er gjort kan skårene for hvert hovedkriterium regnes ut. Både underkriterier og hovedkriterier kan rangeres etter hvor mange poeng de oppnår.

28 problemstillinger - CAF kriterier 2013

Lederskap - vurder hva virksomhetens ledelse gjør for å

 • gi retning for virksomheten ved å utvikle og formulere formål, visjoner og verdier
 • lede og målstyre virksomheten og sikre løpende forbedringer
 • motivere og støtte medarbeiderne og fungere som et forbilde
 • etablere formålstjenlige relasjoner med politiske myndigheter og andre interessenter

Strategi og planlegging - vurder hva virksomheten gjør for å

 • samle inn informasjon om interessentenes nåværende og framtidige behov og annen relevant ledelsesinformasjon
 • utvikle strategi og handlingsplaner som bygger på den innsamlede informasjonen
 • formidle og gjennomføre strategier og handlingsplaner i hele organisasjonen og gjennomgå dem jevnlig
 • planlegge og gjennomføre innovasjon og endring

Medarbeidere - vurder hva virksomheten gjør for å

 • forvalte, utvikle og bruke medarbeiderressursene på åpent vis i forhold til valgte strategier, mål og handlingsplaner
 • skaffe oversikt, utvikle og vedlikeholde medarbeidernes kompetanse og balansere medarbeidernes og virksomhetens interesser
 • involvere medarbeiderne gjennom dialog og medbestemmelse og sikre et godt arbeidsmiljø

Partnerskap og ressurser - vurder for hva virksomheten gjør for å

 • etablere og utvikle viktige partnerskapsforhold med relevante organisasjoner
 • etablere og utvikle partnerskap med brukere/borgere
 • forvalte økonomiske ressurser
 • forvalte informasjon og kunnskap
 • forvalte teknologi
 • forvalte bygninger, materiell og annet utstyr

Prosesser - vurder hva virksomheten gjør for å 

 • kartlegge, utforme, styre og løpende forbedre og fornye prosesser og involvere interessentene i dette
 • utvikle og levere brukerorienterte ytelser og service
 • koordinere prosesser på tvers internt og med andre relevante virksomheter

Bruker- og borgerresultater - vurder hva virksomheten oppnår av resultater ut fra

 • måling av oppfatninger
 • måling av faktiske forhold

Medarbeiderresultater - vurder hva virksomheten oppnår av resultater ut fra

 • måling av oppfatninger
 • måling av faktiske forhold

Samfunnsresultater - vurder hva virksomheten oppnår av resultater ut fra

 • måling av oppfatninger
 • måling av faktiske forhold

Nøkkelresultater - vurder hva virksomheten har oppnådd av

 • eksterne resultater
 • interne resultater

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut