Tidstyver bak skranken

Tidstyver bak skranken handler om krav og systemer som alle, eller de fleste virksomheter, må forholde seg til. Dette medfører at disse tidstyvene har et stort omfang, og at mange av tidstyvene er mer eller mindre like.

Publisert: 14. sep 2015, Sist endret: 21. sep 2016

Videre handler dette om oppgaver, krav og rutiner som ikke utgjør en virksomhets kjerneoppgaver, noe som preger innretningen av en del av disse tidstyvene. Vi kan lese disse som generelle frustrasjoner over at oppgaver knyttet til disse temaene tar for lang tid.

Offentlige anskaffelser

Innspill om offentlige anskaffelser går i hovedsak på en opplevelse av at regelverket er komplisert og vanskelig å forstå. Det stilles omfattende krav- og regelverket er vanskelig å etterleve og praktisere riktig. Det er få konkrete innspill til regelverks­endringer, men et generelt ønske om forenkling. 

Dette gjelder særlig for anskaffelser under EØS-terskelverdi, med ønske om fristilling fra prosedyrene – også fra kravet om konkurranse – ved anskaffelser av mindre verdi. Videre er det et utbredt ønske om sentral innkjøpsstøtte og sentrale rammeavtaler.

Mange innspill gjelder EØS-terskelverdiene. Enkelte innspill gjelder den nasjonale kunngjøringsdatabasen Doffin og kunngjøringsskjemaene. Klageordningen for offentlige anskaffelser oppleves som tid- og ressurs­krevende. 

Les i arbeidsnotatet om offentlige anskaffelser.

Felles IT-løsninger fra DFØ

Store deler av statsforvaltningen benytter felles IT-løsninger fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) til økonomi- og personaladminsitrasjon. 

Disse tidstyvene handler om alt fra å stille spørsmål ved behovet for en fellesforvalter, til enklere pålogging og detaljerte behov som løsninger ikke dekker i dag. Innspillene kan deles inn i følgende kategorier; behov for enklere pålogging, rutiner for feilhåndtering, forslag til videreutvikling av fellestjenestene, organisering av fellestjenestene og bedre integrasjon mot eksterne datasystemer.

Les i arbeidsnotatet om felles IT-løsninger.

Arbeidsgiveransvar

Rammeverk for arbeidsgiveransvaret, gjelder innspill om tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven etc. og handler om relasjonen mellom arbeidsgiver og ansatte. Tillitsmannsapparatets rolle er også nevnt i flere av innspillene.

Les i arbeidsnotatet om arbeidsgiveransvar.

Budsjett og regnskap

Innspillene her gjelder ordninger og krav som statlige virksomheter må etterleve innenfor budsjettering og regnskap. Tidstyvene gjelder i hovedsak ettårsbudsjettering som genererer merarbeid og unødige krav om analyser og rapportering. Tidstyvene som er kommet inn er store og kompliserte. I 2014 ble det satt ned et utvalg som skal vurdere bruk av flerårige budsjetter.

Les i arbeidsnotatet om budsjett og regnskap.

Felles rapporteringskrav

Innspillene her handler om ulike sektorovergripende rapporteringskrav som er felles for alle virksomheter. Det er bl.a krav til rapportering av nynorskandel (målloven), rapportering om likestilling (aktivitets- og redegjørelsesplikten – ARP), miljørapportering som rapportering om flyreiser. Kravet for å rapportere på flyreiser ble for øvrig fjernet 1. januar 2015.

Rapporteringen ble oppfattet som en tidstyv når ressursbruk ble vurdert i fht nytte. Noen pekte på at rapporteringskravene og krav til rapporteringsform er uklare. Det er også for dårlig testing av rapporteringsopplegget. At flere etterspør tilnærmet samme informasjon fører til dobbelrapportering, og ukoordinerte frister fører til økt belastning når rapportene bygger på samme kildedata.

Les i arbeidsnotatet om felles rapporteringskrav.

Oppfølging av sykefravær

Tidstyver om oppfølging av sykefravær pekte på forbedringsmuligheter gjennom bedre og mer integrerte digitale løsninger, regelverket for refusjon og på enkelte rutiner som fører til dobbeltarbeid.

Oppfølging knyttet til de pålagte dialogmøtene mellom arbeidsgiver, lege, NAV og arbeidstaker, var et annet tema. Andre etterlyser bedre rutiner for tilgjengelighet og kommunikasjon med NAV i forbindelse med spørsmål og avklaringer om refusjonsordningen. En del av innspillene handlet også om andre tilgrensende problemstillinger.

Les i arbeidsnotatet om oppfølging av sykefravær.

Offentleglova og innsyn

Innspill om offentleglova og offentlig elektronisk postjournal (OEP) handler om at det er tidkrevende å etterleve regelverket, ønsker om regelverksendringer og endringer i OEP.

Det er merarbeidet som følger av omfanget av innsynsbegjæringer som oppfattes som tidkrevende. Stramme tidsfrister har konsekvenser for virksomhetens prioritering av oppgaver.

Videre gis det inntrykk av at det er problematisk og tidkrevende å ivareta ulike hensyn i behandlingen av saker etter offentleglova. Dette gjelder særlig prinsipper om mer offentlighet versus personvern, og vern av forretningssensitiv informasjon.

Les i arbeidsnotatet om offentleglova og innsyn.

Deldette